Navigacija

Monografije

Kvantna arhitektura: ka javnim prostorima budućnosti

Autor: dr Dubravko Aleksić

Monografija Kvantna arhitektura: ka javnim prostorima budućnosti, autora dr. Dubravka Aleksića, se bavi dizajnom javnih prostora na specifičan način. Monografija je bazirana na interesantnom spoju teorije arhitektire koja razmatra metodologiju dizajna i kvantne teorije iz domena fizike. Tačnije, autor svoju studiju nadovezuje na koncept kvantne arhitekture koji je definisao istoričar i teoretičar arhitekture Džon Lobel 2003. godine, u kojem se osnovni principi realnosti objašnjeni u domenu kvantne fizike prenose na arhitekturu kao disciplinu koja u velikoj mjeri materijalizuje svijet koji nas okružuje. Koncept kvantne arhitekture i kvantnog konstruktora u arhitekturi upotrebljeni su za promišljanje i definisanje novog modela metodologije projektovanja javnih prostora. U jednom dijelu knjige, razmatranje je prošireno na razmjeru grada, kao logično razumijevanje javnih prostora kao svojevrsne 'armature' gradske teritorije i urbanog života.  Cilj od kojeg knjiga polazi je fleksibilnost javnih prostora, čiji je krajnji ishod kontinulano prilagođavanje potrebama i željama ljudi koji ih koriste. Teza knjige je da se do potrebnih i željenih kvaliteta javnih prostora dolazi definisanjem određenog metoda dizajna, a ne promišljanjem forme i njenih estetskih i funkcionalnih karakteristika. Dakle, u fokusu je dizajn kao proces, a ne kao ishod, jer definisanje odgovarajućeg procesa rezultovaće i odgovarajućom formom.

ISBN  978-99976-900-4-3                                           broj strana  208                     godina izdanja 2021


Grad i urbana ekonomija

Autor: prof dr. Brankica Milojević

Knjiga Grad i urbana ekonomija fokusira temu urbane ekonomije kao izuzetno važne urbane funkcije, kroz širu istraživačku platformu koja se bavi složenim fenomenom grada, unutar koje na jasan način pozicionira urbanu ekonomiju i njenu ulogu u procesu rasta i transformacije grada u komparativnoj analizi kapitalističkog, socijalističkog i grada tranzicije. Ona predstavlja prvenstveno urbano istraživanje, koje donekle ulazi i u domen ekonomskih nauka, u mjeri koja definiše osnovne pojmove, principe i zakonitosti tržišta rada u gradovima, kao i tržišta građevinskim zemljištem, sa ciljem ukazivanja na njihov uticaj na urbanističko planiranje i upravljanje urbanim razvojem, što još uvijek nije adekvatno prepoznato u zakonskoj regulativi i praksi urbanog razvoja gradova tranzicije na našim prostorima. Knjiga definiše metodološki okvir integralnog urbanog planiranja sa fokusom na urbanu ekonomiju i daje preporuke za unapređenje integralnog upravljanja urbanim razvojem gradova u BiH. Zbog aktuelnosti teme  korisna je za studente, urbane planere, gradske menadžere, investitore, kao i druge aktere gradskog života.

ISBN  978-99976-782-7-0                         broj strana  188                               godina izdanja 2020


