Navigacija

Nova zgrada AGGF-a

Zgrada Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u univerzitetskom gradu, Banja Luka

Nova Zgrada

Nova zgrada Arhitektonsko građevinskog fakulteta u Univerzitetskom gradu u Banjoj Luci podrazumjeva izgradnju objekta uz primjenu principa energetske efikasnosti (niskoenergetska, pasivna, nulta, nulta+ i inteligentna zgrada), specifičnih standarda i inteligentnih sistema, kao značajnijih standarda optimalizacije u savremenom graditeljstvu (EU norme).

Na osnovu prvonagrađenog konkursnog rješenja / Interni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog projekta – rješenja zgrade Arhitektonsko građevinskog fakulteta u Banjoj Luci, autora Saše i Maline Čvoro / i realnih potreba za odvijanje nastavnog i naučno-istraživačkog procesa na Fakultetu definisan je programski okvir za projektovanje i izgradnju objekta, na principima pasivne i inteligentne zgrade.

Lokacija za izgradnju zgrade Arhitektonsko građevinskog fakulteta smještena je u kompleksu nekadašnje kasarne Vrbas, odnosnu u sklopu Univerzitetskog grada u Banjoj Luci. Nasleđeni prostor kojim gazduje Univerzitet u Banjoj Luci podrazumijeva prostor bogat parkovskim strukturama, travnatim površinama i zaštićenim dendro fondom, koji u urbanističkom smislu predstavlja heterogenu grupaciju objekata potpuno različite namjene, vremena izgradnje i arhitektonskog oblikovanja i materijalizacije. U tom smislu osnovni zadatak izgradnje zgrade Fakulteta, odnosno dogradnje postojećeg objekta "Tereza", predstavlja postavljanje novih vrijednosti i načina ponašanja u ovom specifičnom prostoru, te uspostavljanje reda u morfološkoj strukturi Univerzitetskog grada, a u skladu sa prostornim kontekstom i potrebama budućeg objekta uz dominaciju zatečenog prirodnog fonda. Osnovni urbanistički parametri, prostorna organizacija sadržaja, položaj objekta na lokaciji / maksimalni horizontalni i vertikalni gabariti /, te načini pristupa objektu su definisani važećom prostorno planskom dokumentacijom i Regulacionim planom „Studentski centar“.Za arhitektonsko ostvarenje koje predstavlja intervenciju na postojećem, prethodno izgrađenom objektu treba se suočiti sa balastom preduslova i prepreka, zadatih kako fizičkom strukturom zatečenog korpusa tako i širim arhitektonsko - urbanističkim kontekstom lokacije. Zgrada "Tereza" koja je predmet adaptacije, nadogradnje i dogradnje, a namjenjena je novim potrebama Arhitektonsko-grđevinskog fakulteta u Banjoj Luci, smještena je u centralnom dijelu Univerzitetskog grada. Zgrada je izgrađena 1889. godine i služila je za vojne potrebe. Objekat se trenutno nalazi u lošem stanju: vanjski zidovi su oštećeni i postoji mjestimična pojava vlage, vanjski otvori su u lošem stanju i neophodna je kompletna zamjena, a podovi su bez slojeva termičke zaštite. Objekat trenutno nije u funkciji i nema sproveden instalacioni sistem.

U procesu izgradnje zgrade Fakulteta, odnosno dogradnje postojećeg objekta "Tereza", osnovni je zadatak, koji su definisali autori, postavljanje novih vrijednosti i načina ponašanja u ovom specifičnom prostoru, te uspostavljanje reda u morfološkoj strukturi Univerzitetskog grada a u skladu sa prostornim kontekstom i potrebama budućeg objekta uz dominaciju zatečenog prirodnog fonda. Predviđeni objekat je spratnosti P+3 na postojećem dijelu, te Po+P+3 na dograđenom dijelu objekta. Horizontalni gabariti objekta prema centralnoj pješačkoj aleji u Univerzitetskom gradu su definisani prostorno planskom dokumentacijom, a ostali u skladu sa prostornim i funkcionalnim potrebama objekta i realnim mogućnostima na lokaciji u skladu sa položajem susjednih objekata, postojećih i planiranih saobraćajnih komunikacija i zelenih površina, te potrebama u organizaciji i materijalizaciji objekta u cilju energetske efikasnosti.

