Navigacija

OGD19KN2 - Katastar nepokretnosti 2

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Katastar nepokretnosti 2
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGD19KN2 obavezan 6 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Geodetski premjer 1 Za pohađanje nastave, odslušan predmet Geodetski premjer 1. Za polaganje ispita, položen ispit iz predmeta Geodetski premjer 1.
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o katastru vodova, katastarskim evidencijama o zemljištu i drugim nepokretnostima, zemljišnoj knjizi i rješavanju problema koji nastaju u navedenim evidencijama.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Korišćenje stečenih znanja u održavanju katastra zemljišta, katastra nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom, katastra vodova, planiranje prostora, postupka eksproprijacije, upravljanja nepokretnostima uvođenja informacionih sistema i novih modernih višedimenzionalnih katastara.
Sadržaj predmeta
Katastar vodova. Vrste vodova. Geodetska osnova, premjer vodova. Pronalaženje podzemnih vodova. Tematske cjeline. Osnivanje katastra vodova. Održavanje katastra vodova. Izdavanje podataka iz baze katastra vodova. Osnovni pojmovi o planiranju prostora. Prostorni planovi, urbanistički planovi. Eksproprijacija (propisi, pravila, korisnici, pripremne radnje, utvrđivanje opšteg interesa, plan eksproprijacije, postupak eksproprijacije, naknade i geodetsko-tehnički radovi u eksproprijaciji) Fiskalni katastri (katastar zemljišta, popisni katastar, katastar nepokrenosti sa utvrđenim korisnikom i dr. Način korišćenja zemljišta, kulture i klase zemljišta. Katastarski operat. Zemljišna knjiga. Informacioni sistem katastra nepokretnosti i vodova. INSPIRE direktiva. Infrastruktura geoprostornih podataka. Upravljanje nepokretnostima-principi upravljanja. Katastar u sistemu uprave nepokretnostima. Modeli podataka upravljanja nepokretnostima, standardi i klase podataka. Višedimenzionalni katastri. Osnivanje katastra vodova. Održavanje katastra vodova. Izdavanje podataka iz baze katastra vodova.
Metode izvođenja nastave
Nastava se odvija kroz predavanja na kojima se studenti upoznaju sa teorijskim osnovama a na vježbama se izrađuje elaborat.
Literatura
  1. Macanović, D.: Katastar nepokretnosti – optimalni model registra nepokretnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2019.
  2. Miladinović, M.: Katastar nepokretnosti, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka, 2013.
  3. Miladinović,M.:Geodetski planovi, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, 2005.
  4. Macanović, D.: Katastar nepokretnosti i potrebe za komasacijom, Tehnika, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2019.
  5. Macanović, D. i Đurić, M.: Od nastanka katastra u Bosni i Hercegovini do katastra nepokretnosti kao registra nepokretnosti i stvarnih prava na njima, VI Hrvatski kongres o katastru, Zagreb, 2018.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Provjera znanja: ocjenjuje se aktivnost na predavanjima i vježbama (5 bodova), izrađeni elaborat (samostalnost u izradi, forma i sadržina (10 bodova)), brani elaborata po fazama izrade (ukupno 35 bodova) i završni usmeni ispit (50 bodova).
Posebna naznaka
--