Navigacija

Istorijat fakulteta

Osnivanje Arhitektonsko-građevinskog fakulteta bio je dugotrajan proces. Inicijativa za osnivanje ovog Fakulteta datira od 1980. godine. Tek u martu mjesecu 1994. godine Ministarstvo za urbanizam, stambeno-komunalne djelatnosti i građevinarstvo Republike Srpske angažovalo je radnu grupu da izradi elaborat o opravdanosti osnivanja i obezbjeđivanja uslova za rad Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Univerzitet je elaborat prihvatio i proslijedio Vladi Republike Srpske. Vlada RS je prihvatila navedeni izvještaj, te Ministar za obrazovanje, nauku i kulturu formira Komisiju za ocjenu ispunjenosti uslova za početak rada Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjoj Luci.

dekanat

Ova komisija je izradila izvještaj i isti uputila nadležnom ministru 14. 02. 1995. godine. Vlada Republike Srpske prihvata izvještaj i daje pozitivno mišljenje Narodnoj Skupštini Republike Srpske, koja na sjednici održanoj 28. 08. 1995. godine donosi Odluku o osnivanju Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjoj Luci ("Službeni Glasnik" broj 18/95).

Vlada Republike Srpske svojom odlukom od 13. 09. 1995. godine ("Službeni glasnik" broj 18/95) imenuje Privremeni savjet  Arhitektonsko-građevinskog fakulteta koji je konstituisan 09. 04. 1996. godine. Tada je za v.d. dekana Fakulteta izabran prof. dr Vladimir Lukić, te se pristupilo izradi normativnih akata i prijemu radnika.

Prvi konkurs za prijem novih studenata raspisan je u šk. 1996/97. godini u okviru Univerziteta u Banjoj Luci. Upisani su studenti na Građevinski odsjek fakulteta, koji su počeli sa nastavom 03. 10. 1996. godine.

Rješenjem Ministarstva prosvjete broj: UP-I-06-2/97 od 21. 05. 1997. godine imenovana je Komisija za ocjenu ispunjenosti uslova za početak rada Arhitektonskog odsjeka Arhitektonsko-građevinskog Fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Ministarstvo prosvjete Republike Srpske svojim rješenjem broj UP-I-06-3 od 02. 06. 1997. daje saglasnost za početak rada Arhitektonskog odsjeka na Fakultetu.

Fakultet je izradio nastavne planove i programe za sve godine studija oba odsjeka. Na Fakultetu je zauzet stav da se obrazuju diplomirani inženjeri arhitekture i građevinarstva opšteg profila.

pravo

Prve nacrte nastavnih planova za Građevinski odsjek izradio je prof. dr Srđan Kisin, dipl. inž. građevine, a za Arhitektonski odsjek prof. dr Milan Vojinović, dipl. inž. arh. Dalji rad na nastavnim planovima i programima nastavljen je uz punu saradnju sveg nastavnog osoblja na Fakultetu.

Po utvrđenim nastavnim planovima i programima Fakultet je odškolovao prvu generaciju studenata i zaokružio jedan školski ciklus. Time su se stvorili preduslovi za reformu nastavnog plana i programa u skladu sa bolonjskim procesom, te aktivno uključivanje Fakulteta u evropske integracione procese u oblasti visokog obrazovanja. Fakultet je u takvim svojim nastojanjima dobio pomoć Evropske komisije uključenjem u projekat Tempus Archicur u periodu 2001. do 2004. godine, koji je imao za cilj restruktuiranje i osavremenjavanje nastavnog plana i programa studija arhitekture.

kampus

Reformisani nastavni plan i program Arhitektonskog odsjeka dobio je saglasnost Univerziteta u Banjoj Luci odlukom broj 05-214/04. od 16. 07. 2004. godine. Reformisan nastavni plan i program na Građevinskom odsjeku dobio je saglasnost Univerziteta u Banjoj Luci odlukom broj 05-494/06. od 29. 09. 2006. godine, te je upisana prva generacija studenata ovog odsjeka u skladu sa bolonjskim procesom.