Savremena arhitektonska ostvarenja se u potrazi za čistim i jednostavnim formama, veoma često, slučajno ili namjerno, oslobađaju mnogih arhitektonskih tehnika koje u sebi nose prizvuk istorijskog nasljeđa. Ukrašavanje ili stilsko udešavanje arhitektonskih objekata, nezaobilazna karakteristika svih arhitektonskih epoha, elemenat je razlikovanja savremenih stilova od stilova prošlosti i njihovih arhitektonskih manira. Međutim, ukrašavanje ne mora samo da podrazumjeva dekorativne aplikacije vezane za određene stilske odrednice, već i ona obilježja oblikovanja koja jednoj cjelini daju zanimljiv i prepoznatljiv izgled. Trenutni ritam savremenog društva, izrazite promjenljivosti i destabilizacije, traži elemente koji će obezbjediti sigurne oslonce. Adaptacija i ponovna upotreba zatečenih, nasljeđenih objekata na prostoru Univerzitetskog grada obezbjeđuje taj oslonac, osjećaj sigurnosti i osjećaj kontinuiteta, što je bitan, pozitivan input za nove, buduće nosioce  identiteta ovog prostora. U funkcionalnom i oblikovnom smislu, predviđena je inovativna remodelacija postojećeg objekta ostvarujući pritom doprinos vizuelnom identitetu Univerzitetskog grada. U projektantskom postupku je jasno stavljeno do znanja da je riječ o nadogradnji i dogradnji, nedvosmisleno postavljajući liniju između starog i novog. Postojeća zgrada sa tradicionalnim stilskim elementima, nadovezuje se na savremeno oblikovan novi, nadograđeni dio objekta. Kombinacija starog i novog odgovor je na težnju ka prihvatanju, identifikaciji od strane novih korisnika ovog prostora. Kombinacija inovativnog internacionalnog stila i tradicionalnih arhitektonskih elemenata, predstavlja idealan odgovor za opšte prihvatanje i  identifikovanje sa objektom. Ako se značaj arhitekture ogleda u njenoj sposobnosti da ostvari određenu atmosferu u prostoru, i tako oblikuje načine ponašanja u njemu, onda su rukovodeći principi tokom izrade projekta bili:

 • planirati novi objekat kao element urbanističkog reda,
 • učiniti zgradu budućeg fakulteta razumljivom i pristupačnom korisnicima,
 • ostvariti kulturni doprinos atmosferi edukativnog prostora,
 • redukcija sredstava i težnja prema održivosti.

S toga se volumen dograđenog dijela objekta distancira od postojećeg objekta, pri čemu se definisane / postojeće spratne visine prate veoma strogo i prenose i na novi dio objekta. Arhitektura novog objekta redukovana je na ambalažu, dok je jedino prozračni hol, stakleni kubus koji povezuje novo i staro zdanje, ono "više" što građevinu na određeni način čini posebnom. Objekat vizuelno komunicira / hibrid staro + novo / sa okruženjem putem transparentnog ulaznog pročelja jasno usmjerenog prema glavnom komunikacionom pravcu, odnosno pješačkoj aleji Univerzitetskog grada.  Unutrašnji prostor zgrade otkriva se prema ovoj komunikaciji preko pristupnog platoa cijelom visinom  svog prozračnog centralnog hola, dajući nam uvid u sve ono što se događa unutar objekta. Tokom dana objekat fakulteta upija svijetlost, a noću je projektuje prema okruženju. Ovakav koncept omogućava da posjetioci kompleksa postanu učesnici eventualnog dešavanja u holu fakulteta iako fizički nisu u objektu. Odnos postojećeg objekta i volumena novoplaniranog dijela zgrade fakulteta je uravnotežen. Prostorni koncept povezivanja i "pomirenja" razlika baziran je na sintezi ova dva kubusa ostakljenim centralnim holom koji se proteže kroz sve etaže po visini. Osnovni oblikovni element objekta je tako nastala centralna, natkrivena ulica, zenitalno osvjetljena, koja se proteže kroz sve etaže. Ovdje je ostvarena velika gustoća prostornih preklapanja, dinamičan foaje pun galerija, mostova, prodora, vizura i niša. Tu se odvija susret starog i novog objekta, neba i tla. Mase objekta oblikovane su na najjednostavniji mogući način, bez strukturalnih pojedinosti, osim elemenata za zaštitu od sunca koji su ritmični i ne razbijaju jedinstvo površina. Umjesto raskošne pojavnosti, ovdje se poštuje zahtjev za ograničavanjem i suzdržanošću. Predloženo arhitektonsko rješenje, u funkcionalnom smislu prirodno nameće centralnu poziciju velikog amfiteatra koji definiše bazne komunikacione pravce unutar i između objekata. Jednostavna, na tek nekoliko oblikovnih elemenata redukovana nova zgrada, trebala bi imati funkciju kontrapunkta u odnosu na postojeći objekat. Prostorne potrebe zgrade su definisane trenutnim i planiranim brojem studenata, te nastavnim procesom koji se odvija na tri odsjeka fakulteta. Prostorne potrebe zgrade  uvažavaju sledeće parametre:

