Navigacija

Alumni

Od osnivanja Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, akademske 1996/1997. godine, pa do danas, na Fakultet je upisano ukupno 4.020 studenata. Na Fakultetu je do sada, zaključno s akademskom 2015/2016. godinom, odbranjen 761 diplomski rad po Zakonu o Univerzitetu – program u trajanju od 10 semestara, i to: 388 diplomiranih inženjera arhitekture, 369 diplomiranih inženjera građevinarstva i 4 diplomirana inženjera geodezije. Odbranjeno je i 20 magistarskih teza i 21 doktorska disertacija.
Na Fakultetu je odbranjeno 719 završnih radova za prvi ciklus studija, studijski program od osam semestara (240 ECTS bodova), i to: 386 diplomiranih inženjera arhitekture, 177 diplomiranih inženjera građevinarstva (95 konstruktivnog usmjerenja, 52 saobraćajnog usmjerenja i 30 hidrotehničkog usmjerenja) i 156 diplomiranih inženjera geodezije.
Na Fakultetu je uspješno odbranjeno i 29 završnih radova za drugi ciklus studija (ukupno 300 ECTS bodova), i to: 28 studenata za Ctudijski program Arhitektura i 1 student za Ctudijski program Geodezija. 

Alumni portal Univerziteta u Banjoj Luci