Навигација

Монографије

Квантна архитектура: ка јавним просторима будућности

Аутор: др Дубравко Алексић

Монографија Квантна архитектура: ка јавним просторима будућности, аутора др. Дубравка Алексића, се бави дизајном јавних простора на специфичан начин. Монографија је базирана на интересантном споју теорије архитектире која разматра методологију дизајна и квантне теорије из домена физике. Тачније, аутор своју студију надовезује на концепт квантне архитектуре који је дефинисао историчар и теоретичар архитектуре Џон Лобел 2003. године, у којем се основни принципи реалности објашњени у домену квантне физике преносе на архитектуру као дисциплину која у великој мјери материјализује свијет који нас окружује. Концепт квантне архитектуре и квантног конструктора у архитектури употребљени су за промишљање и дефинисање новог модела методологије пројектовања јавних простора. У једном дијелу књиге, разматрање је проширено на размјеру града, као логично разумијевање јавних простора као својеврсне 'арматуре' градске територије и урбаног живота.  Циљ од којег књига полази је флексибилност јавних простора, чији је крајњи исход континулано прилагођавање потребама и жељама људи који их користе. Теза књиге је да се до потребних и жељених квалитета јавних простора долази дефинисањем одређеног метода дизајна, а не промишљањем форме и њених естетских и функционалних карактеристика. Дакле, у фокусу је дизајн као процес, а не као исход, јер дефинисање одговарајућег процеса резултоваће и одговарајућом формом.

ISBN  978-99976-900-4-3                                           број страна  208                     година издања 2021


Град и урбана економија

Аутор: проф др. Бранкица Милојевић

Књига Град и урбана економија фокусира тему урбане економије као изузетно важне урбане функције, кроз ширу истраживачку платформу која се бави сложеним феноменом града, унутар које на јасан начин позиционира урбану економију и њену улогу у процесу раста и трансформације града у компаративној анализи капиталистичког, социјалистичког и града транзиције. Она представља првенствено урбано истраживање, које донекле улази и у домен економских наука, у мјери која дефинише основне појмове, принципе и законитости тржишта рада у градовима, као и тржишта грађевинским земљиштем, са циљем указивања на њихов утицај на урбанистичко планирање и управљање урбаним развојем, што још увијек није адекватно препознато у законској регулативи и пракси урбаног развоја градова транзиције на нашим просторима. Књига дефинише методолошки оквир интегралног урбаног планирања са фокусом на урбану економију и даје препоруке за унапређење интегралног управљања урбаним развојем градова у БиХ. Због актуелности теме  корисна је за студенте, урбане планере, градске менаџере, инвеститоре, као и друге актере градског живота.

ISBN  978-99976-782-7-0                         број страна  188                               година издања 2020


Систем урбаног зеленила у процесу развоја одрживог и отпорног града

Аутори: др Тања Тркуља, др Љиљана Дошеновић

Ова научна монографија је конципирана у духу идеје по којој градови нису само изграђени простори, већ системи живота. Истовремено, стилом живота, пођелом рада и функција, те развојем животног стандарда, градови су постали изузетно одговорни за огромне проблеме животне средине са којима је човјечанство суочено. На карактеристике урбаног окружења све већи утицај имају климатске промјене, понекад и са катастрофалним посљедицама, посебно за људе. Планирањем и дизајном се ипак могу модификовати природни и створени услови. Вишеслојан, интегрисани контекст урбаних структура и процеса њиховог развоја, заједно утичу на прилагодљиву отпорност урбаних система, али се претпоставља и да планиране интервенције могу бити ефикасне. Будући да је евидентан интензивни развој градова, неопходна су рјешења у домену урбане трансформације, обнове и регенерације на начин да се системска рјешења снажно ослањају на развој урбаног зеленила, јавних простора и уличних пејзажа. Ова књига указује да одрживом и отпорном граду знатно могу да допринесу одговарајуће промјене у начину коришћења и уређивања градских отворених простора, чији саставни дио је зеленило које има и урбану, али и еколошку функцију.

