Navigacija

Knjige, udžbenici i druge publikacije

Matematika u arhitekturi 2

Autor: prof dr Sandra Kosić-Jeremić

Udžbenik je napisan prema programu predmeta ,,Matematika u arhitekturi 2” koji se izvodi kao obavezan predmet prvog ciklusa studija studijskog programa Arhitektura na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Takođe, udžbenik mogu koristiti studenti svih tehničkih fakulteta, kao i fakulteta koji imaju matematiku u prvoj godini studija.Udžbenik se sastoji od sedam glava, a koncipiran je tako da su u svakoj glavi, prvo uvedene teorijske osnove i određeni broj urađenih primjera, a nakon toga poglavlje sa riješenim zadacima, kao i zadaci za vježbu sa rješenjima. U teorijskom dijelu su dokazane samo najznačajnije teoreme, a ostale su navedene bez dokaza. 
Cilj ovog udžbenika je da studenti razumiju osnove i uspješno savladaju tehnike diferencijalnog i integralnog računa radi dalje primjene stečenih znanja u geometriji, fizici, tehničkoj mehanici i drugim stručnim predmetima, koji su od fundamentalnog značaja u obrazovanju budućih inženjera arhitekture.

ISBN  978-99976-978-5-1      COBISS.RS-ID 136644353                      broj strana  192                      godina izdanja 2022


Priobalje i grad

Autor: prof dr Malina Čvoro

Ova publikacija definiše fenomen priobalja kao specifičan gradski prostor nastao u neposrednom kontaktu grada sa vodom, kroz njegovu funkciju, formu i kulturni identitet. Analiza priobalja gradova, u cilju razumjevanja njegovog postojećeg stanja i mogućeg razvoja, kao početnu tačku stavlja uvid u proces nastanka i razvoja prostora priobalja, prvenstveno jer je razvoj obalnog područja nerijetko paradigma razvoja čitavog naselja.
Transformacija priobalja analizirana je kao dio savremenog procesa urbane obnove u obalnim područjima. Značajne promjene u korišćenju i uređenju gradskog priobalja u savremenom gradu uslovljene su promjenama u industriji i transportu, što je dovelo do prenamjene objekata i cijelih zona na gradskim obalama.

ISBN  978-99976-900-4-3                                           broj strana  168                      godina izdanja 2020


Verovatnoća i Statistika

Autori: Smiljana Jakšić i Snježana Maksimović

Ovaj udžbenik je napisan prema programima predmeta: ,,Vjerovatnoća i statistika” koji se izvodi na odseku Građevinarstvo Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i ,,Statistika” koji se izvodi na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Takođe, udžbenik mogu koristiti studenti ekonomskog fakulteta, svih tehničkih fakulteta, kao i studenti koji studiraju prirodne nauke.
Udžbenik se sastoji od 9 glava i dodatka. Nakon svake glave nalaze se rešeni zadaci, kao i zadaci za samostalan rad. U prve četiri glave su date osnove verovatnoće, dok su u ostalih pet glava date osnove matematičke statistike.

ISBN  978-99976-782-1-8        COBISS.RS-ID 8581656              broj strana  306                       godina izdanja 2020


Energetska Efikasnost predškolskih ustanova u Banjoj Luci

Autori: prof. dr Biljana Antunović, doc. dr Darija Gajić, doc. dr Diana Stupar

Knjiga je nastala kao rezultat opsežnog rada na prikupljanju podataka, analizi literature, standarda, pravilnika, anketiranju korisnika, te proračunu i mjerenju fizičkih veličina. Autori su analizirali isistematizovali podatke, a kao rezultat nastala je knjiga koja obrađuje energetsku efikasnost vrtića,kroz prostorni, toplotni i vazdušni komfor.
U knjizi je prikazana sveobuhvatna multidisciplinarna platforma za integrativno izučavanje energetske efikasnosti uz predstavljanje i analiziranje prostora predškolskih ustanova i kvantitativnih/mjerljivih komfora prostora vrtića, njihovih parametara, i to projektnih, izmjerenih ipreporučenih, sve u svrhu direktnog unapređenja vrtića i indirektnog unapređenja pravilnika na predmetnom području.

