Навигација

Књиге, уџбеници и друге публикације

Математика у архитектури 2

Аутор: проф др Сандра Косић-Јеремић

Уџбеник је написан према програму предмета ,,Математика у архитектури 2” који се изводи као обавезан предмет првог циклуса студија студијског програма Архитектура на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци. Такође, уџбеник могу користити студенти свих техничких факултета, као и факултета који имају математику у првој години студија.Уџбеник се састоји од седам глава, а конципиран је тако да су у свакој глави, прво уведене теоријске основе и одређени број урађених примјера, а након тога поглавље са ријешеним задацима, као и задаци за вјежбу са рјешењима. У теоријском дијелу су доказане само најзначајније теореме, а остале су наведене без доказа. 
Циљ овог уџбеника је да студенти разумију основе и успјешно савладају технике диференцијалног и интегралног рачуна ради даље примјене стечених знања у геометрији, физици, техничкој механици и другим стручним предметима, који су од фундаменталног значаја у образовању будућих инжењера архитектуре.

ISBN  978-99976-978-5-1      COBISS.RS-ID 136644353                      број страна  192                      година издања 2022


Приобаље и град

Аутор: проф др Малина Чворо

Ова публикација дефинише феномен приобаља као специфичан градски простор настао у непосредном контакту града са водом, кроз његову функцију, форму и културни идентитет. Анализа приобаља градова, у циљу разумјевања његовог постојећег стања и могућег развоја, као почетну тачку ставља увид у процес настанка и развоја простора приобаља, првенствено јер је развој обалног подручја неријетко парадигма развоја читавог насеља.
Трансформација приобаља анализирана је као дио савременог процеса урбане обнове у обалним подручјима. Значајне промјене у коришћењу и уређењу градског приобаља у савременом граду условљене су промјенама у индустрији и транспорту, што је довело до пренамјене објеката и цијелих зона на градским обалама.

ISBN  978-99976-900-4-3                                           број страна  168                      година издања 2020


Вероватноћа и Статистика

Аутори: Смиљана Јакшић и Сњежана Максимовић

Овај уџбеник је написан према програмима предмета: ,,Вјероватноћа и статистика” који се изводи на одсеку Грађевинарство Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци и ,,Статистика” који се изводи на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Такође, уџбеник могу користити студенти економског факултета, свих техничких факултета, као и студенти који студирају природне науке.
Уџбеник се састоји од 9 глава и додатка. Након сваке главе налазе се решени задаци, као и задаци за самосталан рад. У прве четири главе су дате основе вероватноће, док су у осталих пет глава дате основе математичке статистике.

ISBN  978-99976-782-1-8        COBISS.RS-ID 8581656              број страна  306                       година издања 2020


Енергетска Ефикасност предшколских установа у Бањој Луци

Аутори: проф. др Биљана Антуновић, доц. др Дарија Гајић, доц. др Диана Ступар

Књига је настала као резултат опсежног рада на прикупљању података, анализи литературе, стандарда, правилника, анкетирању корисника, те прорачуну и мјерењу физичких величина. Аутори су анализирали исистематизовали податке, а као резултат настала је књига која обрађује енергетску ефикасност вртића,кроз просторни, топлотни и ваздушни комфор.
У књизи је приказана свеобухватна мултидисциплинарна платформа за интегративно изучавање енергетске ефикасности уз представљање и анализирање простора предшколских установа и квантитативних/мјерљивих комфора простора вртића, њихових параметара, и то пројектних, измјерених ипрепоручених, све у сврху директног унапређења вртића и индиректног унапређења правилника на предметном подручју.