ISBN  978-99976-782-3-2                         број страна  325                                   година издања 2020


Квалитет ваздуха и архитектура

Аутори: проф др. Саша Чворо

Монографија промовише разумјевање и дефинисање улоге ваздушног комфора простора у оквиру пројектовања зграда. За процјењивање квалитета ваздуха у унутрашњем простору разматрани су објективни параметри ваздуха који се одређују истражним мјерењем и субјективни параметри, који су дефинисани осјећајем удобности појединаца у одређеном простору. Посебна пажња посвећена је архитектонским мјерама за обезбјеђење ваздушног комфора, облицима природног провјетравања: попречном и узгонском провјетравању,двослојним фасадама и децентрализованој вентилацији.

ISBN  978-99976-675-4-0                         број страна  167                               година издања 2019


Рекреативна функција шумских комплекса Бања Луке као елемент просторног и урбаног планирања

Аутори: др Љиљана Дошеновић, др Тања Тркуља.

Ова научна монографија је настала са циљем да се укаже на недовољну истраженост и развијеност поступка реалне оцјене рекреативне вриједности шумских комплекса као планерске категорије. Рекреативна функција као социо-економски аспект још увијек нема адекватан третман у просторним, регионалним и урбанистичким плановима у Републици Српској, бар не у мјери која би одговарала новом приступу вредновања и планирања шумских комплекса. У том контексту монографија нуди практичну примјену резултата истраживања на пољу планирања организације, коришћења и уређења рекреационих простора шума, у јаснијем дефинисању њиховог мјеста, улоге и учешћа у стварању бољих услова живота и заштите животне средине у будућем развоју Бање Луке.

ISBN  978-99938-56-44-3                         број страна  190                                   година издања 2019


Катастар непокретности – оптимални модел регистра непокретности

Аутор: проф.др Драган Мацановић

Обрађена проблематика у монографији је актуелна, систематски изложена и пружа значајне информације за планирање, пројектовање, реализацију пројеката и оцјену стања изведених радова у области премјера и катастра непокретности. Због тога ће бити од користи геодетским стручњацима, као и студентима првог и другог циклуса студија геодезије, јер представља заокружену цјелину анализе и оцјене поступка израде катастра непокретности као регистра непокретности. Представља корисну литературу која може бити водиља за рјешавање проблема који се јављају приликом планирања, пројектовања, реализације пројеката и оцјене активности у области премјера и катастра непокретности.

ISBN  978-99976-675-6-4                         број страна  106                                   година издања 2019


 

Монографија 1996-2016 - Двадесет година Архитектонско-грађевинсог факултета Унивезитета у Бањој Луци

Главни и одговорни уредник: проф.др Бранкица Милојевић

Монографија, која је објављена поводом обиљежавања 20 година рада Архитектонско-грађевинско-геодетског  факултета представља преглед академских и професионалних активности од 1996-2016. године. Публикација садржи основне податке о развоју факултета, наставном и ненаставном особљу и дјелатностима које ова институција врши у циљу што квалитетнијег образовања својих студената и усавршавања наставног кадра. Представљене  су бројне наставне и ван-наставне активности, научно-истраживачки  и стручни  пројекти, међународна и националана  сарадња са другим институцијама, те бројне изложбе, радионице и публикације АГГФ-а.

ISBN  978-99955-667-5-3                         број страна  328                                 година издања 2016


monografijaМонографија 2006-2011 - Петнаест година Архитектонско-грађевинсог факултета Унивезитета у Бањој Луци

Главни и одговорни уредник: проф.др Љубиша Прерадовић

Публикација издата поводом петнаестогодишњице оснивања АГФ-а нуди преглед академских и професионалних активности АГФ-а, од 2006 године до 2011. Осим прегледа наставника, сарадника и ненаставног особља на АГФ-у публикација садржи детаљнији опис активности кроз научне, стручне и издавечке радове, те фотографије са манифестација и обиљежавања 15. рођендана институције.

ISBN  978-99955-667-5-3                         број страна  324                                 година издања 2011


monografija 2006-2011Монографија 1996-2006 - Десет година Архитектонско-грађевинсог факултета Унивезитета у Бањој Луци

Понуђена парадигма вид је практичне помоћи у процесу стварања. Иновација је вид нових промишљања како да се брже и ефикасније овлада карактеристикама овог савременог материјала. Читаоцу се нуди интеграција визура и комфор амбијената - могућа рјешења психолошких потреба и животних навика људи из ширег окружења. Текст им открива спознаје о принципима комфорности, љепоте и хуманости, по којима дјелује и ствара архитектонска професија. Књига је чаробна спона у комуникацији обичних људи и стручњака, што је услов за прогрес.

