Navigacija

Virtuelna izložba predmeta Urbanističko projektovanje 1 i 2: “Komponovanje naselja po zadatom modelu”

AktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFRadionice i izložbeUrbanističko projektovanje 2 - UP2Urbanističko projektovanje 1 - UP1

Video „Komponovanje naselja po zadatom modelu“ prikazuje deo procesa rada na predmetu Urbanističko projektovanje (1, 2), kroz radove studenata 3. godine studijskog programa Arhitekture, tokom akademske 2021/22 godine. Predstavljena su studentska istraživanja programskih načela, principa projektovanja i tipologija urbane forme zadatih modela naselja. Na osnovu zaključaka istraživanja studenti su kreirali idejne koncepte konkretnog naselja u Banjaluci. Prikazani su rezultati dvodnevne radionice animacije koju je vodila Andrea Virag, apsolvent na studijskom programu Animacije, Akademije umjetnosti, Univerziteta u Banjoj Luci. Radionica animacije je realizovana tokom ciklusa „Ukomponuj i reguliši kvart“. Varijante kompozicionih sklopova naselja formirane su i ispitivane na maketama naselja, ali po programskim načelima i principima projektovanja zadatih modela. Rezultati dvosemestralnog kursa su urbanističko-arhitektonska rešenja naselja "Novi most", na lokaciji Psihijatrijske klinike u Banjaluci, uz stari univerzitetski kampus.

Urbanističko projektovanje 1 i Urbanističko projektovanje 2 su jednosemestralni predmeti na trećoj godini studijskog programa Arhitekture, koji su kontinuirano izvođeni od 2004/2005 do 2021/2022 akademske godine. Nastali su tokom prilagođavanja kurikuluma predmeta Urbanističko projektovanje i celokupnog nastavnog plana Arhitektonskog odseka - Bolonjskom sistemu. Urbanističko projektovanje je predmet sa treće godine studija Arhitekture koji je osmislio i predavao, odgovorni nastavnik prof. dr Miodrag Ralević, od 1999/2000 do 2014/15. Nastava je organizovana na autentičan način, uz aktivno učešće više kategorija saradnika: viših asistenata, asistenata i mlađih saradnika – studenata demonstratora. Zahvaljujući takvom pristupu, mnogi današnji nastavnici i saradnici AGGF-a, pronašli su se, razvijali i usavršavali upravo na ovom predmetu.

U okviru predmeta se teži savladavanju metoda i tehnika procesa urbanističkog projektovanja, povezivanju stečenih znanja i veština u procesu urbanističkog projektovanja kroz primenu savladane metodologije projektovanja složenih urbanih celina u konkretnom okruženju, do nivoa idejnih urbanističko-arhitektonskih rešenja. Cilj predmeta Urbanističko projektovanje 1 je osposobljavanje studenata da savremenim pristupima i metodama procesa urbanističkog projektovanja kreiraju idejne koncepte razvoja za konkretne gradske celine. Kroz tri grafička rada studenti: (1) - predlažu idejne koncepte idealne urbane zajednice; (2) - istražuju programska načela, principe projektovanja i tipologije urbane forme zadatih modela naselja (teorijskih - konceptualnih i iskustvenih - realizovanih ili eksperimentalnih): Tradicionalni evropski gradski blok - Beograd, Modernistički gradski blok - “Borik“ Banjaluka; “Karl Marx Hof” - Karl Ehn; “Habitat 67”- Moshe Safdie; „Traumhaus Funari“- MVRDV; “Green City Housing Comlex”- Chybik+Kristof Associated Architects; “Housing Brdo 2” - Dekleva Gregorič arhitekti i (3) - kreiraju idejne koncepte konkretnog naselja u Banjaluci. Na predmetu Urbanističko projektovanje 2 studenti se obučavaju za izradu idejnih rešenja urbanističkih projekata, do R=1:500. Proces projektovanja ima tri ciklusa i tri grafička rada: (1) - «Uklopi se u kontekst» - provera usklađenosti sa postojećim kontekstom, idejnih koncepata naselja, nastalih na predmetu Urbanističko projektovanje 1; (2) - «Ukomponuj i reguliši kvart» - komponovanje varijanti sklopova na trodimenzionalnim simulacionim modelima/maketama naselja, po programskim načelima i principima projektovanja zadatih modela; (3) - Idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje naselja sa određenim principima arhitektonske organizacije i materijalizacije prostora