Навигација

Архитектонска пракса

Садржај предмета 

Стручна пракса траје 15 (петнаест) радних дана. Студенти се позивају да стручну праксу обаве било када у току студија, формално радом у домаћој фирми или током размјене или стручног боравка у иностранству посредством неке од студентских организација. Студенти који праксу обављају у иностранству се требају јавити одговорној особи како би добили упутства за правилно документовање извођења праксе.

Да би се стручна пракса која се изводи у БиХ правилно евидентирала у студенској служби, потребно је у кабинет 6 у Кампусу предати сљедеће документе:

  1. уговор - 3 примјерка, потписана од стране студента и потписана и овјерена од стране фирме у којој се изводи пракса (по један примјерак за Факултет, фирму и студента);
  1. дневник стручне праксе - један примјерак, са подацима о студенту (име, презиме, број индекса, студијски програм, подаци о фирми, ...), потписан и овјерен од стране фирме. Обавезно користити образац дневника приложен на сајту Факултета.

Напомене:

- уговоре и дневник праксе штампати двострано!

- пожељно предати у пластичној кошуљици (не коричити у спиралу нити у фасциклу!)

- све информације и предаја документа у термину консултација или уз претходну најаву на e-mail.

miroslav.malinovic@aggf.unibl.org