Navigacija

MK - Modeliranje konstrukcija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Modeliranje konstrukcija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
MK obavezan 1 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje sa numeričkim metodama koje se koriste u građevinarstvu. Osposobljavanje za primjenu numeričkih metoda za rješavanje praktičnih problema u građevinarstvu. Osposobljavanje za korišćenje gotovih softverskih rješenja za rješavanje praktičnih problema u građevinarstvu.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Razumijevanje osnovnih teorijskih postavki numeričkih metoda u građevinarstvu. Sposobnost za usvajanje odgovarajućeg proračunskog i matematičkog modela za posmatrani problem.
Sadržaj predmeta
Uvod. Mehanički model. Proračunski model. Matematički model. Izvori grešaka pri numeričkom rješavanju problema. Interpolacija i aproksimacija. Izračunavanje vrijednosti integrala. Numeričko diferenciranje. Rješavanje nelinearne jednačine. Rješavanje sistema linearnih jednačina. Rješavanje sistema nelinearnih jednačina. Obične diferencijalne jednačine koje se javljaju u građevinarstvu. Parcijalne diferencijalne jednačine koje se javljaju u građevinarstvu. Numeričke metode za rješavanje (sistema) običnih i parcijalnih diferencijalnih jednačina. Granični problem elastostatike i elastodinamike. Stroga forma. Slaba forma. Metode za numeričko rješavanje graničnog problema. Metod konačnih elemenata. Metod konačnih razlika. Metod konačnih zapremina. Metod kolokacije. Metod najmanjih kvadrata. Metod slučajnih čvorova. Problem svojstvenih vrijednosti. Upotreba gotovih softverskih paketa. Definisanje individualnih godišnjih zadataka.
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja i praktične vježbe. Izrada godišnjih zadataka u računarskom centru uz konsultacije sa saradnikom.
Literatura
  1. Ferziger, J.H., Numerical Methods for Engineering Application, JohnWiley & sons, New York, 1981.
  2. Hildebrand, F.B., Introduction to Numerical Analysis, McGraw-Hill, New York, 1974.
  3. Jovanović M., Osnove numeričkog modeliranja ravanskih otvorenih tokova, Građevinski fakultet Beograd, 1998.
  4. Radunović D., Numeričke metode, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1998.
  5. Radojković, M., Klem, N., Primena računara u hidraulici, Građevinska knjiga, Beograd, 1989.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Obavezna je samostalna izrada i odbrana godišnjeg zadatka tokom semestra. Studenti koji ne polože kolokvijume tokom semestra, popravne kolokvijume polažu u terminima redovnih ispitnih rokova.
Posebna naznaka
Predmet je zajednički za svih šest usmjerenja. Nastavne jedinice koje student sluša i polaže se formiraju u skladu sa potrebnim kompetencijama upisanog usmjerenja