 • Nastava na Arhitektonsko građevinskom fakultetu je organizovana na tri Studijska programa: Arhitektura, Građevina i Geodezija.
 • Studijski programi na Fakultetu su organizovani u tri ciklusa:
 • I ciklus Akademskih studija Bachelor / BA                                             4 godine
 • II ciklus Akademskih studija Master / MA                                              1 godina
 • III ciklus Doktorskih akademskih studija PhD 3 godine
 • Upisnom politikom Fakulteta planiran je prijem sledećeg broja studenata:
 • 45 studenata / 40 domaćih i 5 stranih / po studijskom programu, odnosno 135 studenata na I ciklus Akademskih studija,
 • 30 studenata po studijskom programu, odnosno 90 studenata na II ciklus Akademskih studija,
 • 10 studenata po studijskom programu, odnosno 30 studenata na III ciklus Doktorskih akademskih studija.
 • Predviđeno nedeljno opterećenje studenata je 40 radnih sati.
 • Optimalan broj studenata za rad na vježbama je sledeći: 30 studenata po grupi na 1. godini, 20 studenata na 2. godini i po 10 studenata na 3. i 4. godini I ciklus Akademskih studija, kao i na II ciklusu  Akademskih studija.

Utvrđena upisna politika očekuje ukupan broj od 630 studenata, na sva tri studijska programa Fakulteta, a po strukturi su sledeći:

 • 480 studenata na I ciklusu Akademskih studija,
 • 90 studenata na II ciklusu Akademskih studija, i
 • 60 studenata na III ciklusu Doktorskih akademskih studija.

Broj potrebnih grupa za organizovanje rada na predavanjima i vježbama po godinama studija je sledeći:

 • godina studija na I ciklusu - 2 grupe h 3 = 6 grupa / do 30 studenata,
 • godina studija na I ciklusu - 3 grupe h 3 = 9 grupa / do 20 studenata,
 • godina studija na I ciklusu - 5 grupa h 3 = 15 grupa / do 10 studenata,
 • godina studija na I ciklusu - 5 grupa h 3 = 15 grupa / do 10 studenata,
 • II ciklus - 3 grupa h 3 = 9 grupa / do 10 studenata,
 • po godini III ciklusa - 1 grupa h 3 = 3 grupe / do 10 studenata,

Ukupan broj grupa / različitog broja studenata / potreban za održavanje nastave je 63. Kako se nastava zbog nedeljnog opterećenja studenata, međusobnog odnosa časova predavanja i vježbi, odvija praktično u dvije smjene ako pretpostavimo da se rad na Fakultetu odvija u toku 12 sati svakog radnog dana, potreban broj grupa, odnosno prostorija za optimalno održavanje rada je 32. S obzirom da su u pitanju grupe sa različitim brojem studenata u cilju optimalizacije prostora predviđene su fleksibilne dimenzije prostorija kao i mogućnost grupisanja rada na nastavi u okviru pojedinih predmeta / dvije manje grupe u jednoj prostoriji sa potrebnim brojem nastavnika i saradnika /. U tom smislu u okviru jedinstvenog prostornog okvira definisanog planom prostorne organizacije i predviđene su sledeće osnovne prostorno – funkcionalne cjeline:

 1. Slušaonice,
 2. Društvene prostorije,
 3. Nastavničke i administrativne prostorije,
 4. Prateći sadržaji,
 5. Tehničke prostorije.

Projektnom dokumentacijom su obezbjeđeni sledeći sadržaji:

A / Slušaonica

 1. Amfiteatar, za 154 studenta i 22 svečana mjesta u prvom redu bez radne površine / sa potrebnim prostorom za tehničku podršku i prevodioca u gornjem dijelu sale /.
 2. Slušaonica / mali afiteatar, za 56 studenata, - ukupno 3 slušaonice
 3. Slušaonica / kabineti, za 30 studenata, sa klasičnim rasporedom sjedenja za stolovima prema specifičnosti nastave. Konstruktivni sklop i fleksibilna funkcionalna organizacija omogućavaju spajanje dvije prostorije pri čemu se dobijaju slušaonice za 60 studenata, - ukupno 6 slušaonica / kabineta.
 4. Crtaonica, za 20 studenata, sa klasičnim rasporedom sjedenja za stolovima prema specifičnosti nastave. Konstruktivni sklop i fleksibilna funkcionalna organizacija omogućavaju spajanje više prostorija prema potrebama održavanja nastave, - ukupno 4 crtaonice
 5. Kabinet, za 12 i 20 studenata, sa klasičnim rasporedom sjedenja u klupama prema specifičnosti nastave. Konstruktivni sklop i fleksibilna funkcionalna organizacija omogućavaju spajanje više prostorija prema potrebama održavanja nastave, - ukupno 6 kabineta za 12 studenata / opcija 4 kabineta za 20 studenata, ukupno 6 kabineta za 20 studenata.
 6. Kabinet - laboratorija, za 15 studenata, sa naspramnim rasporedom sjedenja za laboratorijskim stolovima prema specifičnosti nastave. U sklopu kabineta – laboratorije se nalazi i pripadajući nastavnički kabinet sa dva radna mjesta, - ukupno 2 kabineta – laboratorije.
 7. Maketarnica/radionica, za 20 studenata, sa klasičnim rasporedom sjedenja za stolovima prema specifičnosti nastave. Konstruktivni sklop i fleksibilna funkcionalna organizacija omogućavaju spajanje prostorija prema potrebama održavanja nastave, - ukupno 2 maketarnice/radionice.
 8. Atelje, za 24 studenata, sa rasporedom sjedenja za stolovima prema specifičnosti nastave. U sklopu ateljea se nalazi i pripadajući nastavnički kabinet sa dva radna mjesta,

