Navigacija

Petar Praštalo
viši asistent

Saradnik - II-5
Uža naučna oblast Hidrotehnika
Zvanje viši asistent
Datum izbora u zvanje 25. maj 2023.

Predmeti

MK Modeliranje konstrukcija
OG07DS Drenažni sistemi
OG07HID Hidrologija
OG15HI Osnovi hidraulike
OGH07IHID Inženjerska hidrologija
OGH07NAV Navodnjavanje
OGH07HKON Hidrotehničke konstrukcije
OGH15RH Računska hidraulika
OPO Odbrana od poplava
OS Odvodnjavanje saobraćajnica
PPP Plovni putevi i pristaništa
SH Statistička hidrologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Geomorfološki jedinični hidrogram kao alat u hidrološkom modeliranju neizučenih slivova

  Časopis Voda i sanitarna tehnika
  Godina 2021
  Autori Petar Praštalo, Žana Topalović i Borislava Blagojević
  Volumen 5-6
  Broj 61
  Strana od 45
  Strana do 56

Radovi sa skupova

  Krive trajanja protoka kao sredstvo za kalibraciju i verifikaciju HBV-light modela neizučenog sliva

  Naučni skup 18. Savetovanje SDHI&SDH
  Publikacija Zbornik radova sa 18. Savetovanja SDHI i SDH
  Godina 2018
  Autori Petar Praštalo, Borislava Blagojević i Žana Topalović
  Strana od 88
  Strana do 99