Навигација

Координатори

Координатор за међународну размјену студената и особља  > Доц. др Дубравко Алексић
 

Према члану 3. Правилника о међународној размјени студента и особља Универзитета у Бањој Луци Академски координатор за међународну размјену студената и особља (енг. Academic coordinator for international students’ and staff mobility) – је лице које именује наставно-научно вијеће/наставно-умјетничко вијеће факултета/Академије умјетности ради обављања надлежности из члана 38. Правилника.

Члан 38.

Академски координатор за међународну размјену студената и особља  бира се из реда наставника на период од двије (2) године, са могућношћу именовања за период од још двије (2) године.

Надлежности академског координатора подразумијевају, али нису ограничене на: потписивање уговора о учењу, праћење резултата студентске размјене и обраду добијених података, учешће у раду Комисије за признавање периода размјене проведеног у иностранству и припрему уговора о размјени у сврхе наставе и/или истраживања и/или обуке особља. 

Организационе јединице могу именовати више академских координатора за међународну размјену студената и особља. 

Академски координатор за међународну размјену студената и особља пружа подршку за сва академска питања одлазећим и долазећим студентима и особљу.

У одсуству академског координатора за међународну размјену студената и особља обавезе координатора преузима шеф студијског програма, односно шеф одговарајуће катедре на којем одлазећи студент студира, односно на који долазећи студент жели да дође у размјену.

 

Координатор квалитета > Доц. др Маја Илић 


 * Систем квалитета

* Извјештај о самоевалуацији

Стандарди и смјернице за обезбјеђивање квалитета у Европском простору високог образовања 

 

Координатор за међународну сарадњу > Драгана Зељић

 
Према члану 3. Правилника о међународној размјени студента и особља Универзитета у Бањој Луци Координатор за међународну сарадњу (енг. Coordinator for international cooperation) – је лице које именује наставно-научно вијеће/наставно-умјетничко вијеће факултета/Академије умјетности ради обављања надлежности из члана 39. Правилника. 

Члан 39.
Координатор за међународну сарадњу бира се из реда академског и административног особља на период од двије (2) године, са могућношћу именовања за период од још двије (2) године.

Координатор за међународну сарадњу пружа стручну, административну и техничку подршку одлазећим и долазећим студентима и особљу.

Надлежности координатора за међународну сарадњу подразумијевају, али нису ограничене на: информисање студената и особља о могућностима у области међународне сарадње, посебно пружање информација које се односе на размјену студената и особља, те пружање подршке у вези са административним питањима, укључујући помоћ при организацији смјештаја, прибављању визе, боравишне дозволе, здравственог осигурања и др.