ISBN  978-99976-782-2-5                         broj strana  252                                godina izdanja 2020


MALE intervencije u prostoru/metodologija: studija za aktiviranje potencijala javnih prostora Banje Luke

Autori: Jelena Stanković, Isidora Karan, Tanja Trkulja, Dubravko Aleksić
Urednici: Milenko Stanković, Diana Stupar
Saradnici: Žana Topalović, Vladimir Đorđić, Marija Vilhelm Dejanović, Darijo Kuprešak, Goran Dimitrić, Dean Todorović

Studija Male intervencije u prostoru predstavlja originalni model za transformaciju javnih gradskih prostora. On istovremeno percipira, participira, klasifikuje, vrednuje i sprovodi male intervencije kao dio integralnog preobražaja grada. U okviru Studije prikazana je MI metodologija kao način kako se javni prostori u gradovima, skromnim sredstvima i participacijom cijele društvene zajednice, mogu brzo i lako pretvoriti u ugodna i sadržajna mjesta za život svojih građana. Studija sadrži integrisan i promišljen skup mjera i aktivnosti za redizajn malih javnih prostora, izvedenih iz savremenih teorijskih i praktičnih iskustava iz svijeta, realizovanih u gradu Banjoj Luci, a primjenjivih i na druge gradove. Onlajn izdanje Studije se može preuzeti ovdje.

ISBN  978-99976-782-8-7                         broj strana  333                                godina izdanja 2020


Praktikum iz programiranja

Autor: Đorđe Stojisavljević, ma

Praktikum je koncipiran tako da prati nastavni program predmeta Informatika 2 koji se izučava na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Pored uvoda u programiranje i programski jezik Java, praktikum obuhvata i sljedeće teme: osnove objektno-orijentisanog programiranja, rad sa paketima, klasama i objektima, nasljeđivanje, apstraktne klase, rad sa nizovima i nabrajanjima, rad sa stringovima i kreiranje grafičkog korisničkog interfejsa.

 

ISBN  978-99976-900-3-6                         broj strana  154                                 godina izdanja 2020


Saobraćajnice i prostor – dopunjeno izdanje 

Autori: prof. dr Ljiljana Milić-Marković i prof. dr Brankica Milojević.

Knjiga Saobraćajnice i prostor – dopunjeno izdanje namijenjena je studentima građevinarstva, kao nastavni udžbenik u okviru predmeta Saobraćajnice i prostor. Njome je obuhvaćeno široko područje istraživanja koje se odnosi na osnovne pojmove i razvoj saobraćaja i prostornih sistema, njihovu uzročno-posljedičnu vezu, sistem planiranja prostora sa naglaskom na integralnost planerskog postupka, te pristupe
analizama i planiranju saobraćaja kao dijelu jedinstvene metodologije planiranja prostora. Dopunjeno izdanje knjige prošireno je novim poglavljima: Prostorni razvoj i saobraćajna osnova (Poglavljem 3) i Planiranje prostora i saobraćajnica kao integralan proces (Poglavljem 5), te dijelovima Poglavlja 4: Međuzavisnost saobraćaja i prostora (potpoglavljima od 4.1 do 4.4) i Poglavlje 13: Planiranje saobraćaja (Potpoglavljem 13.5 Planiranje bezbijednosti saobraćaja) autora Brankice Milojević.
Dopunjeno izdanje sa šireg aspekta osvjetljava složenost fenomena prostora kao građene sredine, u čijem sastavu je saobraćaj, koji kroz različite vidove prati i podržava razvoj prostornih sistema od regionalnih do urbanih nivoa. Planiranju prostora se pristupa na način koji fokusira integralni pristup u kojem je planiranje saobraćaja dio jedinstvene metodologije integralnog planiranja prostora. Posebno se osvjetljava značaj planiranja bezbijednosti saobraćaja kroz sve prostorne nivoe, kao i  preporuke za unapređenje ove oblasti na teritoriji Republike Srpske. Knjiga ukazuje na značaj multidisciplinarnosti u istraživanju i planiranju prostora i saobraćajnica, zbog čega je korisna kao nastavna literatura i za studente Arhitekture, Geodezije i Prostornog planiranja. ovdje..

