Навигација

МГДГГ - Геодетска геодинамика

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивГеодетска геодинамика
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
МГДГГизборни12П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема.Нема.
Циљеви изучавања предмета
Упознавање са основном теоријом процеса који се одигравају унутар тијела Земље, као и са могућностима терестричких и сателитских геодетских метода у геодинамичким истраживањима, а посебно за откривање и моделовање помјерања и деформација Земљине коре.
Исходи учења (стечена знања)
Након успјешног завршетка овог предмета студент ће бити у могућности да изради моделе помјерања и деформација Земљине коре и примјеном терестричких и сателитских геодетских метода у геодинамичким истраживањима.
Садржај предмета
Предавања: Циљеви и задаци геодинамике. Састав и грађа Земље и Земљине коре. Најзначајнији егзогени и ендогени геодинамички процеси. Глобални геодинамички процеси. Тектоника литосферних континенталних плоча. Помјерање полова и успорење Земљине ротације. Глобалне промјене гравитационог поља. Глобалне GNSS мреже. Методологија одређивања глобалних помјерања Земљине коре. Регионални геодинамички процеси. Орогенетске, вулканске, сеизмичке деформације Земљине коре. Постглацијално издизање Земљине коре. Плиматске деформације Земљине коре. Одређивање регионалних вертикалних помјерања Земљине коре на основу поновљених нивелманских мјерења. Стрејн анализа регионалних хоризонталних помјерања Земљине коре на основу поновљених терестричких и GNSS мјерења. Локални геодинамички процеси. Деформације оптерећења. Деформације антропогеног порјекла. Геодетске методе локалне геодинамике. Локалне деформационе мреже. Вјежбе: Упознавање са најзначајнијим физичким и хемијским особинама Земљиног тијела. Упознавање са ефектима најзначајнијих егзогених и ендогених геодинамичких процеса. Нумеричко одређивање полова и брзине ротације литосферних плоча. Регресионо моделовање кретања пола. Комплетирање незавршених вјежби. Консултације у вези израде вјежби. Прелиминарна анализа временских серија координата сателитске станице. Одређивање нагиба временских серија координата сателитские станице. Моделовање постглацијалног издизања Земљине коре.
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања, рачунарске вјежбе, консултације, самостална израда обавезних задатака. Провјера знања; вођена и самостална израда обавезних задатака и израда елабората; завршни испит – у писменом облику.
Облици провјере знања и оцјењивање
Похађање наставе Елаборат вјежби Одбрана елабората вјежби Теоријски дио испита
Посебна назнака
Нема.