Navigacija

Matičnost fakulteta

Nomenklatura polja užih oblasti unutar naučnih i/ili umjetničkih oblasti za koje je matičan Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 
Naziv organizacione jedinice Naučno/umjetničko polje Uža naučno/umjetnička oblast

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Studijski programi:
- Arhitektura
- Geodezija
- GrađevinarstvoArhitektura i urbanizam (umjetničko i naučno polje)
Arhitektonsko projektovanje
Arhitektura unutrašnjih prostora i dizajn
Dizajn scenskog prostora
Urbanističko i regulaciono planiranje i zoniranje prostora
Urbanizam i planiranje prostora
Urbani dizajn i urbanističko projektovanje
Planiranje predjela i pejzažni dizajn
Urbana obnova
Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasljeđa
Prostorno i grafičko predstavljanje (arhitektonska grafika, vizuelizacija, modelovanje, cad, maketarstvoArhitektura i urbanizam        (naučno polje)

Istorija i teorija urbanog razvoja
Istorija i teorija arhitekture
Arhitektonske tehnologije (arhitektonske konstrukcije, materijali u Arhitekturi, instalacije u zgradama, fizika zgrada, tehnologija građenja i Arhitektonski konstruktivni sistemi)
Menadžment u arhitekturi i urbanizmu
Geometrija oblika (nacrtna geometrija, perspektiva, parametrička arhitektura)Geodezija        (naučno polje)
Geodetski referentni sistemi
Geodetski premjer
Katastar i upravljanje nepokretnostima
Geoinformatika
Fotogrametrija i daljinska istraživanja
Kkartografija (matematička, opšta, digitalna, izrada i umnožavanje planova i karata)Građevinarstvo (naučno polje)
Građevinske konstrukcije
građevinski materijali i tehnologija betona
Hidrotehnika
Geotehnika
Saobraćajnice
Organizacija i tehnologija građenja i građevinski menadžment
Mehanika i teorija konstrukcije