Navigacija

Mali rječnik studiranja

 

Akademija – naziv za najvišu naučnu ili umjetničku ustanovu; Platonova filozofska škola

akademska godina – način mjerenja vremena na visokoškolskim ustanovama. Akademska godina počinje 1. oktobra, a završava 30. septembra

akademsko obrazovanje – školovanje potvrđeno univerzitetskom diplomom

akademske slobode – slobode u mišljenju i istraživanju koje se garantuju autonomijom univerziteta

akademska  četvrt   –   počinjanje časa četvrt sata  poslije  objavljenog vremena, radi pripreme studenata

akademski građanin – student univerziteta

akademsko zvanje – zvanje stečeno uspješnim završetkom studija

alumni – popularni naziv  za  bivše svršene studente nekog fakulteta

apsolvent – student koji je upisao i ovjerio sve semestre, odslušao nastavu, ali još nije diplomirao, odnosno nije položio sve ispite

autobiografija ili CV (od latinskog curriculum vitae) – opis vlastitih kvalifikacija, obrazovanja i radnog iskustva 

arhitekturijada – godišnje okupljanje filozofskih i srodnih fakulteta sa ciljem druženja, razmjene iskustava i organizovanja zajedničkih kulturnih i sportskih manifestacija

Biografija – opis nečijeg života, životopis

bibliografija – popis knjiga i članaka o nekoj temi ili predmetu

biblioteka (fakultetska)  –  upisom fakulteta stiče se pravo ko- rištenja fakultetske biblioteke uz prilaganje indeksa

biobibliografija – popis djela i knjiga koje se odnose na život i rad neke značajne ličnosti ili pisca

„Bolonja“ – kolokvijalan skraćeni naziv za sve što se odnosi na sav- remeni način organizovanja univerzitetskog obrazovanja propisan Bolonjskom  deklaracijom

„Bolonjska deklaracija“ – zajed- nička deklaracija evropskih ministara obrazovanja o reformi visokoobrazovnog sistema potpisana u Bolonji (Italija) 1999. godine

brucoš – student prve godine fakulteta

Visoko obrazovanje – obrazovanje koje se realizuje na visokoškolskoj ustanovi nakon završetka četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja, a koje vodi do akademske titule odnosno stručnog ili naučnog zvanja

Diploma – svjedočanstvo o završenom školovanju koji izdaje visokoškolska akreditovana i licencirana  ustanova

dodatak diplomi (Diploma Supplement)  –  javna  isprava   koja se izdaje i prilaže uz diplomu akreditovane ili licencirane visokoškolske ustanove radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom studija lica kojem je diploma izdata

ECTS   (EUROPEAN   CREDIT   TRANSFER SYSTEM) – evropski sistem prenosastudijskih bodova – kredita. Studijski bodovi – krediti se koriste za definisanje obima i zahtjevnosti svakog predmeta, a određuju se na bazi prosječnog radnog opterećenja studenta neophodnog za savladavanje svakog predmeta pojedinačno

Indeks – studentska knjižica, lična studentska isprava sa podacima o pohađanju predavanja i ocjenama uspjeha na ispitima

ispit – osnovni i službeni oblik provjeravanja znanja

ispitna prijava (pismena i  on- line) – obavezno registrovanje studenata u propisanom roku prije polaganja  ispita

Katedra – osnovna nastavna odnosno naučno-nastavna/umjetničko nastavna jedinica fakulteta koja pokriva jednu granu ili segment unutar naučnog polja koje se izučava na fakultetu

kafa – glavno stimulativno sred- stvo prilikom pripremanja ispita

kolokvij(um) – vrsta predispita na visokokoobrazovnim institucijama

kompetencije – područje u kome neka osoba posjeduje stručno znanje i potrebno iskustvo

konsultacije – savjet stručne osobe o nekom pitanju; jedan od obaveznih načina rada između nastavnika i stu- denata  visokoškolskih  ustanova

Literatura – sva djela kojima se autor služio prilikom izrade vlastitog djela

Mentor – stručni savjetnik iz reda nastavnika fakulteta u pripremi završnog rada (diplomski, master, doktorat)

Plagijat – prisvajanje tuđeg autorstva (prepisivanjem ili sa malim izmjenama) Smatra se neetičkim djelom 

Semestar (zimski i ljetnji) – polugodište za vrijeme studije. Zimski, od oktobra do februara i ljetnji od marta do septembra

solidarnost – svijest o potrebi zajedničkog djelovanja; uzajamna odgovornost

stipendija – novčana podrška studentima (jednokratna, mjesečna, godišnja)

studije – savladavanje naučnog programa na univerzitetu

studiozan – duboko proučen; naučno potkovan

student (redovan, vanredan) – slušalac na univerzitetu ili visokoj školi. Redovan student je student koji se finansira iz budžeta Republike  Srpske  ili  se  samostalno  finansira,  a  čiji  se  status stiče upisom na redovan studij; vanredan  student  je  student   koji se samostalno finansira, a čiji se status stiče upisom na vanredni studij

studentska organizacija – sistemsko udruživanje studenata jednog fakulteta radi ostvarivanja prava  i  šireg  učestvovanja u univerzitetskom životu u toku studija

studentska razmjena – organizovano studiranje (u određenom vremenskom periodu) izvan matičnog fakulteta

studentska služba – služba fakulteta koja obavlja sve administrativne poslove koje se tiču studenata od upisa do izdavanja diplome

studijski program – osnovna nastavna odnosno naučnonastavna jedinica visokoškolske ustanove koja može imati više katedri

studirati – pažljivo izučavati, posmatrati, razmišljati, proučavati; učiti, spremati ispite na visokoškolskoj ustanovi 

Termin – rok, određeno vrijeme za završetak nekog posla; stručni na- ziv nekog pojma

Univerzitet – najviša visokoškolska nastavna i naučna ustanova koja u svom sastavu ima više fakulteta

univerzijada – međunarodna studentska takmičenja u raznim sportskim disciplinama

upis i ovjera semestra –  obavezan polugodišnji formalni dio studiranja koji  se obavlja u  studentskoj službi, dva puta godišnje (početkom zimskog i ljetnjeg semestra), a kojim se potvrđuje status aktivnog studenta

uslov za upis naredne godine studija – propisani su pravilima studiranja

fakultet – članica univerziteta koja obavlja nastavnu i naučno-nastavnu djelatnost u oblasti jedne ili više srodnih odnosno međusobno povezanih naučnih disciplina

Ciklusi studija – (ciklusi) predstavljaju nivoe, odnosno gradira- ne cjeline  bolonjskog visokoobra- zovnog procesa identifikovane kao prvi ciklus – dodiplomski (bacca- laureate), drugi ciklus magistarski (master) studij i treći ciklus – doktorski  studij

Završni rad – (diplomski, master, doktorat) – pismeni rad koji se izrađuje u saradnji i pod rukovodstvom mentora, brani se usmenom i javnom odbranom, nakon čega se stiče pravo na diplomu