Navigacija

AP8_DRUGA PREDAJA GRAFIČKOG RADA_09.12.2019. god. u 12.00 h, kab. br. 6

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 8 - AP8

Druga predaja grafičkog rada (funkcionalno rješenje objekta, R-1:200) se ocjenjuje i nosi maksimalno 10 poena

POTREBNI GRAFIČKI PRILOZI:

  1. Osnova ulazne etaže sa parternim uređenjem i analizom tokova kolskog i pješačkog saobraćaja, R-1:200 (označiti sjever, visinske kote, raster, dužinske kote rastera, iscrtati elemente kosina i parking mjesta, iscrtati tokove kolskog i pješačkog saobraćaja, iscrtati parterno uređenje, iscrtati organizaciju prostora pratećih sadržaja sa naznačenim sanitarijama i pratećim magacinima, označiti sve pristupe u objekat – kolski i pješački, ...),
  1. Osnova tipske etaže sa analizom tokova kolskog i pješačkog saobraćaja, R-1:200  (označiti sjever, visinske kote, raster, dužinske kote rastera, iscrtati elemente kosina i parking mjesta, iscrtati tokove kolskog i pješačkog saobraćaja, iscrtati organizaciju prostora pratećih sadržaja sa naznačenim sanitarijama i pratećim magacinima, označiti sve pristupe u objekat – kolski i pješački (ukoliko postoje), naznačiti linije presjeka, ...)