Навигација

ОГ07ХИД - Хидрологија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивХидрологија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГ07ХИДобавезан62П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
одслушана Механика флуида и Хидрауликаодслушана предавања и испуњене предиспитне обавезе
Циљеви изучавања предмета
Упознавање са хидролошким циклусом, елементима водног биланса, режима падавина и отицања, мјерењима и обрадом података о хидролошким величинама. Упознавање са хидролошким прорачунима и њиховом везом са примјењеним хидротехничким дисциплинама. Стицање основних знања за анализу хидролошког режима у водотоковима.
Исходи учења (стечена знања)
Након завршеног курса студент је упознат са хидролошким циклусом на сливу те оспособљен за самостално прикупљање и обраду података о основним хидролошких величина: анализе падавина, водостаја и протицаја.
Садржај предмета
Увод: значај воде за хидротехнику и грађевинарство; дефиниција и задаци хидротехнике и водопривреде. Хидролошки циклус и процеси у њему. Биланс вода. Биланс вода у акумулацији. Падавине: мјерење, инструменти, обрада података; временска и просторна расподјела. Отицање: појам слива, ријечне мреже, нивоа, водостаја, протока. Хидролошки режими водотока. Хидрометријска мјерења, мјерење нивоа. Веза између водостаја и протока. Обрада података о нивоима и протоцима. Анализа хидрограма отицаја. Линија трајања. Сумарна линија запремине. Велике воде на малим неизученим сливовима. Мјеродавне кише и протицаји. Рационална метода. Синтетички јединични хидрограм и SCS метода. Примјена вјероватноће и статистике у хидрологији.
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Вjежбања са кратким објашњењима и израдом задатака индивидуално. Обавезна посjета Републичком хидрометеоролошком заводу Републике Српске.
Литература
  1. Ј. Плавшић: Инжењерска хидрологија, Грађевински факултет, Београд, 2019
  2. Ј. Плавшић, З. Радић:Инжењерска хидрологија – решени задаци. Грађевински факултет, Академска мисао, Београд, 2015.
  3. В. Вукмировић, Д. Павловић: Примењена хидрологија – збирка задатака. Грађевински факултет, Београд, 2018.
  4. С. Јовановић: Примена метода математичке статистике у хидрологији, Грађевински факултет, Београд, 1987.
Облици провјере знања и оцјењивање
Обавезно присуство настави - 5 бодова Израда елабората - 20 бодова Два теста са теоријским питањима у току семестра - 20+10 бодова Два колоквијума са задацима у току семестра - 2 х 22.5 бодова