Navigacija

Koordinatori

 

Akademski koordinatori za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja

 

Prema članu 3. Pravilnika o međunarodnoj razmjeni studenta i osoblja Univerziteta u Banjoj Luci Akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja (eng. Academic coordinator for international students’ and staff mobility) – je lice koje imenuje nastavno-naučno vijeće/nastavno-umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti radi obavljanja nadležnosti iz člana 38. Pravilnika.

Član 38.

Akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja  bira se iz reda nastavnika na period od dvije (2) godine, sa mogućnošću imenovanja za period od još dvije (2) godine.

Nadležnosti akademskog koordinatora podrazumijevaju, ali nisu ograničene na: potpisivanje ugovora o učenju, praćenje rezultata studentske razmjene i obradu dobijenih podataka, učešće u radu Komisije za priznavanje perioda razmjene provedenog u inostranstvu i pripremu ugovora o razmjeni u svrhe nastave i/ili istraživanja i/ili obuke osoblja. 

Organizacione jedinice mogu imenovati više akademskih koordinatora za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja. 

Akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja pruža podršku za sva akademska pitanja odlazećim i dolazećim studentima i osoblju.

U odsustvu akademskog koordinatora za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja obaveze koordinatora preuzima šef studijskog programa, odnosno šef odgovarajuće katedre na kojem odlazeći student studira, odnosno na koji dolazeći student želi da dođe u razmjenu.

 

Koordinator kvaliteta AGGF-a > Dejan Vasić


Institucionalno uređenje sistema kvaliteta: Najviše tijelo u sistemu kvaliteta Univerziteta u Banjoj Luci je Komitet za osiguranje kvaliteta (KOK). To je tijelo formirano odlukom Senata, a zaduženo je da, pored ostalog, priprema strategije i politike kvaliteta i dostavlja ih rektoru i Senatu na usvajanje. Na nivou Univerziteta uspostavljena je i Kancelarija za osiguranje kvaliteta (KoK) sa jednim zaposlenim, koordinatorom za osiguranje kvaliteta, sa zadatkom da obezbjeđuje tehničku podršku za KOK, da koordinira aktivnosti na osiguranju kvaliteta sa organizacionim jedinicama, da prikuplja, obrađuje i analizira podatke o osiguranju kvaliteta, itd. Izvršeno je i imenovanje koordinatora kvaliteta na organizacionim jedinicama (fakultetima i Akademiji).

Aktivnosti na praćenju i unapređivanju kvaliteta

Praćenje i unapređenje kvaliteta je nužno za postizanje minimalnih kriterijuma kvaliteta, ali se ne provodi samo zbog toga. I poslije postizanja praga kvaliteta obaveza je fakulteta/Akademije i Univerziteta da rade na poboljšanju kvaliteta, na postizanju sve boljih i boljih rezultata, te prestižnog ugleda i zadovoljavajuće pozicije na rang-listama - srednje pozicije u klasi univerziteta slične veličine. 

Redovne aktivnosti osiguranja kvaliteta koje se realizuju u toku godine na našem Univerzitetu:

  • Studentska anketa o kvaliteti nastavnog procesa;
  • Samoevaluacioni izvještaj univerziteta;
  • Prikupljanje i obrada pokazatelja kvaliteta;
  • Organizovanje seminara, tribina i radionica na teme iz osiguranja kvaliteta.

Strategija osiguranja kvaliteta, procedura za praćenje i unapređenje kvaliteta, kao i obrasci za praćenje pokazatelja kvaliteta sadržani su u dokumentu  Sistem kvaliteta na Univerzitetu u Banjoj Luci.

 * Sistem kvaliteta

* Izvještaj o samoevaluaciji

Standardi i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja 

 

Administrativni koordinator za međunarodnu saradnju studenata i osoblja > Dragana Stupar

 
Prema članu 3. Pravilnika o međunarodnoj razmjeni studenta i osoblja Univerziteta u Banjoj Luci Koordinator za međunarodnu saradnju (eng. Coordinator for international cooperation) – je lice koje imenuje nastavno-naučno vijeće/nastavno-umjetničko vijeće fakulteta/Akademije umjetnosti radi obavljanja nadležnosti iz člana 39. Pravilnika. 

Član 39.
Koordinator za međunarodnu saradnju bira se iz reda akademskog i administrativnog osoblja na period od dvije (2) godine, sa mogućnošću imenovanja za period od još dvije (2) godine.

Koordinator za međunarodnu saradnju pruža stručnu, administrativnu i tehničku podršku odlazećim i dolazećim studentima i osoblju.

Nadležnosti koordinatora za međunarodnu saradnju podrazumijevaju, ali nisu ograničene na: informisanje studenata i osoblja o mogućnostima u oblasti međunarodne saradnje, posebno pružanje informacija koje se odnose na razmjenu studenata i osoblja, te pružanje podrške u vezi sa administrativnim pitanjima, uključujući pomoć pri organizaciji smještaja, pribavljanju vize, boravišne dozvole, zdravstvenog osiguranja i dr.