ISBN  978-99955-747-9-6                         број страна  95                                  година издања 2015


Градови у промјенама – Урбане форме, трансформације, утицаји

Cities in changes – Urban forms, transformations, influences

Аутор: доц. др Бранкица Милојевић

Књига се бави истраживањем урбаног феномена данашњице, са посебним освртом на градове у БиХ и Репубици Српској. Да би се садашњи стадиј урбаног развоја наших градова свестрано сагледао, аутор га посматра у оквиру свјетског процеса урбанизације и утицаја глобализације на урбано друштво и градски простор. У другом дијелу књиге аутор представља урбоморфолошку студију пет градова: Бањалуке, Требиња, Брчког, Вишеграда и Источног Сарајева, која се заснива на истраживању њиховог историјског развоја, положаја, величине, облика, урбаних облика, типологије, физичке структуре и сагледавању њихове урбане морфогенезе у којој се препознаје неколико морфолошких фаза. Посебан акценат у књизи се даје периоду њиховог социјалистичког развоја и транзиције која још увијек траје. На основу научно утврђене класификације, у књизи се установљавају утицајни фактори на урбану трансформацију. Посебно се анализирају утицаји урбанистичког планирања и законске регулативе у овој области као дио општих друштвених фактора. На крају се дају смјернице за стратешки развој градова на нашем простору, што до сад није дефинисано у стратегији просторног равоја територије Републике Српске

ISBN  978-99955-752-7-4                         број страна  389                                 година издања 2015


monografija 1996-2001Монографија 1996-2001 - Пет година Архитектонско-грађевинсог факултета Унивезитета у Бањој Луци

Главни и одговорни уредник: проф.др Владимир Лукић

Публикација издата поводом петогодишњице оснивања АГФ-а нуди преглед академских и професионалних активности у периоду  од пет година послије оснивања факултета.

ISBN  99938-616-1-8                         број страна  124                                 година издања 2001


4

A Scientific Monograph of International Significance

BROWNINFO. TOWARD A METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOE BROWNFIELD DATABASE DEVELOPMENT

Editors: D.Sc. Aleksandra Đukić, M.Sc. Dijana Simonović, Tijana Vujičić

...Focusing on one of the most interesting challenges faces by present-daz cities, the paperes published in this book cover number od burning issues by comparing practices abroad with local cases, examining models and instruments of brownfield regeneration, but also proposing solutions to improve the situation and help cities increase their sustainability, attractiveness and overall quality of life... By equally treating theoretical fudamental and practice, the papers in monograph are particulary focused on those issues focused locally both in terms of socio-economic context and the resulting challenges. Clearly recognising the problems and potentials which planners are confronted with and benefit from when dealing with brownfields, the authors emphasise the importance of an integrated approach to brownfield regeneration, which should alweys strive foe recovery of the local community and improvement of environmental conditons.

ISBN  978-99955-752-3-6                        број страна  377                                 година издања 2014


5

Monograph: The architecture in Banja Luka during the austro-hungarian rule in Bosnia and Herzegovina between 1878 and 1918

Author: Miroslav Malinović

The main scope of this book is the thorough research, documentation, and discussion on the architecture and urban development in Banja Luka during the Austro-Hungarian rule between 1878 and 1918Work first presents a short overview of the past historical context and then gives the main accent to the architectural production and the urban development from 1878 to 1918. Regarding that, the most important buildings are valorised and described in a light of the past and present role in city life, with discussion over the comprehensive significance of mentioned period and its decisive course in the history of Banja Luka. Significant architects and utilized styles, mainly historicisms, secession and “Bosnian style” are depicted and related to actual buildings. Furthermore, later development phases and the importance of the period are briefly given along with highlighting main impacts on the development, overall.

