Навигација

ОГД19КН2 - Катастар непокретности 2

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивКатастар непокретности 2
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГД19КН2обавезан62П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Геодетски премјер 1За похађање наставе, одслушан предмет Геодетски премјер 1. За полагање испита, положен испит из предмета Геодетски премјер 1.
Циљеви изучавања предмета
Стицање теоријских и практичних знања о катастру водова, катастарским евиденцијама о земљишту и другим непокретностима, земљишној књизи и рјешавању проблема који настају у наведеним евиденцијама.
Исходи учења (стечена знања)
Коришћење стечених знања у одржавању катастра земљишта, катастра непокретности са утврђеним корисником, катастра водова, планирање простора, поступка експропријације, управљања непокретностима увођења информационих система и нових модерних вишедимензионалних катастара.
Садржај предмета
Катастар водова. Врсте водова. Геодетска основа, премјер водова. Проналажење подземних водова. Тематске цјелине. Оснивање катастра водова. Одржавање катастра водова. Издавање података из базе катастра водова. Основни појмови о планирању простора. Просторни планови, урбанистички планови. Експропријација (прописи, правила, корисници, припремне радње, утврђивање општег интереса, план експропријације, поступак експропријације, накнаде и геодетско-технички радови у експропријацији) Фискални катастри (катастар земљишта, пописни катастар, катастар непокрености са утврђеним корисником и др. Начин коришћења земљишта, културе и класе земљишта. Катастарски операт. Земљишна књига. Информациони систем катастра непокретности и водова. ИНСПИРЕ директива. Инфраструктура геопросторних података. Управљање непокретностима-принципи управљања. Катастар у систему управе непокретностима. Модели података управљања непокретностима, стандарди и класе података. Вишедимензионални катастри. Оснивање катастра водова. Одржавање катастра водова. Издавање података из базе катастра водова.
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања на којима се студенти упознају са теоријским основама а на вјежбама се израђује елаборат.
Литература
  1. Мацановић, Д.: Катастар непокретности – оптимални модел регистра непокретности, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2019.
  2. Миладиновић, М.: Катастар непокретности, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Бања Лука, 2013.
  3. Миладиновић,М.:Геодетски планови, Универзитет у Београду, Грађевински факултет, 2005.
  4. Мацановић, Д.: Катастар непокретности и потребе за комасацијом, Техника, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 2019.
  5. Мацановић, Д. и Ђурић, М.: Од настанка катастра у Босни и Херцеговини до катастра непокретности као регистра непокретности и стварних права на њима, VI Хрватски конгрес о катастру, Загреб, 2018.
Облици провјере знања и оцјењивање
Провјера знања: оцјењује се активност на предавањима и вјежбама (5 бодова), израђени елаборат (самосталност у изради, форма и садржина (10 бодова)), брани елабората по фазама израде (укупно 35 бодова) и завршни усмени испит (50 бодова).
Посебна назнака
--