Navigacija

AP45 PREDAJA GRAFIČKOG RADA

ArhitekturaArhitektonsko projektovanje 5 - AP5Arhitektonsko projektovanje 4 - AP4

Predaja grafičkog rada zakazana je u ponedeljak 1. juli 2019 u 10 časova

PRILOZI:

  1. Koncept (foto, skice, dijagrami, pojmovi)
  2. Urbanističko rješenje (osnova krova+parter), R 1:500
  3. Osnova partera (osnove prizemlja +parter), R 1:200
  4. Osnova garaže, R 1:500

VARIJANATA 1 _R 1:200                                                                    VARIJANATA 2_R 1:100

  1. Osnove tipičnih etaža R 1:200                                              5a. Osnove tipičnih etaža, R 1:100                                               
  2. Pesjeci, R 1:200 (dva karateristična presjeka)                6b.  Presjeci, R 1:100

+ Katalog stanova i vrtić, R 1:100

       .................................................................................................................................................................

  1. Izgledi (fasade), R 1:200
  2. Maketa, R 1:200
  3. Maketa (apstrahovana – koncept), R 1:500
  4. 3D karakterističan prikaz ili ambijent