ISBN  978-99976-782-2-5                         број страна  252                                година издања 2020


МАЛЕ интервенције у простору/методологија: студијa за активирање потенцијала јавних простора Бање Луке

Аутори: Јелена Станковић, Исидора Каран, Тања Тркуља, Дубравко Алексић
Уредници: Миленко Станковић, Диана Ступар
Сарадници: Жана Топаловић, Владимир Ђорђић, Марија Вилхелм Дејановић, Даријо Купрешак, Горан Димитрић, Деан Тодоровић

Студија Мале интервенције у простору представља оригинални модел за трансформацију јавних градских простора. Он истовремено перципира, партиципира, класификује, вреднује и спроводи мале интервенције као дио интегралног преображаја града. У оквиру Студије приказана је МИ методологија као начин како се јавни простори у градовима, скромним средствима и партиципацијом цијеле друштвене заједнице, могу брзо и лако претворити у угодна и садржајна мјеста за живот својих грађана. Студија садржи интегрисан и промишљен скуп мјера и активности за редизајн малих јавних простора, изведених из савремених теоријских и практичних искустава из свијета, реализованих у граду Бањој Луци, а примјењивих и на друге градове. Онлајн издање Студије се може преузети овдје.

ISBN  978-99976-782-8-7                         број страна  333                                година издања 2020


Практикум из програмирања

Аутор: Ђорђе Стојисављевић, ма

Практикум је конципиран тако да прати наставни програм предмета Информатика 2 који се изучава на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци. Поред увода у програмирање и програмски језик Java, практикум обухвата и сљедеће теме: основе објектно-оријентисаног програмирања, рад са пакетима, класама и објектима, насљеђивање, апстрактне класе, рад са низовима и набрајањима, рад са стринговима и креирање графичког корисничког интерфејса.

 

ISBN  978-99976-900-3-6                         број страна  154                                 година издања 2020


Саобраћајнице и простор – допуњено издање 

Аутори: проф. др Љиљана Милић-Марковић и проф. др Бранкица Милојевић.

Књига Саобраћајнице и простор – допуњено издање намијењена је студентима грађевинарства, као наставни уџбеник у оквиру предмета Саобраћајнице и простор. Њоме је обухваћено широко подручје истраживања које се односи на основне појмове и развој саобраћаја и просторних система, њихову узрочно-посљедичну везу, систем планирања простора са нагласком на интегралност планерског поступка, те приступе
анализама и планирању саобраћаја као дијелу јединствене методологије планирања простора. Допуњено издање књиге проширено је новим поглављима: Просторни развој и саобраћајна основа (Поглављем 3) и Планирање простора и саобраћајница као интегралан процес (Поглављем 5), те дијеловима Поглавља 4: Међузависност саобраћаја и простора (потпоглављима од 4.1 до 4.4) и Поглавље 13: Планирање саобраћаја (Потпоглављем 13.5 Планирање безбиједности саобраћаја) аутора Бранкице Милојевић.
Допуњено издање са ширег аспекта освјетљава сложеност феномена простора као грађене средине, у чијем саставу је саобраћај, који кроз различите видове прати и подржава развој просторних система од регионалних до урбаних нивоа. Планирању простора се приступа на начин који фокусира интегрални приступ у којем је планирање саобраћаја дио јединствене методологије интегралног планирања простора. Посебно се освјетљава значај планирања безбиједности саобраћаја кроз све просторне нивое, као и  препоруке за унапређење ове области на територији Републике Српске. Књига указује на значај мултидисциплинарности у истраживању и планирању простора и саобраћајница, због чега је корисна као наставна литература и за студенте Архитектуре, Геодезије и Просторног планирања. овдје..

ISBN  978-99976-675-9-5                         број страна  356                                 година издања 2019


Статика линијских носача у равни - теоријске основе и ријешени задаци

Аутори: доц. др Александар Борковић, Дијана Мајсторовић, дипл. инж. грађ.

Уџбеник у потпуности прати програме предмета Статика конструкција 1 и Статика конструкција 2 студијског програма Грађевинарство на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Универзитета у Бањој Луци. Концепт књиге је постављен тако да се у довољној мјери дају теоријске основе из предметне области а потом детаљно појасни поступак рјешавања бар једног простог и једног сложенијег задатка. У посљедњем поглавњу је дат рачунарски код за прорачун конструкција који ће свакако помоћи студентима да са више разумијевања користе комерцијалне програме.
Уџбеник је издат под отвореном лиценцом и електронска верзија се може преузети овдје..