Sistem urbanog zelenila u procesu razvoja održivog i otpornog grada

Autori: dr Tanja Trkulja, dr Ljiljana Došenović

Ova naučna monografija je koncipirana u duhu ideje po kojoj gradovi nisu samo izgrađeni prostori, već sistemi života. Istovremeno, stilom života, pođelom rada i funkcija, te razvojem životnog standarda, gradovi su postali izuzetno odgovorni za ogromne probleme životne sredine sa kojima je čovječanstvo suočeno. Na karakteristike urbanog okruženja sve veći uticaj imaju klimatske promjene, ponekad i sa katastrofalnim posljedicama, posebno za ljude. Planiranjem i dizajnom se ipak mogu modifikovati prirodni i stvoreni uslovi. Višeslojan, integrisani kontekst urbanih struktura i procesa njihovog razvoja, zajedno utiču na prilagodljivu otpornost urbanih sistema, ali se pretpostavlja i da planirane intervencije mogu biti efikasne. Budući da je evidentan intenzivni razvoj gradova, neophodna su rješenja u domenu urbane transformacije, obnove i regeneracije na način da se sistemska rješenja snažno oslanjaju na razvoj urbanog zelenila, javnih prostora i uličnih pejzaža. Ova knjiga ukazuje da održivom i otpornom gradu znatno mogu da doprinesu odgovarajuće promjene u načinu korišćenja i uređivanja gradskih otvorenih prostora, čiji sastavni dio je zelenilo koje ima i urbanu, ali i ekološku funkciju.

ISBN  978-99976-782-3-2                         broj strana  325                                   godina izdanja 2020


Kvalitet vazduha i arhitektura

Autori: prof dr. Saša Čvoro

Monografija promoviše razumjevanje i definisanje uloge vazdušnog komfora prostora u okviru projektovanja zgrada. Za procjenjivanje kvaliteta vazduha u unutrašnjem prostoru razmatrani su objektivni parametri vazduha koji se određuju istražnim mjerenjem i subjektivni parametri, koji su definisani osjećajem udobnosti pojedinaca u određenom prostoru. Posebna pažnja posvećena je arhitektonskim mjerama za obezbjeđenje vazdušnog komfora, oblicima prirodnog provjetravanja: poprečnom i uzgonskom provjetravanju,dvoslojnim fasadama i decentralizovanoj ventilaciji.

ISBN  978-99976-675-4-0                         broj strana  167                               godina izdanja 2019


Rekreativna funkcija šumskih kompleksa Banja Luke kao element prostornog i urbanog planiranja

Autori: dr Ljiljana Došenović, dr Tanja Trkulja.

Ova naučna monografija je nastala sa ciljem da se ukaže na nedovoljnu istraženost i razvijenost postupka realne ocjene rekreativne vrijednosti šumskih kompleksa kao planerske kategorije. Rekreativna funkcija kao socio-ekonomski aspekt još uvijek nema adekvatan tretman u prostornim, regionalnim i urbanističkim planovima u Republici Srpskoj, bar ne u mjeri koja bi odgovarala novom pristupu vrednovanja i planiranja šumskih kompleksa. U tom kontekstu monografija nudi praktičnu primjenu rezultata istraživanja na polju planiranja organizacije, korišćenja i uređenja rekreacionih prostora šuma, u jasnijem definisanju njihovog mjesta, uloge i učešća u stvaranju boljih uslova života i zaštite životne sredine u budućem razvoju Banje Luke.

ISBN  978-99938-56-44-3                         broj strana  190                                   godina izdanja 2019


Katastar nepokretnosti – optimalni model registra nepokretnosti

Autor: prof.dr Dragan Macanović

Obrađena problematika u monografiji je aktuelna, sistematski izložena i pruža značajne informacije za planiranje, projektovanje, realizaciju projekata i ocjenu stanja izvedenih radova u oblasti premjera i katastra nepokretnosti. Zbog toga će biti od koristi geodetskim stručnjacima, kao i studentima prvog i drugog ciklusa studija geodezije, jer predstavlja zaokruženu cjelinu analize i ocjene postupka izrade katastra nepokretnosti kao registra nepokretnosti. Predstavlja korisnu literaturu koja može biti vodilja za rješavanje problema koji se javljaju prilikom planiranja, projektovanja, realizacije projekata i ocjene aktivnosti u oblasti premjera i katastra nepokretnosti.