ISBN  978-99955-752-5-0                       број страна  238                                 година издања 2014


9+

Реасемблажа града – Урбана регенерација браунфилд локације „Руди Чајевац“ у Бањој Луци

Reassembling the City – Urban Regeneration of the Brownfield Area “Rudi Čajevac” in Banja Luka

Уредници: Александра Ђукић, Michael Surböck, Владимир Вуковић, Миленко Станковић, Christoph Luchsinger, Peter Nigst Еditors: Aleksandra Đukić, Michael Surböck, Vladimir Vuković, Milenko Stanković, Christoph Luchsinger, Peter Nigst

Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци, Института за урбани дизајн и пејзажну архитектуру Универзитета технологије у Бечу и Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета примјењених наука у Корушкој организовали су и реализовали међународни пројекат у форми академског студија под називом „ Урбана регенерација браунфилд локације „Руди Чајевац“ у Бањој Луци“. Пројекат је рализован у периоду од марта до октобра 2013. Године. Тема пројекта је просторна ремоделација некадашње фабрике са циљем поновног укључивања овог централног градског простора у културни, друштвени и економски живот града, узимајући у обзир његове друштвено-историјске и просторне вриједносто. Настава на мастер и основним студијама је организована паралелно на све три факултета. Поред редовне наставе у оквиру пројекта су организоване и три радионице за све учеснике пројекта. Прва радионица била је у марту 2013.године у Бањалуци. Тема радионице је била упознавање учесника, увод у пројекат и обилазак локације. У Шпитлу је одржана друга радионица почетком јуна, а тема је била прелиминарна презентација и критика студентских пројеката. Трећи сусрет је био у септембру у Бечу када су одржане финалне презентације студентских радова.

ISBN  978-99955-752-2-9                        број страна  257                                 година издања 2014


nedosanjan san

Недосањан сан о Израелу- вјера, љубав и нада, искуства, импресије и визије градитеља о земљи на три мора Главни уредници: проф.др Миленко Станковић,  проф.др Александра Ђукић

Монографија представља тимски запис младих градитеља из Бања Луке на основу студијске посјете Израелу. Доживљене емоције афирмишу професију, нуде нова искуства, спознаје и достигнућа ове државе. Тематска публикација посебно истиче нове начине у кориштењу и  управљању водама. Акценат је дат области градитељства: хидроградња, регулација водотока, третман одпадних вода и управљање водним ресурсима. Биљешке указују на потребу разумнијег господарења и управљања водом, која је драгоцјен ресурс, јер данас нерационално трошење природних ресурса је исувише често. Осим области градитељства монографија садржи и битне поуке. Засписи мудрих мислилаца и разгледнице из „Свете и Обећане земље“ су упућене свима нама, тако да читаоци могу лако наћи интертесантан дио за себе, без обзира на струку.

ISBN  978-99955-747-6-5                        број страна  262                                  година издања 2013


Sinisa Vidakovic Архитектура државних јавних објеката у Босни и Херцеговини од 1878. до 1992. године Аутор: Синиша Р. Видаковић

Монографија представља синтетички преглед досадашњих истраживања на пољу савремене архитектуре Босне и Херцеговине у периоду 1878–1992, уз нека нова сазнања до којих је аутор дошао и у једном прегледном маниру приредио у својој књизи, водећи се првенствено стилским и хронолошким одредницама у класификацији објеката који су били предмет истраживања.

 

ISBN  978-99955-667-3-9                     број страна  335                                година издања 2011


Pejsazni gradovi 1 ПЕЈЗАЖНИ ГРАДОВИ–поређење развоја урбаног идентитета Бањалуке и Граца Аутор: Дијана Симоновић Значај монографије се може пратити на више нивоа: развијање и продубљивање теме урбаног идентитета, кључне за разумевање свеукупне проблематике урбанистичког деловања, методолошки приступ компаративне анализе, истраживање историографије два града, као и примена сазнања о развојном моделу Граца на текућу урбанистичку праксу Бањалуке.

 

ISBN  978-99955-667-2-2                        број страна  299                                 година издања 2010


Banjaluka Монографија научноистраживачког пројекта Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањалуци – Урбана и градитељска обнова града Бањалуке у духу одрживог развоја – уводна разматрања Уредници: мр Дијана Симоновић, Невена Новаковић

Публикација је конципирана као збирка научноистраживачких радова који се међусобно допуњују, и који су јасно усмјерени ка теми која је дефинисана насловом публикације. Разноликост области истраживања усклађена је усмјереним тематским опредјељењем ка откривању потенцијала и могућности развоја града Бањалуке у складу са принципима одрживог развоја.

ISBN  978-99938-616-8-3                         број страна  475                                  година издања 2008