ISBN  978-99976-675-9-5                         broj strana  356                                 godina izdanja 2019


Statika linijskih nosača u ravni - teorijske osnove i riješeni zadaci

Autori: doc. dr Aleksandar Borković, Dijana Majstorović, dipl. inž. građ.

Udžbenik u potpunosti prati programe predmeta Statika konstrukcija 1 i Statika konstrukcija 2 studijskog programa Građevinarstvo na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Koncept knjige je postavljen tako da se u dovoljnoj mjeri daju teorijske osnove iz predmetne oblasti a potom detaljno pojasni postupak rješavanja bar jednog prostog i jednog složenijeg zadatka. U posljednjem poglavnju je dat računarski kod za proračun konstrukcija koji će svakako pomoći studentima da sa više razumijevanja koriste komercijalne programe.
Udžbenik je izdat pod otvorenom licencom i elektronska verzija se može preuzeti ovdje..

ISBN  978-99976-675-7-1                         broj strana  340                                 godina izdanja 2019


Linearna algebra i analitička geometrija - za studente tehničkih fakulteta

Autori: doc.dr Snježana Maksimović, doc.dr Sandra Kosić-Jeremić, Nebojša Đurić, ma

Knjiga Linearna algebra i analitička geometrija za studente tehničkih fakulteta je napisana prema programu predmeta Linearna algebra i analitička geometrija koji slušaju studenti prve godine odsjeka građevinarstvo i geodezija i programu predmeta Matematika u arhitekturi 1 koji se izvodi na odsjeku arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i namijenjena je kao udžbenik iz ovih predmeta. Takođe, udžbenik mogu koristiti svi studenti tehničkih fakulteta.
Udžbenik se sastoji od 10 glava. Nakon svake glave nalaze se riješeni zadaci, kao i zadaci za samostalan rad. Ti zadaci su, uglavnom, zadaci koji su rađeni na vježbama ili su se pojavljivali na ispitima iz ovih predmeta i autori ih smatraju korisnim za pripremanje pismenog dijela ispita.

ISBN  978-99976-663-9-0                         broj strana  272                                 godina izdanja 2018


Saobraćajnice i prostor

Autor: Ljiljana Milić Marković

Planiranje površina za potrebe izgradnje saobraćajnih sistema je posebno područje stručne delatnosti, zasnovano na iterativnom traženju optimalnog rešenja razvoja saobraćajne infrastrukture u prostoru i vremenu. Svako područje i njegov saobraćajni sistem imaju niz osobenosti tako da svako područje ima sopstvenu, specifičnu saobraćajnu sliku. S toga nije moguće izvršiti uopštavanje i doći do univerzalno primenljivih rešenja. Procesi planiranja namene površina i projektovanje saobraćajnica direktno su povezani i međusobno uslovljeni. Donoseći odluku o izgradnji saobraćajne infrastrukture indirektno se donosi odluka o lociranju određenih sadržaja u širem uticajnom području saobraćajnica.
Današnja saznanja o međuzavisnosti prostornog razvoja i saobraćaja ukazuju da je ispravno rešenje za oba problema, uspostavljanje ravnoteže. 
Knjiga je namenjena kao udžbenik iz predmeta Saobraćajnice i prostor (Studijski program Građevinarstvo, Saobraćajno usmerenje) u nastavi koja se odvija u VII semestu četvrte godine Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

ISBN  798-99976-663-8-3                        broj strana  256                                 godina izdanja 2018


