Navigacija

Nastavni plan

SEMESTAR 1
RB Šifra Naziv predmeta ECTS Status Predavanja Vježbe
1 KPOOGS Koncepti i principi održivosti
i otpornosti građene sredine
6 O 2 2
2 UZB Urbanizacija u zemljama zapadnog
Balkana
6 O 2 2
3   Izborni predmet 1 9 I 2 4
4   Izborni predmet 2 9 I 2 4
Ukupno 30   8 12
20
Izborni predmeti 1 
1 OOIS Održivost i otpornost
infrastrukturnih sistema
9 I 2 4
2 PPV Prostori i pejzaži vode 9 I 2 4
3 ZPGP Zeleni prostori grada i pejzaža 9 I 2 4
4 AGP Arhitektura grada i pejzaža 9 I 2 4
Izborni predmeti 2 
1 AUD Analitički urbani dizajn 9 I 2 4
2 PD Parametarski dizajn 9 I 2 4
3 RUD Regenerativni dizajn 9 I 2 4
4 PVM Opcioni modul: Prozor virtuelne
mobilnosti - predmeti koji se
kandiduju na početku školske
godine
9 I    

 

SEMESTAR 2
RB Šifra Naziv predmeta ECTS Status Predavanja Vježbe
1 MI Metodologija urbanističkih
istraživanja
10 O 2 3
3 ZR Završni rad 20 O 1 1
Ukupno 30   3 4
7

 


Odštampajte