Navigacija

Uslovi upisa

U prvu godinu Studijskog programa Arhitektura, Studijskog programa Građevinarstvo i Studijskog programa Geodezija na konkurentskoj osnovi, može se upisati lice koje ima četvorogodišnje srednješkolsko obrazovanje stečeno u Republici Srpskoj, Brčko distriktu i Federaciji BiH  ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Vrednovanje rezultata kandidata vrši se na osnovu rezultata postignutih u prethodnom srednješkolskom obrazovanju i na prijemnom ispitu. Kandidat koji je srednje obrazovanje stekao u inostranstvu može pristupiti polaganju prijemnog ispita, pod uslovom da je prethodno izvršio nostrifikaciju diplome srednje škole. Kandidat ima pravo da polaže prijemni ispit na jeziku koji je u službenoj upotrebi u BiH.

Broj kandidata za upis na studijski program, kao i odnos studenata čije školovanje se finansira iz budžeta i samofinansirajućih studenata određuje resorno Ministarstvo.

  • Kandidat može biti upisan na teret budžeta, ako je položio prijemni ispit i na konačnoj rang-listi rangiran u okviru broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.
  • Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko je položio prijemni ispit i na konačnoj rang-listi rangiran u okviru broja odobrenog za upis.
  • Strani državljanin može da se upiše na studijski program AGGF pod istim uslovima kao i domaći državljanin.Troškove školarine, strani državljanin plaća u toku cijelog školovanja, osim ako, međunarodnim ili bilateralnim sporazumom Univerziteta u Banjoj Luci, nije drugačije određeno. 

Kandidati, pri prijavi na konkurs, podnose originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju i:

  • svjedočanstva sva četiri razreda srednje škole ili dokumente o ekvivalentnom školovanju u inostranstvu;
  • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, kao i ostale dokumente predviđene Konkursom.

Kandidati, koji su školovanje završili u inostranstvu, dužni su dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome i prevod svih dokumenata na jednom od službenih jezika BiH. 

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspjehu iz srednje škole. Pod opštim uspjehom u srednjoj školi podrazumijeva se srednja ocjena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu (zaokružena na dvije decimale), koja se pri bodovanju množi sa deset. Najveći broj bodova, prema opštem uspjehu kandidata, iznosi 50.