ISBN  978-99976-675-7-1                         број страна  340                                 година издања 2019


Линеарна алгебра и аналитичка геометрија - за студенте техничких факултета

Аутори: доц.др Сњежана Максимовић, доц.др Сандра Косић-Јеремић, Небојша Ђурић, ма

Књига Линеарна алгебра и аналитичка геометрија за студенте техничких факултета је написана према програму предмета Линеарна алгебра и аналитичка геометрија који слушају студенти прве године одсјека грађевинарство и геодезија и програму предмета Математика у архитектури 1 који се изводи на одсјеку архитектура Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци и намијењена је као уџбеник из ових предмета. Такође, уџбеник могу користити сви студенти техничких факултета.
Уџбеник се састоји од 10 глава. Након сваке главе налазе се ријешени задаци, као и задаци за самосталан рад. Ти задаци су, углавном, задаци који су рађени на вјежбама или су се појављивали на испитима из ових предмета и аутори их сматрају корисним за припремање писменог дијела испита.

ISBN  978-99976-663-9-0                         број страна  272                                 година издања 2018


Саобраћајнице и простор

Аутор: Љиљана Милић Марковић

Планирање површина за потребе изградње саобраћајних система је посебно подручје стручне делатности, засновано на итеративном тражењу оптималног решења развоја саобраћајне инфраструктуре у простору и времену. Свако подручје и његов саобраћајни систем имају низ особености тако да свако подручје има сопствену, специфичну саобраћајну слику. С тога није могуће извршити уопштавање и доћи до универзално применљивих решења. Процеси планирања намене површина и пројектовање саобраћајница директно су повезани и међусобно условљени. Доносећи одлуку о изградњи саобраћајне инфраструктуре индиректно се доноси одлука о лоцирању одређених садржаја у ширем утицајном подручју саобраћајница.
Данашња сазнања о међузависности просторног развоја и саобраћаја указују да је исправно решење за оба проблема, успостављање равнотеже. 
Књига је намењена као уџбеник из предмета Саобраћајнице и простор (Студијски програм Грађевинарство, Саобраћајно усмерење) у настави која се одвија у VII семесту четврте године Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци.

ISBN  798-99976-663-8-3                        број страна  256                                 година издања 2018


Објекти у говедарству

Аутори: проф. др Божо Важић , доц. др Тања Тркуља и др Миљан Ербез

Књига представља добродошлу нову литературу из области пољопривредних зграда. Ово посебно због тога што је у региону посљедња књига на ту тему написана још прије тридесетак година. Књига на свеобухватан начин захвата материју физиологије и  смјештаја говеда, обрађујући је детаљно, са свих потребних аспеката и свих неопходних углова. Даје обиље вриједних података, па може користити широком спектру читалаца. Бит ће изванредан приручник пољопривредним произвођачима и различитим стручњацима у пракси, незаобилазна литература студентима архитектонских и пољопривредних факултета у сва три ступња школовања, као и користан рукопис њиховим наставницима. Књига описује настанак различитих ситуација и дневних проблема на фармама за говеда и даје упуте за њихово превазилажење у технолошком, физиолошком, грађевинском и сваком другом смислу. Зато је књигу овог профила и обима веома тешко написати. Њено писање захтијева познавање мноштва специјализираних података и суверено владање обиљем стручних знања. Због храбрости да се упусте у не мали подухват њеним ауторима потребно је одати признање, али им се и захвалити што су освјежили вјероватно најкритичнији сегмент архитектонске литературе. (проф. др Емир Фејзић)

ISBN  978-99938-93-43-1                         број страна  317                                 година издања 2018


Практикум за Физичку геодезију

Аутори: доц. др Раденко И. Вишњић и Дејан Васић

Књига представља резултат одржавања наставе аутора на предмету Физичка геодезија, који се слуша у шестом семестру основних академских студија Геодезије на АГГФ у Бањој Луци. У књизи се обрађују задаци и проблеми истраживања физичких особина поља Земљине теже и облика Земље, као и њихова улога и примјена у научној области Геодезија.  Књига је настала ради математичког и рачунског обухватања резултата теоријских истраживања у области Физичке геодезије. Разумијевању садржаја књиге доприносе погодна теоријска разматрања и бројни рачунски примјери. Практикум се може сматрати допуном књига из Физичке геодезије, које су незаобилазне у образовању геодета и истраживању и изучавању облика Земље и поља Земљине теже. Практикум за Физичку геодезију састоји се од шест поглавља, са списковима литературе, скраћеница, слика, табела, и интернет адреса. На крају сваког поглавља дати су рачунски задаци и рачунска рјешења задатака.

