Navigacija

MGDGG - Geodetska geodinamika

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Geodetska geodinamika
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
MGDGG izborni 1 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema. Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje sa osnovnom teorijom procesa koji se odigravaju unutar tijela Zemlje, kao i sa mogućnostima terestričkih i satelitskih geodetskih metoda u geodinamičkim istraživanjima, a posebno za otkrivanje i modelovanje pomjeranja i deformacija Zemljine kore.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon uspješnog završetka ovog predmeta student će biti u mogućnosti da izradi modele pomjeranja i deformacija Zemljine kore i primjenom terestričkih i satelitskih geodetskih metoda u geodinamičkim istraživanjima.
Sadržaj predmeta
Predavanja: Ciljevi i zadaci geodinamike. Sastav i građa Zemlje i Zemljine kore. Najznačajniji egzogeni i endogeni geodinamički procesi. Globalni geodinamički procesi. Tektonika litosfernih kontinentalnih ploča. Pomjeranje polova i usporenje Zemljine rotacije. Globalne promjene gravitacionog polja. Globalne GNSS mreže. Metodologija određivanja globalnih pomjeranja Zemljine kore. Regionalni geodinamički procesi. Orogenetske, vulkanske, seizmičke deformacije Zemljine kore. Postglacijalno izdizanje Zemljine kore. Plimatske deformacije Zemljine kore. Određivanje regionalnih vertikalnih pomjeranja Zemljine kore na osnovu ponovljenih nivelmanskih mjerenja. Strejn analiza regionalnih horizontalnih pomjeranja Zemljine kore na osnovu ponovljenih terestričkih i GNSS mjerenja. Lokalni geodinamički procesi. Deformacije opterećenja. Deformacije antropogenog porjekla. Geodetske metode lokalne geodinamike. Lokalne deformacione mreže. Vježbe: Upoznavanje sa najznačajnijim fizičkim i hemijskim osobinama Zemljinog tijela. Upoznavanje sa efektima najznačajnijih egzogenih i endogenih geodinamičkih procesa. Numeričko određivanje polova i brzine rotacije litosfernih ploča. Regresiono modelovanje kretanja pola. Kompletiranje nezavršenih vježbi. Konsultacije u vezi izrade vježbi. Preliminarna analiza vremenskih serija koordinata satelitske stanice. Određivanje nagiba vremenskih serija koordinata satelitskie stanice. Modelovanje postglacijalnog izdizanja Zemljine kore.
Metode izvođenja nastave
Nastava se odvija kroz predavanja, računarske vježbe, konsultacije, samostalna izrada obaveznih zadataka. Provjera znanja; vođena i samostalna izrada obaveznih zadataka i izrada elaborata; završni ispit – u pismenom obliku.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Pohađanje nastave Elaborat vježbi Odbrana elaborata vježbi Teorijski dio ispita
Posebna naznaka
Nema.