Navigacija

Četvrta godina

SEMESTAR 7
RB Šifra Naziv predmeta ECTS Status Predavanja Vježbe
1. AP10 Arhitektonsko projektovanje 10 5 O 1 3
2. AUP2 Arhitektura unutrašnjih prostora 2 5 O 1 4
3. AP11 Arhitektonsko projektovanje 11 5 O 1 3
4. AP12 Arhitektonsko projektovanje 12 5 O 1 3
5. AP13 Arhitektonsko projektovanje 13 5 O 1 3
6. RGN Revitalizacija graditeljskog nasljeđa 5 O 1 3
Ukupno 30   6 19
25

 

SEMESTAR 8
RB Šifra Naziv predmeta ECTS Status Predavanja Vježbe
7.   Arhitektonsko projektovanje-izborni program 5 O 1 3
8.   Arhitektonsko inženjerstvo-izborni program 5 O 1 3
9.   Urbanizam-izborni program 5 O 1 4
10. APR Arhitektonska praksa 6 O 1 4
11. ZRAD ZAVRŠNI RAD 9 O 2 5
Ukupno 30   6 19
25

Odštampajte