Navigacija

Studentske organizacije

Studenti Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta su članovi Unije studenata, Studentskog parlamenta, Saveza studenata,  EASA, IACESA, RGSM . Studentima je omogućena saradnja sa evropskim organizacijama i mobilnost preko CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) i ERASMUS MUNDUS programa.

 

UNIJA STUDENATA
Studenti Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta su članovi Unije studenata Republike Srpske (USRS) koja je krovna studentska organizacija u Republici Srpskoj. Nju čine studentska predstavnička tijela svih univerziteta u Republici Srpskoj. Osnivači Unije su studentsko predstavničko tijelo Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Unija studenata Republike Srpske aktivno radi na zaštiti studentskih prava i promociji studentskih interesa kroz različite projekte. Cilj USRS je da ohrabri i poveća učešće studenata u javnom, političkom, socijalnom i univerzitetskom životu.
Više vidjeti na: http://www.unijastudenatars.com/ 

STUDENTSKI PARLAMENT
Studenti Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta su članovi Studentskog parlamenta. Studentski parlament je legitimno studentsko predstavničko tijelo studenata Univerziteta u Banjoj Luci. Djeluje u okviru Univerziteta u Banjoj Luci kao organizaciona jedinica koja predstavlja sve studente Univerziteta. U okviru Studentskog parlamenta postoji Skupština koju čine po tri studenta predstavnika sa svakog fakulteta/akademije ili visokoškolske ustanove članice ili pridružene članice Univerziteta, ukupno 51 član Skupštine Studentskog parlamenta. Parlament delegira studente u Senat Univerziteta kao i u Skupštinu Unije studenata Republike Srpske. Osnovni cilj Studentskog parlamenta jecte podizanje ugleda i poboljšanje položaja studenata na Univerzitetu. 
Više vidjeti na: http://www.studentskiparlamentbl.com/

Univerzitetski centar za pomoć studentima sa posebnim potrebama
Univerzitetski centar za pomoć studentima sa posebnim potrebama koji pod  ovim nazivom djeluje od 2017. godine, osnovan je 2006. godine od strane udruženja građana i u to vrijeme djelovao je pod nazivom „Centar za pomoć studentima sa invaliditetom“. Godine 2007. Centar postaje sastavni dio Univerziteta u Banjoj Luci i funkcioniše u sklopu Rektorata UNIBL. Centar svoje značajnije rezultate postiže sa implementacijom TEMPUS projekta „Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP – Equal Opportunities for students with special needs in higher education) koji je realizovan u periodu  od 2012. do 2014. godine.
http://www.unibl.org/sr/studenti/

EASA (European Architectural Student Assembly)
Evropski kongres studenata arhitekture (EASA) osnovan je 1981. godine i organizuje se svake godine u ljeto od strane predstavničkog tima zemlje domaćina s programom koji je osmišljen kao dvije sedmice intenzivnih radionica, večernjih predavanja i diskusija, izložbi i događaja. EASA predstavlja najveći arhitektonski kongres i okuplja oko 400 najtalentovanijih studenata iz svih krajeva Evrope (oko 50 različitih narodnosti i skoro 250 fakulteta arhitekture širom Evrope) i oko 100 tutora/mentora da se zajedno bave pitanjima s kojima se suočava arhitektonska profesija i izgrađena i neizgrađena životna sredina, da se sretnu, žive i rade zajedno, razmijene ideje, kulture i iskustva. Učešće na EASA-i omogućava ogromno obrazovno i profesionalno iskustvo. Za EASA-u se direktno veže INCM (Intermediate National Contact Meeting), koji se održava svake godine u jesen. Studenti i nastavno osoblje Fakulteta podržavaju ove aktivnosti svake godine.

IACES (International association of civil Engineering students), Lokalni komitet Banja Luka
Lokalni komitet Banja Luka osnovan je 2006. godine i predstavlja jednu od članica Međunarodne asocijacije studenata građevinarstva (IACES), koja je osnovana 1989. godine u holandskom gradu Delftu. Glavni cilj Međunarodne asocijacije studenata građevinarstva je razmjena studenata sa ovog studijskog programa u cilju razmjene ideja i iskustava. Lokalni komitet Banja Luka okuplja oko 60 studenata koji su do sada učestvovali na 11 svjetskih kongresa. 
Više vidjeti na: http://iaces.net/index.php


RGSM (Regional Geodetic Student Meeting)
Regionalni susret studenata geodezije (RGSM) osnovan je 2010. Godine, kada su studenti geodezije iz Zagreba, Beograda i Ljubljane organizovali prvi susret. Susret traje četiri dana i uključuje predavanja profesora, studenata i sponzora, te radionice i posjete gradilištima. Cilj RGSM-a je zbližavanje studenata geodezije iz regiona, upoznavanje sa napretkom i razvojem geodezije u različitim dijelovima regiona, razmjena međusobnih iskustava i razvijanje svijesti o samoj nauci. Danas, susreti okupljaju fakultete iz: Ljubljane, Zagreba, Splita, Banje Luke, Sarajeva, Beograda, Novog Sada i Skoplja.