Objekti u govedarstvu

Autori: prof. dr Božo Važić , doc. dr Tanja Trkulja i dr Miljan Erbez

Knjiga predstavlja dobrodošlu novu literaturu iz oblasti poljoprivrednih zgrada. Ovo posebno zbog toga što je u regionu posljednja knjiga na tu temu napisana još prije tridesetak godina. Knjiga na sveobuhvatan način zahvata materiju fiziologije i  smještaja goveda, obrađujući je detaljno, sa svih potrebnih aspekata i svih neophodnih uglova. Daje obilje vrijednih podataka, pa može koristiti širokom spektru čitalaca. Bit će izvanredan priručnik poljoprivrednim proizvođačima i različitim stručnjacima u praksi, nezaobilazna literatura studentima arhitektonskih i poljoprivrednih fakulteta u sva tri stupnja školovanja, kao i koristan rukopis njihovim nastavnicima. Knjiga opisuje nastanak različitih situacija i dnevnih problema na farmama za goveda i daje upute za njihovo prevazilaženje u tehnološkom, fiziološkom, građevinskom i svakom drugom smislu. Zato je knjigu ovog profila i obima veoma teško napisati. Njeno pisanje zahtijeva poznavanje mnoštva specijaliziranih podataka i suvereno vladanje obiljem stručnih znanja. Zbog hrabrosti da se upuste u ne mali poduhvat njenim autorima potrebno je odati priznanje, ali im se i zahvaliti što su osvježili vjerovatno najkritičniji segment arhitektonske literature. (prof. dr Emir Fejzić)

ISBN  978-99938-93-43-1                         broj strana  317                                 godina izdanja 2018


Praktikum za Fizičku geodeziju

Autori: doc. dr Radenko I. Višnjić i Dejan Vasić

Knjiga predstavlja rezultat održavanja nastave autora na predmetu Fizička geodezija, koji se sluša u šestom semestru osnovnih akademskih studija Geodezije na AGGF u Banjoj Luci. U knjizi se obrađuju zadaci i problemi istraživanja fizičkih osobina polja Zemljine teže i oblika Zemlje, kao i njihova uloga i primjena u naučnoj oblasti Geodezija.  Knjiga je nastala radi matematičkog i računskog obuhvatanja rezultata teorijskih istraživanja u oblasti Fizičke geodezije. Razumijevanju sadržaja knjige doprinose pogodna teorijska razmatranja i brojni računski primjeri. Praktikum se može smatrati dopunom knjiga iz Fizičke geodezije, koje su nezaobilazne u obrazovanju geodeta i istraživanju i izučavanju oblika Zemlje i polja Zemljine teže. Praktikum za Fizičku geodeziju sastoji se od šest poglavlja, sa spiskovima literature, skraćenica, slika, tabela, i internet adresa. Na kraju svakog poglavlja dati su računski zadaci i računska rješenja zadataka.

ISBN  978-99976-663-6-9                         broj strana  267                                godina izdanja 2017


MATLAB principi i primjena

Autor: prof. dr Ljubiša Preradović

Knjiga MATLAB - principi i primjena sastoji se od 15 poglavlja i namijenjena je, kao udžbenik iz predmeta Informatika 2 (Studijski program Građevinarstvo) i Informatika za geodete 2 (Studijski program Geodezija) u nastavi koja se izvodi u drugom semestru prve godine Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. U knjizi je navedeno dosta primjera – od jednostavnih ka složenijim, koje studenti treba samostalno da riješe. Svi primjeri su riješeni na jedan od načina pa je knjiga pogodna i za samostalno učenje.

978-99976-675-0-2                         broj strana  186                                 godina izdanja 2016


