Navigacija

Zbornici i bilteni

1XI Međunarodni naučno-stručni skup “Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“ 11th International scientific technical coference “Contemporary theory and practice in building development”

urednik: prof. dr Mirko Aćić, dipl.inž.građ Editor: Mirko Aćić, PhD, Dipl.Civ.Eng

Zbornik radova obuhvata 60 radova koje je naučno-stručni odbor skupa prihvatio iz većeg broja prikupljenih radova za ovaj 11 međunarodni naučno-stručni skup. Radovi  ispunjavaju kriterijume za međunarodne skupove, tj. da tretiraju aktuelne probleme graditeljstva koji doprinose daljem razvoju nauke i struke, teorije i prakse u ovoj veoma širokoj oblasti tema. Teme koje su prezentovane su vezane za urbanizam, arhitekturu, građevinarstvo, komunalne infrastrukture, geotehnike, ekologije, savremenih materijala i ostalih oblasti koje su slične navedenim.

ISBN  978-99955-630-9-7                                   broj strana  500                                 godina izdanja 2014


6H Međunarodni naučno stručni skup  „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“ 

10th International Scientific Technical Conference“ Contemporary theory and practice in building development”

Urednik: prof. dr Mirko Aćić, dipl.inž.građ Rajko Pucar, dipl.inž.građ Editor: Mirko Aćić, PhD, Dipl.Civ.Eng. Rajko Pucar. Dipl.Civ.Eng.

Zbornik radova obuhvata 45 radova iz raznolike i veoma opširne  oblasti graditeljstva. Deseti naučno-stručni skup  prevazilazi svih devet predhodno održanih skupova. Njihovo održavanje zasnovano je na jedinstvu teorije i prakse, jer jedno bez drugog ne može da da dobre rezultate. Teme skupa su iz oblasti urbanizma, arhitekture, građevinarstva, komunalne infrastrukture, ekologije, savremenih materijala i ostalih oblasti koje su slične navedenim. Poslednjih godina povećava se broj radova iz oblasti geodezije, geotehnike, mašinstava, elektrotehnike i drugih oblasti vezanih za realiѕaciju projekata.

ISBN  978-99955-747-9-6                                     broj strana  95                                  godina izdanja 2015


zbornik apstraktaZbornik abstrakta i program Međunarodni naučno-stručni skup: „Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo, Geodezija – Juče, Danas, Sutra“

Glavni i dogovorni urednik: prof. dr Milenko Stanković

 

 

ISBN  978-99955-667-6-0                     broj strana  131                                godina izdanja 2011


zbornik-proceedingsMeđunarodni naučno stručni skup "Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija - juče, danas, sutra"

Proceedings / International Academic and Professional Conference "Architecture and Urban Planning, Civil Engineering, Geodesy - past, present, future"

Glavni i dogovorni urednik: prof. dr Milenko Stanković

 

ISBN  978-99955-667-7-7                              broj strana  807                               godina izdanja 2011


bilten 2009-2010BILTEN 13 za školsku 2008/09

Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci

Godišnja publikacija o radu Fakulteta s prikazom aktuelnih naučnoistraživačkih projekata, idejnim projektima i realizacijama na AGF-u, publikacijama, i s pregledom usavršavanja nastavnika i saradnika i njihovog učešća na konferencijama, seminarima i sl. Publikacija daje i kratak pregled aktivnosti namijenjenih javnosti – poput radionica, prezentacija i izložbi, i popis svih diplomaca iz tekuće školske godine.

ISBN         ---                                                             broj strana   44                                 godina izdanja 2009


rijeka-tvrdjava-gradODNOS: rijeka–tvrđava–grad Zbornik radova sa seminara projekta Tempus ''BiH Archicur" / Connection: river–fort–town project Tempus ''BiH Archicur" seminar proceedings

Urednici: Svetlana Mitić , Dijana Simonović

Publikacija sadrži predavanja iz arhitekture i urbanizma koja su u sklopu projekta Tempus ''BiH Archicur" u maju i junu 2004. godine održali predstavnici univerziteta učesnika u projektu, kao i radove studenata učesnika u radionici o Kastelu, i ukazuje na pravce istraživanja i različitost pristupa problemima u radu na njihovim fakultetima.

ISBN  978-99955-616-9-0                                      broj strana  140                                 godina izdanja 2008


zbornikRetrospektiva naučne misli i vizije razvoja Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjaluci

Urednici: prof. dr Milenko Stanković prof. dr Mihajlo Đurđević

Publikacija izdata povodom desetogodišnjice osnivanja AGF-a nudi pregled akademskih i profesionalnih aktivnosti AGF-a, preispitujući misiju institucije kroz dopune i izmjene planova i programa.

ISBN  999-38-616-5-0                                             broj strana  447                                godina izdanja 2006


bilten 2006-2007BILTEN 11 i 12 za školske 2006/07 i 2007/08

Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci

Godišnja publikacija o radu Fakulteta s prikazom aktuelnih naučnoistraživačkih projekata, idejnim projektima i realizacijama na AGF-u, publikacijama, i s pregledom usavršavanja nastavnika i saradnika i njihovog učešća na konferencijama, seminarima i sl. Publikacija daje i kratak pregled aktivnosti namijenjenih javnosti – poput radionica, prezentacija i izložbi, i popis svih diplomaca iz tekuće školske godine.

ISBN   ---                                                                  broj strana  84                                      godina izdanja 2008