ISBN  978-99976-663-6-9                         број страна  267                                година издања 2017


МATLAB принципи и примјена

Аутор: проф. др Љубиша Прерадовић

Књига МATLAB - принципи и примјена састоји се од 15 поглавља и намијењена је, као уџбеник из предмета Информатика 2 (Студијски програм Грађевинарство) и Информатика за геодете 2 (Студијски програм Геодезија) у настави која се изводи у другом семестру прве године Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци. У књизи је наведено доста примјера – од једноставних ка сложенијим, које студенти треба самостално да ријеше. Сви примјери су ријешени на један од начина па је књига погодна и за самостално учење.

978-99976-675-0-2                         број страна  186                                 година издања 2016


Градови у промјенама – Урбане форме, трансформације, утицаји

Cities in changes – Urban forms, transformations, influences

Аутор: доц. др Бранкица Милојевић

Књига се бави истраживањем урбаног феномена данашњице, са посебним освртом на градове у БиХ и Репубици Српској. Да би се садашњи стадиј урбаног развоја наших градова свестрано сагледао, аутор га посматра у оквиру свјетског процеса урбанизације и утицаја глобализације на урбано друштво и градски простор. У другом дијелу књиге аутор представља урбоморфолошку студију пет градова: Бањалуке, Требиња, Брчког, Вишеграда и Источног Сарајева, која се заснива на истраживању њиховог историјског развоја, положаја, величине, облика, урбаних облика, типологије, физичке структуре и сагледавању њихове урбане морфогенезе у којој се препознаје неколико морфолошких фаза. Посебан акценат у књизи се даје периоду њиховог социјалистичког развоја и транзиције која још увијек траје. На основу научно утврђене класификације, у књизи се установљавају утицајни фактори на урбану трансформацију. Посебно се анализирају утицаји урбанистичког планирања и законске регулативе у овој области као дио општих друштвених фактора. На крају се дају смјернице за стратешки развој градова на нашем простору, што до сад није дефинисано у стратегији просторног равоја територије Републике Српске

ISBN  978-99955-752-7-4                         број страна  389                                 година издања 2015


YtongYtong- Nova paradigma i mogućnost upotrebe savremenog materijala, porobeton sistema Ytong

Аутор: Проф.др Миленко Станковић

Понуђена парадигма вид је практичне помоћи у процесу стварања. Иновација је вид нових промишљања како да се брже и ефикасније овлада карактеристикама овог савременог материјала. Читаоцу се нуди интеграција визура и комфор амбијената - могућа рјешења психолошких потреба и животних навика људи из ширег окружења. Текст им открива спознаје о принципима комфорности, љепоте и хуманости, по којима дјелује и ствара архитектонска професија. Књига је чаробна спона у комуникацији обичних људи и стручњака, што је услов за прогрес.

ISBN  978-99955-747-9-6                         број страна  95                                  година издања 2015


3

Модална анализа – теорија, експеримент и примјена у детекцији структурних оштећења

Аутор: доц.др Валентина Голубовић Бугарски

Садржај монографије конципиран је у осам поглавља. Прво поглавље је уводно поглавље у којем се читаоцима укратко објашњава шта су модална анализа и модално тестирање, која су подручја примјене модалне анализе и у којим индустријским гранама се практично примјењује модална анализа. У другом и трећем поглављу објашњена је модална анализа система са једним и система са више степени слободе. У четвртом поглављу објашњено је модално тестирање као експериментални приступ у тестирању структуралне динамике. Пето поглавље посвећено је идентификацији модалних параметара из измјерених FRF функција, што је познато под називом експериментална модална анализа. У шестом поглављу објашњене су технике анализе одзива структуре усљед побуде унешене стварним, радним или амбијенталним оптерећењем (ODS и ОМА анализа). Дат је приказ примјене ових техника у модалној анализи великих грађевинских конструкција. Седмо поглавље је посвећено примјени модалне анализе у детекцији структурних оштећења, а у осмом поглављу описан је процес имплементације технологије детекције структурних оштећења.

