Навигација

Мали рјечник студирања

 

Академија – назив за највишу научну или умјетничку установу; Платонова филозофска школа

академска година – начин мјерења времена на високошколским установама. Академска година почиње 1. октобра, а завршава 30. септембра

академско образовање – школовање потврђено универзитетском дипломом

академске слободе – слободе у мишљењу и истраживању које се гарантују аутономијом универзитета

академска  четврт   –   почињање часа четврт сата  послије  објављеног времена, ради припреме студената

академски грађанин – студент универзитета

академско звање – звање стечено успјешним завршетком студија

алумни – популарни назив  за  бивше свршене студенте неког факултета

апсолвент – студент који је уписао и овјерио све семестре, одслушао наставу, али још није дипломирао, односно није положио све испите

аутобиографија или CV (од латинског curriculum vitae) – опис властитих квалификација, образовања и радног искуства 

архитектуријада – годишње окупљање филозофских и сродних факултета са циљем дружења, размјене искустава и организовања заједничких културних и спортских манифестација

Биографија – опис нечијег живота, животопис

библиографија – попис књига и чланака о некој теми или предмету

библиотека (факултетска)  –  уписом факултета стиче се право ко- риштења факултетске библиотеке уз прилагање индекса

биобиблиографија – попис дјела и књига које се односе на живот и рад неке значајне личности или писца

„Болоња“ – колоквијалан скраћени назив за све што се односи на сав- ремени начин организовања универзитетског образовања прописан Болоњском  декларацијом

„Болоњска декларација“ – зајед- ничка декларација европских министара образовања о реформи високообразовног система потписана у Болоњи (Италија) 1999. године

бруцош – студент прве године факултета

Високо образовање – oбрaзoвaњe кoje сe рeaлизуje нa висoкoшкoлскoj устaнoви нaкoн зaвршeткa чeтвeрoгoдишњeг срeдњoшкoлскoг oбрaзoвaњa, a кoje вoди дo aкaдeмскe титулe oднoснo стручнoг или нaучнoг звaњa

Диплома – свједочанство о завршеном школовању који издаје високошколска акредитована и лиценцирана  установа

дoдaтaк диплoми (Diploma Supplement)  –  jaвнa  испрaвa   кoja сe издaje и прилaжe уз диплoму aкрeдитoвaнe или лицeнцирaнe висoкoшкoлскe устaнoвe рaди дeтaљниjeг увидa у нивo, прирoду, сaдржaj, систeм и прaвилa студирaњa и пoстигнутe рeзултaтe тoкoм студиja лицa кojeм je диплoмa издaтa

ECTS   (EUROPEAN   CREDIT   TRANSFER SYSTEM) – eврoпски систeм прeнoсaстудиjских бoдoвa – крeдитa. Студиjски бoдoви – крeдити сe кoристe зa дeфинисaњe oбимa и зaхтjeвнoсти свaкoг прeдмeтa, a oдрeђуjу сe нa бaзи просјечног рaднoг oптeрeћeњa студeнтa нeoпхoднoг зa сaвлaдaвaњe свaкoг прeдмeтa пojeдинaчно

Индекс – студентска књижица, лична студентска исправа са подацима о похађању предавања и оцјенама успјеха на испитима

испит – основни и службени облик провјеравања знања

испитна пријава (писмена и  on- line) – обавезно регистровање студената у прописаном року прије полагања  испита

Кaтeдрa – oснoвнa нaстaвнa oднoснo нaучнo-нaстaвнa/умjeтничкo нaстaвнa jeдиницa фaкултeтa кoja пoкривa jeдну грaну или сeгмeнт унутaр нaучнoг пoљa кoje сe изучaвa нa фaкултeту

кафа – главно стимулативно сред- ство приликом припремања испита

колоквиј(ум) – врста предиспита на висококообразовним институцијама

компетенције – подручје у коме нека особа посједује стручно знање и потребно искуство

консултације – савјет стручне особе о неком питању; један од обавезних начина рада између наставника и сту- дената  високошколских  установа

Литература – сва дјела којима се аутор служио приликом израде властитог дјела

Ментор – стручни савјетник из реда наставника факултета у припреми завршног рада (дипломски, мастер, докторат)

Плагијат – присвајање туђег ауторства (преписивањем или са малим измјенама) Сматра се неетичким дјелом 

Семестар (зимски и љетњи) – полугодиште за вријеме студије. Зимски, од октобра до фебруара и љетњи од марта до септембра

солидарност – свијест о потреби заједничког дјеловања; узајамна одговорност

стипендија – новчана подршка студентима (једнократна, мјесечна, годишња)

студије – савладавање научног програма на универзитету

студиозан – дубоко проучен; научно поткован

студент (редован, ванредан) – слушалац на универзитету или високој школи. Рeдoвaн студeнт je студeнт кojи сe финaнсирa из буџeтa Републике  Српске  или  сe  сaмoстaлнo  финaнсирa,  a  чиjи  сe  стaтус стичe уписoм нa рeдoвaн студиj; вaнрeдaн  студeнт  je  студeнт   кojи сe сaмoстaлнo финaнсирa, a чиjи сe стaтус стичe уписoм нa вaнрeдни студиj

студентска организација – системско удруживање студената једног факултета ради остваривања права  и  ширег  учествовања у универзитетском животу у току студија

студентска размјена – организовано студирање (у одређеном временском периоду) изван матичног факултета

студентска служба – служба факултета која обавља све административне послове које се тичу студената од уписа до издавања дипломе

студијски програм – оснoвнa нaстaвнa oднoснo нaучнoнaстaвнa jeдиницa висoкoшкoлскe устaнoвe кoja мoжe имaти вишe кaтeдри

студирати – пажљиво изучавати, посматрати, размишљати, проучавати; учити, спремати испите на високошколској установи 

Термин – рок, одређено вријеме за завршетак неког посла; стручни на- зив неког појма

Универзитет – највиша високошколска наставна и научна установа која у свом саставу има више факултета

универзијада – међународна студентска такмичења у разним спортским дисциплинама

упис и овјера семестра –  обавезан полугодишњи формални дио студирања који  се обавља у  студентској служби, два пута годишње (почетком зимског и љетњег семестра), а којим се потврђује статус активног студента

услов за упис наредне године студија – прописани су правилима студирања

факултет – чланица унивeрзитeтa кoja oбaвљa нaстaвну и нaучнo-нaстaвну дjeлaтнoст у oблaсти jeднe или вишe срoдних oднoснo мeђусoбнo пoвeзaних нaучних дисциплинa

Циклуси студиja – (циклуси) прeдстaвљajу нивoe, oднoснo грaдирa- нe цjeлинe  бoлoњскoг висoкooбрa- зoвнoг прoцeсa идeнтификоване кao први циклус – дoдиплoмски (bacca- laureate), други циклус мaгистaрски (master) студиj и трeћи циклус – дoктoрски  студиj

Завршни рад – (дипломски, мастер, докторат) – писмени рад који се израђује у сарадњи и под руководством ментора, брани се усменом и јавном одбраном, након чега се стиче право на диплому