Навигација

Услови уписа

У прву годину Студијског програма Архитектура, Студијског програма Грађевинарство и Студијског програма Геодезија на конкурентској основи, може се уписати лице које има четворогодишње средњешколско образовање стечено у Републици Српској, Брчко дистрикту и Федерацији БиХ  или еквивалентно образовање у иностранству.

Вредновање резултата кандидата врши се на основу резултата постигнутих у претходном средњешколском образовању и на пријемном испиту. Кандидат који је средње образовање стекао у иностранству може приступити полагању пријемног испита, под условом да је претходно извршио нострификацију дипломе средње школе. Кандидат има право да полаже пријемни испит на језику који је у службеној употреби у БиХ.

Број кандидата за упис на студијски програм, као и однос студената чије школовање се финансира из буџета и самофинансирајућих студената одређује ресорно Министарство.

  • Кандидат може бити уписан на терет буџета, ако је положио пријемни испит и на коначној ранг-листи рангиран у оквиру броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.
  • Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико је положио пријемни испит и на коначној ранг-листи рангиран у оквиру броја одобреног за упис.
  • Страни држављанин може да се упише на студијски програм АГГФ под истим условима као и домаћи држављанин.Трошкове школарине, страни држављанин плаћа у току цијелог школовања, осим ако, међународним или билатералним споразумом Универзитета у Бањој Луци, није другачије одређено. 

Кандидати, при пријави на конкурс, подносе оригинална документа, а уз пријавни лист предају и:

  • свједочанства сва четири разреда средње школе или документе о еквивалентном школовању у иностранству;
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, као и остале документе предвиђене Конкурсом.

Кандидати, који су школовање завршили у иностранству, дужни су доставити доказ о нострификацији дипломе и превод свих докумената на једном од службених језика БиХ. 

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успјеху из средње школе. Под општим успјехом у средњој школи подразумијева се средња оцјена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду (заокружена на двије децимале), која се при бодовању множи са десет. Највећи број бодова, према општем успјеху кандидата, износи 50.