Navigacija

OG07HID - Hidrologija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Hidrologija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OG07HID obavezan 6 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
odslušana Mehanika fluida i Hidraulika odslušana predavanja i ispunjene predispitne obaveze
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje sa hidrološkim ciklusom, elementima vodnog bilansa, režima padavina i oticanja, mjerenjima i obradom podataka o hidrološkim veličinama. Upoznavanje sa hidrološkim proračunima i njihovom vezom sa primjenjenim hidrotehničkim disciplinama. Sticanje osnovnih znanja za analizu hidrološkog režima u vodotokovima.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon završenog kursa student je upoznat sa hidrološkim ciklusom na slivu te osposobljen za samostalno prikupljanje i obradu podataka o osnovnim hidroloških veličina: analize padavina, vodostaja i proticaja.
Sadržaj predmeta
Uvod: značaj vode za hidrotehniku i građevinarstvo; definicija i zadaci hidrotehnike i vodoprivrede. Hidrološki ciklus i procesi u njemu. Bilans voda. Bilans voda u akumulaciji. Padavine: mjerenje, instrumenti, obrada podataka; vremenska i prostorna raspodjela. Oticanje: pojam sliva, riječne mreže, nivoa, vodostaja, protoka. Hidrološki režimi vodotoka. Hidrometrijska mjerenja, mjerenje nivoa. Veza između vodostaja i protoka. Obrada podataka o nivoima i protocima. Analiza hidrograma oticaja. Linija trajanja. Sumarna linija zapremine. Velike vode na malim neizučenim slivovima. Mjerodavne kiše i proticaji. Racionalna metoda. Sintetički jedinični hidrogram i SCS metoda. Primjena vjerovatnoće i statistike u hidrologiji.
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja uz pomoć prezentacione tehnologije. Vježbanja sa kratkim objašnjenjima i izradom zadataka individualno. Obavezna posjeta Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.
Literatura
  1. J. Plavšić: Inženjerska hidrologija, Građevinski fakultet, Beograd, 2019
  2. J. Plavšić, Z. Radić:Inženjerska hidrologija – rešeni zadaci. Građevinski fakultet, Akademska misao, Beograd, 2015.
  3. V. Vukmirović, D. Pavlović: Primenjena hidrologija – zbirka zadataka. Građevinski fakultet, Beograd, 2018.
  4. S. Jovanović: Primena metoda matematičke statistike u hidrologiji, Građevinski fakultet, Beograd, 1987.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Obavezno prisustvo nastavi - 5 bodova Izrada elaborata - 20 bodova Dva testa sa teorijskim pitanjima u toku semestra - 20+10 bodova Dva kolokvijuma sa zadacima u toku semestra - 2 h 22.5 bodova