ISBN  978-99955-752-8-9                         број страна  319                                 година издања 2015


3

Физика зграде

Аутор: доц. др Биљана Антуновић

Кроз три тематска поглавља у структури књиге, анализирањем процеса преноса топлоте, влаге, звука кроз грађевинску конструкцију, као и основа акустике просторија, на свеобухватан начин истражен је значајан дио области предмета Физика зграде на студијском програму архитектура Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у Бања Луци.

ISBN  978-99955-747-8-1                        број страна  201                                 година издања 2014


8

Impressum Browninfo 2014 Proceedings of International Academic Conference

Editors: Aleksandra Đukić, Milenko Stanković, Barankica Milojević, Nevena Novaković

Proceedings of the International Academic Conference Browninfo 2014 are one of the results of the research project BrownInfo – A Methodological Framework for Brownfield Database Development. The project was launched by the Faculty of Architecture and Civil Engineering of Banja Luka University in 2013 in cooperation with national, regional and EU partners, and total of 160 researchers from 12 countries took part in its implementation. Other outputs from the research project are an international scientific monograph Browninfo. Toward a methodological framework from brownfield database development, a manual Browninfo. Handbook for development of interactive brownfield database and BrownInfo Pilot Project of the Banja Luka Business Zone – former industrial complex „Incel“. The main objective of the research project was to create a methodological framework for development of database of brownfields as an effective support tool which will be useful in urban planning and regeneration of devastated and abandoned sites.

ISBN  978-99955-752-4-3                     број страна  300                                година издања 2014


Informacione tehnologije

Информационе технологије за градитеље

Аутори: Љубиша Прерадовић, Ратко Дејановић

 

 

 

Књига „Информационе технологије за градитеље“ обухвата сљедећа поглавља:

  1. Увод у информационе технологије
  2. Рачунарски системи – Хардвер
  3. Рачунарски системи – Софтвер
  4. Рачунарске мреже
  5. Рачунарски вируси

ISBN  978-99955-747-7-2                         број страна  206                               година издања 2014


Модуларна координација и композиција

Аутори: проф.др Емир Фејзић, Драгољуб Боројевић, Тијана Вујичић

Модуларна координација је поље истраживања у архитектури, које је у новије вријеме превасходно повезано са префабркацијом и монтажним подизањем објеката. Помаже у систематизовању и самоограничавању пројектантске мисли, а све у сврху осмишљавања рационалних и лако изводљивих система градње. Међутим, модуларна координација је током историје кориштена (и) на други начин и у друге сврхе. Била је уско повезана са пропорционирањем и креирањем архитектонских композиција, за разлику од савремене праксе, која се готово искључиво бави димензионисањем. Најновија збивања, везана за компјутеризацију свеколиког живота, значајно су утицала и на архитектуру, мијењајући устаљење начине приступања пројектантским проблемима. Појмови као што су: модуларност, систематизација, типизација, унифицирање и слични, појавом компјутацијског дизајна изгубили су на значају. Рачунарски управљаним ЦНЦ машинама постало је свеједно да ли неки предмет за уградњу раде у хиљаду или само у једном примјерку. Посљедица тога јесте појава неконвенционално осмишљених објеката, какав је нпр. стадион Птичије гнијездо у Пекингу, на коме се нити један елеменат не понавља. Прије је то било незамисливо, а данас, с обзиром на то да је на тај начин пројектовања све чешћи, већ постаје устаљеном праксом.