Gradovi u promjenama – Urbane forme, transformacije, uticaji

Cities in changes – Urban forms, transformations, influences

Autor: doc. dr Brankica Milojević

Knjiga se bavi istraživanjem urbanog fenomena današnjice, sa posebnim osvrtom na gradove u BiH i Repubici Srpskoj. Da bi se sadašnji stadij urbanog razvoja naših gradova svestrano sagledao, autor ga posmatra u okviru svjetskog procesa urbanizacije i uticaja globalizacije na urbano društvo i gradski prostor. U drugom dijelu knjige autor predstavlja urbomorfološku studiju pet gradova: Banjaluke, Trebinja, Brčkog, Višegrada i Istočnog Sarajeva, koja se zasniva na istraživanju njihovog istorijskog razvoja, položaja, veličine, oblika, urbanih oblika, tipologije, fizičke strukture i sagledavanju njihove urbane morfogeneze u kojoj se prepoznaje nekoliko morfoloških faza. Poseban akcenat u knjizi se daje periodu njihovog socijalističkog razvoja i tranzicije koja još uvijek traje. Na osnovu naučno utvrđene klasifikacije, u knjizi se ustanovljavaju uticajni faktori na urbanu transformaciju. Posebno se analiziraju uticaji urbanističkog planiranja i zakonske regulative u ovoj oblasti kao dio opštih društvenih faktora. Na kraju se daju smjernice za strateški razvoj gradova na našem prostoru, što do sad nije definisano u strategiji prostornog ravoja teritorije Republike Srpske

ISBN  978-99955-752-7-4                         broj strana  389                                 godina izdanja 2015


YtongYtong- Nova paradigma i mogućnost upotrebe savremenog materijala, porobeton sistema Ytong

Autor: Prof.dr Milenko Stanković

Ponuđena paradigma vid je praktične pomoći u procesu stvaranja. Inovacija je vid novih promišljanja kako da se brže i efikasnije ovlada karakteristikama ovog savremenog materijala. Čitaocu se nudi integracija vizura i komfor ambijenata - moguća rješenja psiholoških potreba i životnih navika ljudi iz šireg okruženja. Tekst im otkriva spoznaje o principima komfornosti, ljepote i humanosti, po kojima djeluje i stvara arhitektonska profesija. Knjiga je čarobna spona u komunikaciji običnih ljudi i stručnjaka, što je uslov za progres.

ISBN  978-99955-747-9-6                         broj strana  95                                  godina izdanja 2015


3

Modalna analiza – teorija, eksperiment i primjena u detekciji strukturnih oštećenja

Autor: doc.dr Valentina Golubović Bugarski

Sadržaj monografije koncipiran je u osam poglavlja. Prvo poglavlje je uvodno poglavlje u kojem se čitaocima ukratko objašnjava šta su modalna analiza i modalno testiranje, koja su područja primjene modalne analize i u kojim industrijskim granama se praktično primjenjuje modalna analiza. U drugom i trećem poglavlju objašnjena je modalna analiza sistema sa jednim i sistema sa više stepeni slobode. U četvrtom poglavlju objašnjeno je modalno testiranje kao eksperimentalni pristup u testiranju strukturalne dinamike. Peto poglavlje posvećeno je identifikaciji modalnih parametara iz izmjerenih FRF funkcija, što je poznato pod nazivom eksperimentalna modalna analiza. U šestom poglavlju objašnjene su tehnike analize odziva strukture usljed pobude unešene stvarnim, radnim ili ambijentalnim opterećenjem (ODS i OMA analiza). Dat je prikaz primjene ovih tehnika u modalnoj analizi velikih građevinskih konstrukcija. Sedmo poglavlje je posvećeno primjeni modalne analize u detekciji strukturnih oštećenja, a u osmom poglavlju opisan je proces implementacije tehnologije detekcije strukturnih oštećenja.

ISBN  978-99955-752-8-9                         broj strana  319                                 godina izdanja 2015


3

Fizika zgrade

Autor: doc. dr Biljana Antunović

Kroz tri tematska poglavlja u strukturi knjige, analiziranjem procesa prenosa toplote, vlage, zvuka kroz građevinsku konstrukciju, kao i osnova akustike prostorija, na sveobuhvatan način istražen je značajan dio oblasti predmeta Fizika zgrade na studijskom programu arhitektura Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banja Luci.