ISBN  978-99976-675-6-4                         broj strana  106                                   godina izdanja 2019


 

Monografija 1996-2016 - Dvadeset godina Arhitektonsko-građevinsog fakulteta Univeziteta u Banjoj Luci

Glavni i odgovorni urednik: prof.dr Brankica Milojević

Monografija, koja je objavljena povodom obilježavanja 20 godina rada Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog  fakulteta predstavlja pregled akademskih i profesionalnih aktivnosti od 1996-2016. godine. Publikacija sadrži osnovne podatke o razvoju fakulteta, nastavnom i nenastavnom osoblju i djelatnostima koje ova institucija vrši u cilju što kvalitetnijeg obrazovanja svojih studenata i usavršavanja nastavnog kadra. Predstavljene  su brojne nastavne i van-nastavne aktivnosti, naučno-istraživački  i stručni  projekti, međunarodna i nacionalana  saradnja sa drugim institucijama, te brojne izložbe, radionice i publikacije AGGF-a.

ISBN  978-99955-667-5-3                         broj strana  328                                 godina izdanja 2016


monografijaMonografija 2006-2011 - Petnaest godina Arhitektonsko-građevinsog fakulteta Univeziteta u Banjoj Luci

Glavni i odgovorni urednik: prof.dr Ljubiša Preradović

Publikacija izdata povodom petnaestogodišnjice osnivanja AGF-a nudi pregled akademskih i profesionalnih aktivnosti AGF-a, od 2006 godine do 2011. Osim pregleda nastavnika, saradnika i nenastavnog osoblja na AGF-u publikacija sadrži detaljniji opis aktivnosti kroz naučne, stručne i izdavečke radove, te fotografije sa manifestacija i obilježavanja 15. rođendana institucije.

ISBN  978-99955-667-5-3                         broj strana  324                                 godina izdanja 2011


monografija 2006-2011Monografija 1996-2006 - Deset godina Arhitektonsko-građevinsog fakulteta Univeziteta u Banjoj Luci

Ponuđena paradigma vid je praktične pomoći u procesu stvaranja. Inovacija je vid novih promišljanja kako da se brže i efikasnije ovlada karakteristikama ovog savremenog materijala. Čitaocu se nudi integracija vizura i komfor ambijenata - moguća rješenja psiholoških potreba i životnih navika ljudi iz šireg okruženja. Tekst im otkriva spoznaje o principima komfornosti, ljepote i humanosti, po kojima djeluje i stvara arhitektonska profesija. Knjiga je čarobna spona u komunikaciji običnih ljudi i stručnjaka, što je uslov za progres.

ISBN  978-99955-747-9-6                         broj strana  95                                  godina izdanja 2015


Gradovi u promjenama – Urbane forme, transformacije, uticaji

Cities in changes – Urban forms, transformations, influences

Autor: doc. dr Brankica Milojević

Knjiga se bavi istraživanjem urbanog fenomena današnjice, sa posebnim osvrtom na gradove u BiH i Repubici Srpskoj. Da bi se sadašnji stadij urbanog razvoja naših gradova svestrano sagledao, autor ga posmatra u okviru svjetskog procesa urbanizacije i uticaja globalizacije na urbano društvo i gradski prostor. U drugom dijelu knjige autor predstavlja urbomorfološku studiju pet gradova: Banjaluke, Trebinja, Brčkog, Višegrada i Istočnog Sarajeva, koja se zasniva na istraživanju njihovog istorijskog razvoja, položaja, veličine, oblika, urbanih oblika, tipologije, fizičke strukture i sagledavanju njihove urbane morfogeneze u kojoj se prepoznaje nekoliko morfoloških faza. Poseban akcenat u knjizi se daje periodu njihovog socijalističkog razvoja i tranzicije koja još uvijek traje. Na osnovu naučno utvrđene klasifikacije, u knjizi se ustanovljavaju uticajni faktori na urbanu transformaciju. Posebno se analiziraju uticaji urbanističkog planiranja i zakonske regulative u ovoj oblasti kao dio opštih društvenih faktora. Na kraju se daju smjernice za strateški razvoj gradova na našem prostoru, što do sad nije definisano u strategiji prostornog ravoja teritorije Republike Srpske

