Navigacija

OGD19TGGM - Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Teorija grešaka geodetskih mjerenja
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGD19TGGM obavezan 3 3P + 3V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema Nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim pojmovima i načinom primjene statističkih metoda i koncepata pri obradi i analizi podataka geodetskih mjerenja.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student će biti osposobljen da objasni osnovne pojmove matematičke vjerovatnoće i statistike, uspješno primjenjuje parametarske i neparametarske test hipoteze pri analizi kvaliteta geodetskih mjerenja, određuje greške funkcije poznatih argumenata i optimizuje tačnost argumenata kada je poznata greška funkcije, uspješno koristi postojeće računarske alate za rješavanje osnovnih statističkih problema (Excel, Matlab, Rstudio).
Sadržaj predmeta
Predavanja: Uvod u teoriju diskretne i kontinuirane slučajne promjenljive, funkcija gustina vjerovatnoća i frekvencija, funkcija raspodjele, srednja vrijednost i očekivana vrijednost, varijansa i standardno odstupanje, dvodimenzionalni i višedimenzionalni vektori slučajnih promjenljivih, varijans-kovarijans matrice, koeficijent korelacije, prostiranje grešaka, slučajna promjenljiva normalne raspodjele, hipoteze o elementarnim greškama, centralna granična teorema, Hi-kvadrat raspodjela, studentova raspodjela, Fišerova raspodjela, intervali povjerenja, elipse povjerenja i elipsoidi povjerenja, osnovi testiranja hipoteza, greške prve vrste, greške druge vrste, testovi značajnosti srednjih vrijednosti i varijansi, Bartletov i Levenov test, neparametarski testovi, osnovni pojmovi o težinama mjerenja. Regresiona analiza. Vježbe: Analiza uzorka geodetskih mjerenja na osnovu histograma frekvencija, računanje ocjena iz uzoraka, računanje korelacije i kovarijanse, greška funkcije, alokacija grešaka primjenom principa jednakih i nejednakih uticaja, računanje intervalskih ocjena, testiranje hipoteza, računanje težina geodetskih mjerenja i ocjene parametara u modelu linearne regresije.
Metode izvođenja nastave
Studenti će se tokom semestra upoznavati sa teorijskim dijelom predmeta, radeći analize i upoznavajući se sa postojećim računarskim alatima za rješavanje osnovnih statističkih problema (Excel, Matlab, Rstudio), konsultacije, samostalan rad.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Aktivnost u nastavi 10 Predispitne obaveze 40 Završni ispit 50
Posebna naznaka
Nema