Navigacija

Katedre

Katedre i uže naučne oblasti za koje je matičan

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

Umjetničko i naučno polje: Arhitektura i urbanizam

Katedra

Pripadajuće uže naučne oblasti

Šef katedre

Saradnici šefa katedre

KATEDRA ZA ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

[1] Arhitektonske tehnologije 

prof. dr Darija Gajić

v.aist. Una Okilj,

zamjenik šefa katedre

 

KATEDRA ZA ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE

 

doc. dr Marina Radulj

asis. Milana Nedimović

zamjenik šefa katedre

 

[1] Arhitektonsko projektovanje

 

KATEDRA ZA URBANIZAM

[1] Urbanizam i planiranje prostora

doc. dr Nevena Novaković

doc. dr Tijana Vujičić

zamjenik šefa katedre

KATEDRA ZA GEOMETRIJU OBLIKA, PROSTORNO I GRAFIČKO PREDSTAVLJANJE

[1] Geometrija i vizuelizacija prostora

doc.dr Sandra Kosić-Jeremić

doc. dr Malina Čvoro,

zamjenik šefa katedre

KATEDRE ZA ISTORIJU I TEORIJU ARHITEKTURE I

ZAŠTITU GRADITELJSKOG NASLJEĐA

[1] Zaštita i revitalizacija graditeljskog naslijeđa

[2] Istorija i teorija arhitekture i urbanog razvoja

doc. dr Miroslav Malinović, 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM GRAĐEVINARSTVO

Naučno polje: Građevinarstvo

Katedra

Pripadajuće uže naučne oblasti

Šef katedre

Saradnici šefa katedre

KATEDRA ZA MEHANIKU I TEORIJU KONSTRUKCIJA

[1] Mehanika i teorija konstrukcija

prof. dr Aleksandar Borković

mr Radomir Cvijić,

zamjenik šefa katedre

 

v. asist. Nataša Mrđa,

sekretar katedre

KATEDRA ZA MATERIJALE I KONSTRUKCIJE

[1] Građevinski materijali i konstrukcije

doc. dr Gordana Broćeta

doc. dr Gordana Broćeta

zamjenik šefa katedre

 

asist. Mladen Slijepčević,

sekretar katedre

KATEDRA ZA GEOTEHNIKU, SAOBRAĆAJNICE,HIDROTEHNIKU  I ORGANIZACIJU I TEHNOLOGIJU GRAĐENJA

[1] Geotehnika

[2] Saobraćajnice

[3] Hidrotehnika

[4] Organizacija i tehnologija građenja i građevinski menadžment

prof. dr Mato Uljarević

doc. dr Bojana Grujić,

zamjenik šefa katedre

 

mr  Nataša Popović Miletić

sekretar katedre

 

STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

Naučno polje: Geodezija

Katedra

Pripadajuće uže naučne oblasti

Šef katedre

Saradnici šefa katedre

KATEDRA ZA GEODEZIJU

[1] Geodetski referentni sistemi

 

 

prof. dr Dragan Macanović

v. asist. Slavko Vasiljević,

zamjenik šefa katedre

 

v. asist. Mladen Amović,

sekretar katedre

[2] Geodetski premjer

[3] Katastar i upravljanje nepokretnostima

[4] Geoinformatika

[5] Fotogrametrija i daljinsko istraživanje

[6] Kartografija (matematička, opšta, digitalna, izrada i umnožavanje karata i planova)