Навигација

Координатори

 

Академски координатори за међународну размјену студената и особља

 

Према члану 3. Правилника о међународној размјени студента и особља Универзитета у Бањој Луци Академски координатор за међународну размјену студената и особља (енг. Academic coordinator for international students’ and staff mobility) – је лице које именује наставно-научно вијеће/наставно-умјетничко вијеће факултета/Академије умјетности ради обављања надлежности из члана 38. Правилника.

Члан 38.

Академски координатор за међународну размјену студената и особља  бира се из реда наставника на период од двије (2) године, са могућношћу именовања за период од још двије (2) године.

Надлежности академског координатора подразумијевају, али нису ограничене на: потписивање уговора о учењу, праћење резултата студентске размјене и обраду добијених података, учешће у раду Комисије за признавање периода размјене проведеног у иностранству и припрему уговора о размјени у сврхе наставе и/или истраживања и/или обуке особља. 

Организационе јединице могу именовати више академских координатора за међународну размјену студената и особља. 

Академски координатор за међународну размјену студената и особља пружа подршку за сва академска питања одлазећим и долазећим студентима и особљу.

У одсуству академског координатора за међународну размјену студената и особља обавезе координатора преузима шеф студијског програма, односно шеф одговарајуће катедре на којем одлазећи студент студира, односно на који долазећи студент жели да дође у размјену.

 

Координатор квалитета АГГФ-а > Дејан Васић


Институционално уређење система квалитета: Највише тијело у систему квалитета Универзитета у Бањој Луци је Комитет за осигурање квалитета (КОК). То је тијело формирано одлуком Сената, а задужено је да, поред осталог, припрема стратегије и политике квалитета и доставља их ректору и Сенату на усвајање. На нивоу Универзитета успостављена је и Канцеларија за осигурање квалитета (КоК) са једним запосленим, координатором за осигурање квалитета, са задатком да обезбјеђује техничку подршку за КОК, да координира активности на осигурању квалитета са организационим јединицама, да прикупља, обрађује и анализира податке о осигурању квалитета, итд. Извршено је и именовање координатора квалитета на организационим јединицама (факултетима и Академији).

Активности на праћењу и унапређивању квалитета

Праћење и унапређење квалитета је нужно за постизање минималних критеријума квалитета, али се не проводи само због тога. И послије постизања прага квалитета обавеза је факултета/Академије и Универзитета да раде на побољшању квалитета, на постизању све бољих и бољих резултата, те престижног угледа и задовољавајуће позиције на ранг-листама - средње позиције у класи универзитета сличне величине. 

Редовне активности осигурања квалитета које се реализују у току године на нашем Универзитету:

  • Студентска анкета о квалитети наставног процеса;
  • Самоевалуациони извјештај универзитета;
  • Прикупљање и обрада показатеља квалитета;
  • Организовање семинара, трибина и радионица на теме из осигурања квалитета.

Стратегија осигурања квалитета, процедура за праћење и унапређење квалитета, као и обрасци за праћење показатеља квалитета садржани су у документу  Систем квалитета на Универзитету у Бањој Луци.

 * Систем квалитета

* Извјештај о самоевалуацији

Стандарди и смјернице за обезбјеђивање квалитета у Европском простору високог образовања 

 

Административни координатор за међународну сарадњу студената и особља > Драгана Ступар

 
Према члану 3. Правилника о међународној размјени студента и особља Универзитета у Бањој Луци Координатор за међународну сарадњу (енг. Coordinator for international cooperation) – је лице које именује наставно-научно вијеће/наставно-умјетничко вијеће факултета/Академије умјетности ради обављања надлежности из члана 39. Правилника. 

Члан 39.
Координатор за међународну сарадњу бира се из реда академског и административног особља на период од двије (2) године, са могућношћу именовања за период од још двије (2) године.

Координатор за међународну сарадњу пружа стручну, административну и техничку подршку одлазећим и долазећим студентима и особљу.

Надлежности координатора за међународну сарадњу подразумијевају, али нису ограничене на: информисање студената и особља о могућностима у области међународне сарадње, посебно пружање информација које се односе на размјену студената и особља, те пружање подршке у вези са административним питањима, укључујући помоћ при организацији смјештаја, прибављању визе, боравишне дозволе, здравственог осигурања и др.