Navigacija

Završen Konkurs JP „Autoputevi RS“ za dodjelu stipendije studentima AGGF-a Univerziteta u Banjoj Luci

Oglasna pločaAktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGF

Na osnovu člapa 61. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i Zapisnika Komisije, po raspisanom internom Konkursu za dodjelu stipendija koje dodjeljuje JP „Autoputevi RS”, dekan objavljuje

ODLUKU O LISTI KANDIDATA KOJIMA SE DODJELJUJU STIPENDIJE

Konkurs za dodjelu stipendija studentima Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na prijedlog JP „Autoputevi RS“ u školskoj 2022/23. za stipendiranje 6 (šest) studenata Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, objavljen je na internet stranici Arhitektonsko-građsvinsko-geodetskog fakulteta, 20.09.2022. godine.

Nakon isteka roka za prijavu kandidata, Komisija imenovana Odlukom dekana broj : 14/1.13051/22 od 20.09.2022. godine, razmatrala je pristigle prijave i utvrdila listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene u raspisanom konkursu:


1,    Aleksandra Jeremić
2.    Mihailo Maksimović
Z.    Gorana Mitrović
4.    Petar Malešević
5.    Dragana Bosnić
6.    Marko Đurđević

- Odluka Dekana i Komisije


 

JP „Autoputevi RS“ u školskoj 2022/23. godini će stipendirati 6 (šest) studenata Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i to:

  • 4 (četiri) studenta sa Studijskog programa Građevinarstvo
  • 1 (jednog) studenta sa Studijskog programa Arhitektura
  • 1 (jednog) studenta sa Studijskog programa Geodezija

II

Iznos stipendije koji će se uplaćivati mjesečno studentima bi iznosio 300,00 KM u trajanju od 10 mjeseci računajući od dana zaključivanja ugovora o stipendiranju, a nakon provedenog konkursnog postupka.


III

Pravo učestvovanja na konkursu imaju uspješni redovni studenti prvog ciklusa studija i to II i/ili,  III i/ili   IV godine studijskog programa, a koji imaju položene ispite iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom 8,50 i više, te da su državljani Republike Srpske.


IV

Kandidat ne može biti istovremeno korisnik više od jedne stipendije.

V


U slučaju  da dva ili više kandidata imaju jednake uslove za stipendiju, prednost će imati student lošije materijalne situacije.

VI


Listu stipendista objavljuje komisija Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta na svojoj web stranici.

VII


Kandidat može podnijeti pismeni prigovor na list u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Prigovor se upućuje dekanu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta. 
Odluka o prigovoru je konačna.


Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da prilože:

•    Uvjerenje o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom
•    Uvjerenje o upisu u naredni semestar tekuće školske godine
•    Ovjerena izjava da kandidat nije korisnik stipendije od državnog organa.

Dokumentacija se dostavlja na protokol Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja internog konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.