B / Društvene prostorije

 1. Biblioteka sa čitaonicom i medijatekom, odvojenim prostorom za bibliotekara / ukupno 64 radna mjesta /.

V/Nastavničke i administrativne prostorije

 1. Nastavnički kabineti, sa jednim ili više radnih mjesta / 33 nastavnička kabineta za 83 nastavnika i saradnika /,
 2. Kancelarija dekana / radni sto i sto za sastanke za 10 učesnika, garnitura za sjedenje i prijem /,
 3. Kancelarija sekretara, jedno radno mjesto,
 4. Kancelarija tehničkog sekretara / radni sto i sto za sastanke za 4 učesnika /,
 5. Kancelarija prodekana / dva radna mjesta /,
 6. Sala za sastanke / sto za sastanke za 12 učesnika /,
 7. Kancelarija računovodstva, jedno radno mjesto,
 8. Studentska služba, četiri radna mjesta,
 9. Kancelarija šefa studentske službe,
 10. Arhiva,
 11. Kancelarija studentskog saveza, dva radna mjesta,
 12. Sala za sjednice studentskog parlamenta / sto za sastanke za 12 učesnika /,

G/ Prateći sadržaji

 1. Višenamjenski /centralni - ulazni/ prostor koji ujedno predstavlja prostor za okupljanje, predavanja, promocije i izložbeni prostor.
 2. Kancelarija za obezbjeđenje i video nadzor,
 3. Kafeterija / klub, sa izdvojenim dijelom za pušače,
 4. Knjižara,
 5. Skriptarnica / kopirnica,

D/ Tehničke prostorije

 1. Sanitarne prostorije, prema važećem standardu grupisane po sledećim korisničkim grupama: za studente, za nastavnike, za tehničko osoblje koje održava zgradu sa pozicijom pored radionice.
  a/ Za studente je odvojeno prema polovima: b/ za upravu i administraciju v/ za nastavnike i saradnike g/ za tehničko osoblje
 2. Radionica zaposlenih na održavanju objekata / kućni majstor / sa sanitarnim čvorom, tuš kabinom i garderobom,
 3. Prostor magacina,
 4. Prostor za elektro – energetsko postrojenje,
 5. Prostor za toplotnu podstanicu / u skladu sa sistemom grijanja objekata /,
 6. Prostori za klimatizatore i ventilaciju,

Posebna pažnja  procesu projektovanja je obraćena na tehnička rješenja za lica sa posebnim potrebama i umanjenim tjelesnim sposobnostima. U tom smislu su predviđene vertikalne komunikacije / lift i sanitarni čvorovovi po svakoj etaži.

Autori projekta

mr Saša B. Čvoro, dipl.inž.arh.,
mr Malina Čvoro, dipl.inž.arh.

Galerija

Slike

 • /uploads/attachment/strana/132/P1150253.jpg
 • /uploads/attachment/strana/132/P1170982.jpg
 • /uploads/attachment/strana/132/P1170968.jpg
 • /uploads/attachment/strana/132/P1170940.jpg
 • /uploads/attachment/strana/132/P1140787.jpg
 • /uploads/attachment/strana/132/P1140551.jpg
 • /uploads/attachment/strana/132/P1140484.jpg
 • /uploads/attachment/strana/132/P1130704.jpg
 • /uploads/attachment/strana/132/P1130921.jpg
 • /uploads/attachment/strana/132/P1140892.jpg
 • /uploads/attachment/strana/132/P1130395.jpg
 • /uploads/attachment/strana/132/P1120760.jpg
 • /uploads/attachment/strana/132/11.png
 • /uploads/attachment/strana/132/09.png
 • /uploads/attachment/strana/132/08.png
 • /uploads/attachment/strana/132/04.png
 • /uploads/attachment/strana/132/02.png