ISBN  978-99955-747-8-1                        broj strana  201                                 godina izdanja 2014


8

Impressum Browninfo 2014 Proceedings of International Academic Conference

Editors: Aleksandra Đukić, Milenko Stanković, Barankica Milojević, Nevena Novaković

Proceedings of the International Academic Conference Browninfo 2014 are one of the results of the research project BrownInfo – A Methodological Framework for Brownfield Database Development. The project was launched by the Faculty of Architecture and Civil Engineering of Banja Luka University in 2013 in cooperation with national, regional and EU partners, and total of 160 researchers from 12 countries took part in its implementation. Other outputs from the research project are an international scientific monograph Browninfo. Toward a methodological framework from brownfield database development, a manual Browninfo. Handbook for development of interactive brownfield database and BrownInfo Pilot Project of the Banja Luka Business Zone – former industrial complex „Incel“. The main objective of the research project was to create a methodological framework for development of database of brownfields as an effective support tool which will be useful in urban planning and regeneration of devastated and abandoned sites.

ISBN  978-99955-752-4-3                     broj strana  300                                godina izdanja 2014


Informacione tehnologije

Informacione tehnologije za graditelje

Autori: Ljubiša Preradović, Ratko Dejanović

 

 

 

Knjiga „Informacione tehnologije za graditelje“ obuhvata sljedeća poglavlja:

  1. Uvod u informacione tehnologije
  2. Računarski sistemi – Hardver
  3. Računarski sistemi – Softver
  4. Računarske mreže
  5. Računarski virusi

ISBN  978-99955-747-7-2                         broj strana  206                               godina izdanja 2014


Modularna koordinacija i kompozicija

Autori: prof.dr Emir Fejzić, Dragoljub Borojević, Tijana Vujičić

Modularna koordinacija je polje istraživanja u arhitekturi, koje je u novije vrijeme prevashodno povezano sa prefabrkacijom i montažnim podizanjem objekata. Pomaže u sistematizovanju i samoograničavanju projektantske misli, a sve u svrhu osmišljavanja racionalnih i lako izvodljivih sistema gradnje. Međutim, modularna koordinacija je tokom istorije korištena (i) na drugi način i u druge svrhe. Bila je usko povezana sa proporcioniranjem i kreiranjem arhitektonskih kompozicija, za razliku od savremene prakse, koja se gotovo isključivo bavi dimenzionisanjem. Najnovija zbivanja, vezana za kompjuterizaciju svekolikog života, značajno su uticala i na arhitekturu, mijenjajući ustaljenje načine pristupanja projektantskim problemima. Pojmovi kao što su: modularnost, sistematizacija, tipizacija, unificiranje i slični, pojavom kompjutacijskog dizajna izgubili su na značaju. Računarski upravljanim CNC mašinama postalo je svejedno da li neki predmet za ugradnju rade u hiljadu ili samo u jednom primjerku. Posljedica toga jeste pojava nekonvencionalno osmišljenih objekata, kakav je npr. stadion Ptičije gnijezdo u Pekingu, na kome se niti jedan elemenat ne ponavlja. Prije je to bilo nezamislivo, a danas, s obzirom na to da je na taj način projektovanja sve češći, već postaje ustaljenom praksom.

ISBN  978-99955-747-5-8                COBISS.BH-ID 4064024         broj strana  24                                 godina izdanja 2013


Beton

Beton ojačan metalnim vlaknima

Autor: prof. dr Mato Uljarević

Višedecenijsko interesovanje i istraživanje betona spravljenih sa vlaknima, podloga je nastanku ove monografije. Za kategorizaciju mehaničkih svojstava betona ojačanog metalnim vlaknima izabrana su saznanja različitih autora. U djelu su opširnije razmatrane metodologije ispitivanja betona ojačanog vlaknima. Obrađeni su rezultati vlastitih ispitivanja betona. Ispitivan je uticaj faktora oblika i količine metalnih vlakana na fizičko mehanička svojstva kompozita mikroarmiranog betona. Ona će poslužiti studentima građevinskog smijera za sticanje novih saznanja o predmetnom kompozitu, a isto tako i inženjerima za savladavanje određenih praktičnih problema.