ISBN  978-99955-752-7-4                         broj strana  389                                 godina izdanja 2015


monografija 1996-2001Monografija 1996-2001 - Pet godina Arhitektonsko-građevinsog fakulteta Univeziteta u Banjoj Luci

Glavni i odgovorni urednik: prof.dr Vladimir Lukić

Publikacija izdata povodom petogodišnjice osnivanja AGF-a nudi pregled akademskih i profesionalnih aktivnosti u periodu  od pet godina poslije osnivanja fakulteta.

ISBN  99938-616-1-8                         broj strana  124                                 godina izdanja 2001


4

A Scientific Monograph of International Significance

BROWNINFO. TOWARD A METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOE BROWNFIELD DATABASE DEVELOPMENT

Editors: D.Sc. Aleksandra Đukić, M.Sc. Dijana Simonović, Tijana Vujičić

...Focusing on one of the most interesting challenges faces by present-daz cities, the paperes published in this book cover number od burning issues by comparing practices abroad with local cases, examining models and instruments of brownfield regeneration, but also proposing solutions to improve the situation and help cities increase their sustainability, attractiveness and overall quality of life... By equally treating theoretical fudamental and practice, the papers in monograph are particulary focused on those issues focused locally both in terms of socio-economic context and the resulting challenges. Clearly recognising the problems and potentials which planners are confronted with and benefit from when dealing with brownfields, the authors emphasise the importance of an integrated approach to brownfield regeneration, which should alweys strive foe recovery of the local community and improvement of environmental conditons.

ISBN  978-99955-752-3-6                        broj strana  377                                 godina izdanja 2014


5

Monograph: The architecture in Banja Luka during the austro-hungarian rule in Bosnia and Herzegovina between 1878 and 1918

Author: Miroslav Malinović

The main scope of this book is the thorough research, documentation, and discussion on the architecture and urban development in Banja Luka during the Austro-Hungarian rule between 1878 and 1918Work first presents a short overview of the past historical context and then gives the main accent to the architectural production and the urban development from 1878 to 1918. Regarding that, the most important buildings are valorised and described in a light of the past and present role in city life, with discussion over the comprehensive significance of mentioned period and its decisive course in the history of Banja Luka. Significant architects and utilized styles, mainly historicisms, secession and “Bosnian style” are depicted and related to actual buildings. Furthermore, later development phases and the importance of the period are briefly given along with highlighting main impacts on the development, overall.

ISBN  978-99955-752-5-0                       broj strana  238                                 godina izdanja 2014


9+

Reasemblaža grada – Urbana regeneracija braunfild lokacije „Rudi Čajevac“ u Banjoj Luci

Reassembling the City – Urban Regeneration of the Brownfield Area “Rudi Čajevac” in Banja Luka

Urednici: Aleksandra Đukić, Michael Surböck, Vladimir Vuković, Milenko Stanković, Christoph Luchsinger, Peter Nigst Editors: Aleksandra Đukić, Michael Surböck, Vladimir Vuković, Milenko Stanković, Christoph Luchsinger, Peter Nigst

Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Instituta za urbani dizajn i pejzažnu arhitekturu Univerziteta tehnologije u Beču i Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta primjenjenih nauka u Koruškoj organizovali su i realizovali međunarodni projekat u formi akademskog studija pod nazivom „ Urbana regeneracija braunfild lokacije „Rudi Čajevac“ u Banjoj Luci“. Projekat je ralizovan u periodu od marta do oktobra 2013. Godine. Tema projekta je prostorna remodelacija nekadašnje fabrike sa ciljem ponovnog uključivanja ovog centralnog gradskog prostora u kulturni, društveni i ekonomski život grada, uzimajući u obzir njegove društveno-istorijske i prostorne vrijednosto. Nastava na master i osnovnim studijama je organizovana paralelno na sve tri fakulteta. Pored redovne nastave u okviru projekta su organizovane i tri radionice za sve učesnike projekta. Prva radionica bila je u martu 2013.godine u Banjaluci. Tema radionice je bila upoznavanje učesnika, uvod u projekat i obilazak lokacije. U Špitlu je održana druga radionica početkom juna, a tema je bila preliminarna prezentacija i kritika studentskih projekata. Treći susret je bio u septembru u Beču kada su održane finalne prezentacije studentskih radova.

