Навигација

Историјат факултета

Oснивање Архитектонско-грађевинског факултета био је дуготрајан процес. Иницијатива за оснивање овог Факултета датира од 1980. године. Тек у марту мјесецу 1994. године Министарство за урбанизам, стамбено-комуналне дјелатности и грађевинарство Републике Српске ангажовало је радну групу да изради елаборат о оправданости оснивања и обезбјеђивања услова за рад Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Универзитет је елаборат прихватио и прослиједио Влади Републике Српске. Влада РС је прихватила наведени извјештај, те Министар за образовање, науку и културу формира Комисију за оцјену испуњености услова за почетак рада Архитектонско-грађевинског факултета у Бањој Луци.

dekanat

Ова комисија је израдила извјештај и исти упутила надлежном министру 14. 02. 1995. године. Влада Републике Српске прихвата извјештај и даје позитивно мишљење Народној Скупштини Републике Српске, која на сједници одржаној 28. 08. 1995. године доноси Одлуку о оснивању Архитектонско-грађевинског факултета у Бањој Луци ("Службени Гласник" број 18/95).

Влада Републике Српске својом одлуком од 13. 09. 1995. године ("Службени гласник" број 18/95) именује Привремени савјет  Архитектонско-грађевинског факултета који је конституисан 09. 04. 1996. године. Тада је за в.д. декана Факултета изабран проф. др Владимир Лукић, те се приступило изради нормативних аката и пријему радника.

Први конкурс за пријем нових студената расписан је у шк. 1996/97. години у оквиру Универзитета у Бањој Луци. Уписани су студенти на Грађевински одсјек факултета, који су почели са наставом 03. 10. 1996. године.

Рјешењем Министарства просвјете број: УП-И-06-2/97 од 21. 05. 1997. године именована је Комисија за оцјену испуњености услова за почетак рада Архитектонског одсјека Архитектонско-грађевинског Факултета Универзитета у Бањој Луци.

Министарство просвјете Републике Српске својим рјешењем број УП-И-06-3 од 02. 06. 1997. даје сагласност за почетак рада Архитектонског одсјека на Факултету.

Факултет је израдио наставне планове и програме за све године студија оба одсјека. На Факултету је заузет став да се образују дипломирани инжењери архитектуре и грађевинарства општег профила.

pravo

Прве нацрте наставних планова за Грађевински одсјек израдио је проф. др Срђан Кисин, дипл. инж. грађевине, а за Архитектонски одсјек проф. др Милан Војиновић, дипл. инж. арх. Даљи рад на наставним плановима и програмима настављен је уз пуну сарадњу свег наставног особља на Факултету.

По утврђеним наставним плановима и програмима Факултет је одшколовао прву генерацију студената и заокружио један школски циклус. Тиме су се створили предуслови за реформу наставног плана и програма у складу са болоњским процесом, те активно укључивање Факултета у европске интеграционе процесе у области високог образовања. Факултет је у таквим својим настојањима добио помоћ Европске комисије укључењем у пројекат Tempus Archicur у периоду 2001. до 2004. године, који је имао за циљ реструктуирање и осавремењавање наставног плана и програма студија архитектуре.

kampus

Реформисани наставни план и програм Архитектонског одсјека добио је сагласност Универзитета у Бањој Луци одлуком број 05-214/04. од 16. 07. 2004. године. Реформисан наставни план и програм на Грађевинском одсјеку добио је сагласност Универзитета у Бањој Луци одлуком број 05-494/06. од 29. 09. 2006. године, те је уписана прва генерација студената овог одсјека у складу са болоњским процесом.

Паралелно са одвијањем наставе на основним студијама, Факултет је приступио и организовању последипломских студија на оба одсјека. Прво је покренут магистарски студиј из области архитектуре и урбанизма, који је добио сагласност од Универзитета у Бањој  Луци одлуком број 05-350/01. од 12. 07. 2001. год.

Магистарски студиј Грађевинског одсјека је покренут нешто касније, а Универзитет је дао сагласност на наставни план својом одлуком број 05-368/05. од 29. 09. 2005. год.

На факултету су у току 2006. године покренуте активности у циљу оснивања докторских студија из области архитектуре и урбанизма у складу са савременим европским наставним процесима. Факултет је закључно са октобром 2006. године похађало 1330 студената, до сада је дипломирало 135, а тренутно је активно 1020 студената. Последипломску наставу похађало је 40 кандидата, магистрирало је четворо, а докторирала су два кандидата. Тренутно Факултет функционише на двије локације, са бројним просторним, институционалним и финансијским проблемима.

Архитектонско-грађевински факултет је зацртао политику интензивног развоја и укључивања у европске интеграционе токове. То се прије свега односи на унапређење образовног и научног процеса, рјешавања недостајућег простора и опреме, интензивне сарадње са другим сродним факултетима, и са привредом и институцијама.

До ступања на снагу Закона о високом образовању 31.августа 2006. године, органи управљања факултетом били су Савјет факултета, декан и Научно-наставно вијеће.

2012. године почиње прва фаза радова на новој згради Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета.

nova zgrada
Модел нове зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета

Дeкани Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета

 • Проф. др ВЛАДИМИР ЛУКИЋ, дипл. инж. геод.
  1996 - 1997 На сједници Савјета Факултета од 09. 04. 1996. године изабран за ВД Декана.
 • Проф. др ВЛАДИМИР ЛУКИЋ, дипл. инж. геод.
  1997 - 1999 На сједници Савјета Факултета од 30. 09. 1997. године изабран за Декана.
 • Проф. др ВЛАДИМИР ЛУКИЋ, дипл. инж. геод.
  1999 - 2001 На сједници Савјета Факултета од 21. 06. 1999. године изабран за Декана.
 • Проф. др ВЛАДИМИР ЛУКИЋ, дипл. инж. геод.
  2001 - 2003 На сједници Савјета Факултета од 20. 04. 2001. године изабран за Декана.
 • Проф. др ЈЕЛА БОЖИЋ, дипл. инж. арх.
  2003 - 2005 На сједници Савјета Факултета од 26. 09. 2003. године изабрана за Декана.
 • Проф. др ЈЕЛА БОЖИЋ, дипл. инж. арх.
  2005 - 2006 На сједници Савјета Факултета од 24. 06. 2005. године изабрана за Декана.
 • Проф. др МИЛЕНКО СТАНКОВИЋ, дипл. инж. арх.
  2006 - 2016 На сједници Савјета Факултета од 16. 10. 2006. године изабран за Декана.
 • Проф. др БРАНКИЦА МИЛОЈЕВИЋ, дипл. инж. арх.
  01.02.2016 године Рјешењем Ректора проф.др Станка Станића именована за вршиоца дужности Декана.
 • Проф. др БРАНКИЦА МИЛОЈЕВИЋ, дипл. инж. арх.
  01.12.2016 - 30.11.2020 године Рјешењем Ректора проф.др Милана Матаруге именована за Декана.
 • Проф. др САША ЧВОРО, дипл. инж. арх.
  01.12.2020 године Рјешењем Ректора проф.др Радослава Гајанина именована за Декана.