Navigacija

OGH07HKON - Hidrotehničke konstrukcije

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Hidrotehničke konstrukcije
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGH07HKON obavezan 8 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Hidraulika i Hidrologija položen ispit
Ciljevi izučavanja predmeta
Osposobljavanje studenata za učešće u projektovanju i izvođenju hidrotehniških konstrukcija kroz upoznavanje sa osnovnim tipovima hidrotehničkih objekata i njihove primjene, uvođenje studenata u način dimenzionisanja hidrotehničkih objekata, upoznavanje sa hidrauličkim dimenzionisanjem objekata, sa vrstama statičkog i hidrodinamičkog opterećenja i sa specifičnim problemima vezanim za kontakt vode sa objektom.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Osposobljenost studenata za učešće u projekotvanju, izvođenju i održavanju hidrotehničkih objekata
Sadržaj predmeta
Vodoprivreda – gazdovanje vodama. Akumulacioni baseni i regulisanje proticaja. Hidrotehničke građevine – osobenosti, podjela, podloge i materijali za građenje. Brane – podjela i tipovi, osnovni elementi. Gravitacione betonske brane – opterećenja, stabilnost, dimenzionisanje i konstruktivna pravila. Lučne, kontraforne i olakšane brane. Nasute brane. Analiza spoljnih sila. Proviranje i provirna linija. Proračun stabilnosti kosina. Tipovi i konstruktivna pravila. Evakuacija velikih voda i evakuacioni organi. Zatvarači i ustave. Evakuacija vode za vrijeme građenja. Zahvati – ulazne građevine. Građevine za transport vode - dovodi. Objekti na dovodima.
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja uz pomoć prezentacione tehnologije. Časovi vježbanja počinju kratkim objašnjenjima, a potom studenti rade zadatke individualno ili u malim grupama.
Literatura
  1. Lj.Savić, Uvod u hidrotehničke građevine
  2. P.Petrović, Hidrotehničke konstrukcije (Prvi, Drugi i Treći dio)
  3. P.Petrović i D.Radojević, Hidrotehničke konstrukcije-primeri primene 1
  4. P.Petrović i D.Radojević, Hidrotehničke konstrukcije-primeri primene 5
  5. P.Petrović i V.Kuzmanović, Hidrotehničke konstrukcije-primeri primene 6 (sa teorijom)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Prisustvo nastavi (obavezno) - 5 bodova Seminarski rad - 15 bodova Izrada elaborata – 20 bodova Pismeni ispit – 40 bodova Usmeni ispit - 20 bodova
Posebna naznaka
Uslov za izlazak na ispit su ispunjene predispitne obaveze - prisustvo nastavi, urađen i prezentovan seminarski rad i urađen i odbranjen elaborat