ISBN  978-99955-747-5-8                COBISS.BH-ID 4064024         број страна  24                                 година издања 2013


Beton

Бетон ојачан металним влакнима

Аутор: проф. др Мато Уљаревић

Вишедеценијско интересовање и истраживање бетона справљених са влакнима, подлога је настанку ове монографије. За категоризацију механичких својстава бетона ојачаног металним влакнима изабрана су сазнања различитих аутора. У дјелу су опширније разматране методологије испитивања бетона ојачаног влакнима. Обрађени су резултати властитих испитивања бетона. Испитиван је утицај фактора облика и количине металних влакана на физичко механичка својства композита микроармираног бетона. Она ће послужити студентима грађевинског смијера за стицање нових сазнања о предметном композиту, а исто тако и инжењерима за савладавање одређених практичних проблема.

ISBN  978-99955-747-1-1                         број страна  239                                 година издања 2013


sekulovic“Састављање и репродукција карата” [Електронски извор][/Електронски]

Аутор: Драгољуб Секуловић, Синиша Дробњак

Овај уџбеник намењен је студентима основних и дипломских студија геодезије Архитектонско–грађевинско–геодет-ског факултета Универзитета у Бањој Луци. Текст о састављању и репродукцији карата написан је ускладу са Наставним планом и програмом дипломских студија. На посебан начин даје објашњење техника и технологија састављања и репродукције карата. Материјал треба да омогући студентима да што више овладају процесом израде карата, картографско-репродукцијском припремом, општим појмовима о штампарству, као и оценом квалитета и тачности карата.

ISBN  978-99955-747-3-4                         број страна  219                                 година издања 2013


arhiv u incelu“АРХИВ у ИНЦЕЛУ Архитектонска реконструкцја, ревитализација и пренамјена напуштене индустријске зграде у Архив Републике Српске” [Електронски извор][/Електронски]

Аутор: Марина Радуљ, Маја Милић Алексић, Анита Зрнић

Публикација и изложба су завршни сегмент рада у оквиру предмета „Архитектонско пројектовање 6 – зграде за рад и трговину“ школске 2012/13 године на Архитектонско - грађевинском факултету Универзитета у Бањалуци. Студенти 3.године студијског програма Архитектура су промишљали и разрадили пројекте Реконструкције и ревитализације напуштене индустријске зграде (бивше хале Сушионице и складишта робе) у Инцелу и њену пренамјену у зграду Архива Републике Српске. Изложени радови показују различите приступе и одговоре на задане теме у реконструкцији и ревитализацији индустријских зграда и пројектовању савремене архивске зграде.

ISBN  978-99955-747                                       број страна                                  година издања 2013


11

Архитектура и чула –Архитектонски елементи и структуре обједињене промишљањем о унапређењу стваралачког процеса

Architectural elements and structures integrated through considerations about the improvement of the creation process

Аутор: проф. др Миленко Станковић

Трећа књига из едиције „Искуства градитеља“ говори о промишљеном дизајну у савременом добу. У процесу  креације архитекта ствара ужитак и прати реакције људи, вреднује доживљаје и опажа емоционалну сигурност  простора који дизајнира. У овом раду тежиште је помјерено ка опажању мјеста за живот „обичних“ људи у свакодневним ситуацијама. Читаоцу се нуди могућност да директно комуницира са аутором.То је начин како да се постигне позитиван помак и добију одговори на одређена питања.

ISBN  978-99955-747-1-0                      број страна  336                                година издања 2012


Допринос чешких архитеката формирању новије архитектонске слике Босне и Херцеговине

Допринос чешких архитеката формирању новије архитектонске слике Босне и Херцеговине

Аутор: проф. др Синиша Видаковић

..У овом раду издвојен је мали сегмент стваралаштва архитеката, инжењера и техничара који су на подручје Босне и Херцеговине дошли из Чешке, те својим свесрдним умјетничким, педагошким, архитектонским, научним и људским квалитетима дали један заиста велики допринос унапређењу градитељске мисли и архитектонске слике Босне и Херцеговине, те њеном приближавању европским токовима архитектуре...