Paralelno sa odvijanjem nastave na osnovnim studijama, Fakultet je pristupio i organizovanju poslediplomskih studija na oba odsjeka. Prvo je pokrenut magistarski studij iz oblasti arhitekture i urbanizma, koji je dobio saglasnost od Univerziteta u Banjoj  Luci odlukom broj 05-350/01. od 12. 07. 2001. god.

Magistarski studij Građevinskog odsjeka je pokrenut nešto kasnije, a Univerzitet je dao saglasnost na nastavni plan svojom odlukom broj 05-368/05. od 29. 09. 2005. god.

Na fakultetu su u toku 2006. godine pokrenute aktivnosti u cilju osnivanja doktorskih studija iz oblasti arhitekture i urbanizma u skladu sa savremenim evropskim nastavnim procesima. Fakultet je zaključno sa oktobrom 2006. godine pohađalo 1330 studenata, do sada je diplomiralo 135, a trenutno je aktivno 1020 studenata. Poslediplomsku nastavu pohađalo je 40 kandidata, magistriralo je četvoro, a doktorirala su dva kandidata. Trenutno Fakultet funkcioniše na dvije lokacije, sa brojnim prostornim, institucionalnim i finansijskim problemima.

Arhitektonsko-građevinski fakultet je zacrtao politiku intenzivnog razvoja i uključivanja u evropske integracione tokove. To se prije svega odnosi na unapređenje obrazovnog i naučnog procesa, rješavanja nedostajućeg prostora i opreme, intenzivne saradnje sa drugim srodnim fakultetima, i sa privredom i institucijama.

Do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju 31.avgusta 2006. godine, organi upravljanja fakultetom bili su Savjet fakulteta, dekan i Naučno-nastavno vijeće.

2012. godine počinje prva faza radova na novoj zgradi Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta.

nova zgrada
Model nove zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta

Dekani Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta

 • Prof. dr VLADIMIR LUKIĆ, dipl. inž. geod.
  1996 - 1997 Na sjednici Savjeta Fakulteta od 09. 04. 1996. godine izabran za VD Dekana.
 • Prof. dr VLADIMIR LUKIĆ, dipl. inž. geod.
  1997 - 1999 Na sjednici Savjeta Fakulteta od 30. 09. 1997. godine izabran za Dekana.
 • Prof. dr VLADIMIR LUKIĆ, dipl. inž. geod.
  1999 - 2001 Na sjednici Savjeta Fakulteta od 21. 06. 1999. godine izabran za Dekana.
 • Prof. dr VLADIMIR LUKIĆ, dipl. inž. geod.
  2001 - 2003 Na sjednici Savjeta Fakulteta od 20. 04. 2001. godine izabran za Dekana.
 • Prof. dr JELA BOŽIĆ, dipl. inž. arh.
  2003 - 2005 Na sjednici Savjeta Fakulteta od 26. 09. 2003. godine izabrana za Dekana.
 • Prof. dr JELA BOŽIĆ, dipl. inž. arh.
  2005 - 2006 Na sjednici Savjeta Fakulteta od 24. 06. 2005. godine izabrana za Dekana.
 • Prof. dr MILENKO STANKOVIĆ, dipl. inž. arh.
  2006 - 2016 Na sjednici Savjeta Fakulteta od 16. 10. 2006. godine izabran za Dekana.
 • Prof. dr BRANKICA MILOJEVIĆ, dipl. inž. arh.
  01.02.2016 godine Rješenjem Rektora prof.dr Stanka Stanića imenovana za vršioca dužnosti Dekana.
 • Prof. dr BRANKICA MILOJEVIĆ, dipl. inž. arh.
  01.12.2016 - 30.11.2020 godine Rješenjem Rektora prof.dr Milana Mataruge imenovana za Dekana.
 • Prof. dr SAŠA ČVORO, dipl. inž. arh.
  01.12.2020 godine Rješenjem Rektora prof.dr Radoslava Gajanina imenovana za Dekana.