ISBN  978-99955-747-1-1                         broj strana  239                                 godina izdanja 2013


sekulovic“Sastavljanje i reprodukcija karata” [Elektronski izvor][/Elektronski]

Autor: Dragoljub Sekulović, Siniša Drobnjak

Ovaj udžbenik namenjen je studentima osnovnih i diplomskih studija geodezije Arhitektonsko–građevinsko–geodet-skog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Tekst o sastavljanju i reprodukciji karata napisan je uskladu sa Nastavnim planom i programom diplomskih studija. Na poseban način daje objašnjenje tehnika i tehnologija sastavljanja i reprodukcije karata. Materijal treba da omogući studentima da što više ovladaju procesom izrade karata, kartografsko-reprodukcijskom pripremom, opštim pojmovima o štamparstvu, kao i ocenom kvaliteta i tačnosti karata.

ISBN  978-99955-747-3-4                         broj strana  219                                 godina izdanja 2013


arhiv u incelu“ARHIV u INCELU Arhitektonska rekonstrukcja, revitalizacija i prenamjena napuštene industrijske zgrade u Arhiv Republike Srpske” [Elektronski izvor][/Elektronski]

Autor: Marina Radulj, Maja Milić Aleksić, Anita Zrnić

Publikacija i izložba su završni segment rada u okviru predmeta „Arhitektonsko projektovanje 6 – zgrade za rad i trgovinu“ školske 2012/13 godine na Arhitektonsko - građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Studenti 3.godine studijskog programa Arhitektura su promišljali i razradili projekte Rekonstrukcije i revitalizacije napuštene industrijske zgrade (bivše hale Sušionice i skladišta robe) u Incelu i njenu prenamjenu u zgradu Arhiva Republike Srpske. Izloženi radovi pokazuju različite pristupe i odgovore na zadane teme u rekonstrukciji i revitalizaciji industrijskih zgrada i projektovanju savremene arhivske zgrade.

ISBN  978-99955-747                                       broj strana                                  godina izdanja 2013


11

Arhitektura i čula –Arhitektonski elementi i strukture objedinjene promišljanjem o unapređenju stvaralačkog procesa

Architectural elements and structures integrated through considerations about the improvement of the creation process

Autor: prof. dr Milenko Stanković

Treća knjiga iz edicije „Iskustva graditelja“ govori o promišljenom dizajnu u savremenom dobu. U procesu  kreacije arhitekta stvara užitak i prati reakcije ljudi, vrednuje doživljaje i opaža emocionalnu sigurnost  prostora koji dizajnira. U ovom radu težište je pomjereno ka opažanju mjesta za život „običnih“ ljudi u svakodnevnim situacijama. Čitaocu se nudi mogućnost da direktno komunicira sa autorom.To je način kako da se postigne pozitivan pomak i dobiju odgovori na određena pitanja.

ISBN  978-99955-747-1-0                      broj strana  336                                godina izdanja 2012


Doprinos čeških arhitekata formiranju novije arhitektonske slike Bosne i Hercegovine

Doprinos čeških arhitekata formiranju novije arhitektonske slike Bosne i Hercegovine

Autor: prof. dr Siniša Vidaković

..U ovom radu izdvojen je mali segment stvaralaštva arhitekata, inženjera i tehničara koji su na područje Bosne i Hercegovine došli iz Češke, te svojim svesrdnim umjetničkim, pedagoškim, arhitektonskim, naučnim i ljudskim kvalitetima dali jedan zaista veliki doprinos unapređenju graditeljske misli i arhitektonske slike Bosne i Hercegovine, te njenom približavanju evropskim tokovima arhitekture...

ISBN  978-99955-667-8-4                       broj strana 138                                 godina izdanja 2012


Analiticko-statisticke tehnike

Analitičko-statističke tehnike u savremenim istraživanjima

Autori: Prof. dr Ljubiša Preradović i prof. dr Vlado Đajić

Savremena istraživanja su nezamisliva bez upotrebe moćnih statističkih paketa za efikasnu „obradu“ podataka. SPSS podržava cjelokupan analitički proces i omogućava analizu s osnovama za projektovanje, planiranje, prikupljanje podataka, pristup podacima, upravljanje podacima, analizu podataka i izvještavanje. Korisnik, nakon unošenja podataka, može izvršiti bilo koju matematičku operaciju i pokretanje željene statističke analize u okviru glavnog menija koji sadrži podmenije (koji nude veliki broj različitih statističkih analiza).