ISBN  978-99955-752-2-9                        broj strana  257                                 godina izdanja 2014


nedosanjan san

Nedosanjan san o Izraelu- vjera, ljubav i nada, iskustva, impresije i vizije graditelja o zemlji na tri mora Glavni urednici: prof.dr Milenko Stanković,  prof.dr Aleksandra Đukić

Monografija predstavlja timski zapis mladih graditelja iz Banja Luke na osnovu studijske posjete Izraelu. Doživljene emocije afirmišu profesiju, nude nova iskustva, spoznaje i dostignuća ove države. Tematska publikacija posebno ističe nove načine u korištenju i  upravljanju vodama. Akcenat je dat oblasti graditeljstva: hidrogradnja, regulacija vodotoka, tretman odpadnih voda i upravljanje vodnim resursima. Bilješke ukazuju na potrebu razumnijeg gospodarenja i upravljanja vodom, koja je dragocjen resurs, jer danas neracionalno trošenje prirodnih resursa je isuviše često. Osim oblasti graditeljstva monografija sadrži i bitne pouke. Zaspisi mudrih mislilaca i razglednice iz „Svete i Obećane zemlje“ su upućene svima nama, tako da čitaoci mogu lako naći intertesantan dio za sebe, bez obzira na struku.

ISBN  978-99955-747-6-5                        broj strana  262                                  godina izdanja 2013


Sinisa Vidakovic Arhitektura državnih javnih objekata u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1992. godine Autor: Siniša R. Vidaković

Monografija predstavlja sintetički pregled dosadašnjih istraživanja na polju savremene arhitekture Bosne i Hercegovine u periodu 1878–1992, uz neka nova saznanja do kojih je autor došao i u jednom preglednom maniru priredio u svojoj knjizi, vodeći se prvenstveno stilskim i hronološkim odrednicama u klasifikaciji objekata koji su bili predmet istraživanja.

 

ISBN  978-99955-667-3-9                     broj strana  335                                godina izdanja 2011


Pejsazni gradovi 1 PEJZAŽNI GRADOVI–poređenje razvoja urbanog identiteta Banjaluke i Graca Autor: Dijana Simonović Značaj monografije se može pratiti na više nivoa: razvijanje i produbljivanje teme urbanog identiteta, ključne za razumevanje sveukupne problematike urbanističkog delovanja, metodološki pristup komparativne analize, istraživanje istoriografije dva grada, kao i primena saznanja o razvojnom modelu Graca na tekuću urbanističku praksu Banjaluke.

 

ISBN  978-99955-667-2-2                        broj strana  299                                 godina izdanja 2010


Banjaluka Monografija naučnoistraživačkog projekta Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci – Urbana i graditeljska obnova grada Banjaluke u duhu održivog razvoja – uvodna razmatranja Urednici: mr Dijana Simonović, Nevena Novaković

Publikacija je koncipirana kao zbirka naučnoistraživačkih radova koji se međusobno dopunjuju, i koji su jasno usmjereni ka temi koja je definisana naslovom publikacije. Raznolikost oblasti istraživanja usklađena je usmjerenim tematskim opredjeljenjem ka otkrivanju potencijala i mogućnosti razvoja grada Banjaluke u skladu sa principima održivog razvoja.

ISBN  978-99938-616-8-3                         broj strana  475                                  godina izdanja 2008