Navigacija

Tanja Đukanović
asistent

Saradnik - II-5
Uža naučna oblast Geodetski premjer
Zvanje asistent
Datum izbora u zvanje 26. oktobar 2023.

Predmeti

MGDGG Geodetska geodinamika
OGD19GM Geodetska metrologija
OGD19NMMUG Napredne metode modelovanja u geodeziji
OGD19PNGP Praktična nastava iz geodetskog premjera
OGD19RI Račun izravnanja
OGD19TGGM Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Bezbednost GNSS pozicioniranja, navigacije i određivanja vremena

  Naučni skup 50. simpozijum o operacionim istraživanjima
  Publikacija Zbornik radova, SIM-OP-IS 2023.
  Godina 2023
  Autori Siniša Drobnjak, Slavko Vasiljević, Dejan Vasić, Tanja Đukanović, Slađana Stanišić i Sanja Tucikešić
  Strana od 239
  Strana do 244