ISBN  978-99955-667-4-6                       broj strana  138                                 godina izdanja 2011


prirucnik box3Vizualizacija i modelovanje u digitalnom dobu / Visualisation and Modeling in Digital Age

Urednici: dr Milena Stavrić Dragana Stokić Maja Ilić

Publikacija „Vizualizacija i modelovanje u digitalnom dobu „predstavlja rezultat studentske radionice „box³”, održane u sklopu predmeta Vizualizacija i modelovanje 2, na kojoj su studenti kroz digitalno i analogno modelovanje, vokselizaciju i strip tehniku modelovali i dizajnirali kutije za pakovanje. Pored studentskih radova, publikacija sadrži i opis metodologije rada na radionici.

ISBN  978-99955-667-1-5                         broj strana  43                                 godina izdanja 2010


Softverski inzenjering Softverski inženjering

Autori: Doc. dr Ljubiša Preradović i prof. dr Ratko Dejanović

Softverski inženjering je inženjerska disciplina koja je vezana za sve aspekte produkcije ekonomičnog i pouzdanog softvera od rane faze njegove specifikacije, pa do njegovog održavanja. Knjiga je standardan tekst za sve čitaoce koji žele da prošire i steknu nova saznanja i informacije iz oblasti inženjeringa kompjuterski baziranih sistema.

ISBN  978-99955-667-0-8                         broj strana  222                                 godina izdanja 2010


access to allDOSTUPNOST ZA SVE – ACCESS TO ALL

Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci Arhitektonski fakultet u Beogradu

Publikacija predstavlja rad i istraživanje kroz projekat sprovedeno sa studentima i nastavnicama sa AGF-a u saradnji s Arhitektonskim fakultetom u Beogradu. Access to All – kultura jednakosti je dio projekta koji je 2007. godine pokrenuo British Council, a koji za cilj ima promovisanje i razvoj novog socijalnog modela koji, prema principu inkluzije, osobe s invaliditetom shvata kao aktivne učesnike u društvu i korisnike prostora, a u skladu s ljudskim pravima definisanim mnogobrojnim međunarodnim konvencijama.

ISBN                                                                     broj strana  91                                godina izdanja 2010


Savremeni obrasci materijalizacije Savremeni obrasci materijalizacije i uobličavanja stepeništa

Autor: Saša B. Čvoro

Istraživanje se bavi analizom savremenih tendencija materijalizacije stepenica i njihovih prostorno oblikovnih karakteristika. Akcenat je stavljen na klasifikaciju i određivanje tipova stepenica prema karakteristikama načina materijalizacije i uobličavanja i stanja u oblasti arhitektonske materijalizacije danas i očekivanjima i mogućnostima pravaca razvoja u budućnosti.

ISBN  978-99938-616-6-9                         broj strana  247                                 godina izdanja 2007


Harmonija i konflikti u prostoru ISKUSTVA GRADITELJA – Harmonija i konflikti u prostoru

Autor: prof.dr Milenko Stanković

Tematsko istraživanje u ovoj knjizi od posebnog je značaja za graditelje, sociologe, ekonomiste, planere, ekologe, kao i za sve druge kojima je tema korišćenja i zaštite prirodnih resursa bliska. Prolazeći kroz sve faze graditeljstva, autor na studiozan i sistematizovan način prikazuje uzročno-posljedične procese koji su izazvali nekotrolisane konflikte u prostoru. Rad nudi široku skalu preporuka, principa, postupaka, institucionalnih inovacija, konkretnih prijedloga i instrumenata za mijenjanje čitavog sistema i ciljanog stvaranja ukupne harmonije u prostoru, kao preduslova za zdrav i sretan život čovjeka danas i u budućnosti.

ISBN  978-99938-606-7-6                        broj strana  302                                 godina izdanja 2007