ISBN  978-99955-667-8-4                       број страна 138                                 година издања 2012


Analiticko-statisticke tehnike

Аналитичко-статистичке технике у савременим истраживањима

Аутори: Проф. др Љубиша Прерадовић и проф. др Владо Ђајић

Савремена истраживања су незамислива без употребе моћних статистичких пакета за ефикасну „обраду“ података. СПСС подржава цјелокупан аналитички процес и омогућава анализу с основама за пројектовање, планирање, прикупљање података, приступ подацима, управљање подацима, анализу података и извјештавање. Корисник, након уношења података, може извршити било коју математичку операцију и покретање жељене статистичке анализе у оквиру главног менија који садржи подменије (који нуде велики број различитих статистичких анализа).

ISBN  978-99955-667-4-6                       број страна  138                                 година издања 2011


prirucnik box3Визуализација и моделовање у дигиталном добу / Visualisation and Modeling in Digital Age

Уредници: др Милена Ставрић Драгана Стокић Маја Илић

Публикација „Визуализација и моделовање у дигиталном добу „представља резултат студентске радионице „box³”, одржане у склопу предмета Визуализација и моделовање 2, на којој су студенти кроз дигитално и аналогно моделовање, вокселизацију и стрип технику моделовали и дизајнирали кутије за паковање. Поред студентских радова, публикација садржи и опис методологије рада на радионици.

ISBN  978-99955-667-1-5                         број страна  43                                 година издања 2010


Softverski inzenjering Софтверски инжењеринг

Аутори: Доц. др Љубиша Прерадовић i проф. др Ратко Дејановић

Софтверски инжењеринг је инжењерска дисциплина која је везана за све аспекте продукције економичног и поузданог софтвера од ране фазе његове спецификације, па до његовог одржавања. Књига је стандардан текст за све читаоце који желе да прошире и стекну нова сазнања и информације из области инжењеринга компјутерски базираних система.

ISBN  978-99955-667-0-8                         број страна  222                                 година издања 2010


access to allДОСТУПНОСТ ЗА СВЕ – ACCESS TO ALL

Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци Архитектонски факултет у Београду

Публикација представља рад и истраживањe кроз пројекат спроведенo са студентима и наставницама са АГФ-а у сарадњи с Архитектонским факултетом у Београду. Access to All – култура једнакости је дио пројекта који је 2007. године покренуо British Council, а који за циљ има промовисање и развој новог социјалног модела који, према принципу инклузије, особе с инвалидитетом схвата као активне учеснике у друштву и кориснике простора, а у складу с људским правима дефинисаним многобројним међународним конвенцијама.

ISBN                                                                     број страна  91                                година издања 2010


Savremeni obrasci materijalizacije Савремени обрасци материјализације и уобличавања степеништа

Аутор: Саша Б. Чворо

Истраживање се бави анализом савремених тенденција материјализације степеница и њихових просторно обликовних карактеристика. Акценат је стављен на класификацију и одређивање типова степеница према карактеристикама начина материјализације и уобличавања и стања у области архитектонске материјализације данас и очекивањима и могућностима праваца развоја у будућности.

ISBN  978-99938-616-6-9                         број страна  247                                 година издања 2007


Harmonija i konflikti u prostoru ИСКУСТВА ГРАДИТЕЉА – Хармонија и конфликти у простору

Аутор: проф.др Миленко Станковић

Tематско истраживање у овој књизи од посебног је значаја за градитеље, социологе, економисте, планере, екологе, као и за све друге којима је тема коришћења и заштите природних ресурса блиска. Пролазећи кроз све фазе градитељства, аутор на студиозан и систематизован начин приказује узрочно-посљедичне процесе који су изазвали некотролисане конфликте у простору. Рад нуди широку скалу препорука, принципа, поступака, институционалних иновација, конкретних приједлога и инструмената за мијењање читавог система и циљаног стварања укупне хармоније у простору, као предуслова за здрав и сретан живот човјека данас и у будућности.

ISBN  978-99938-606-7-6                        број страна  302                                 година издања 2007