Navigacija

OA07AP9 - Arhitektonsko projektovanje 9

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Arhitektonsko projektovanje 9
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OA07AP9 obavezan 6 1P + 2V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema Uslov za završni ispit: uredno izvršene sve obaveze predviđene radom na predavanjima i vježbama: 1. potpis u indeksu; 2. pozitivno ocijenjen grafički rad.
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja o projektovanju industrijskih objekata, kao i razumijevanje pristupa i procesa projektovanja kod objekata složenijih i viših tehničko-tehnoloških, funkcionalnih i konstruktivnih zahtjeva.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon uspješnog završetka ovog predmeta, student će biti u mogućnosti da: 1) urbanistički projektuje industrijske komplekse, 2) da arhitektonski projektuje industrijske objekte različitih tehničko-tehnoloških zahtjeva, 3) da arhitektonski projektuje prateće sadržaje industrije (restoran, garderoba, administracija, radionica, tehničke prostorije i sl.) i 4) da projektuje konstruktivne sklopove od malih do velikih raspona specifično prilagođene potrebama industrije. U pogledu savladavanja metoda projektovanja, studenti će po završetku predmeta biti u mogućnosti da upravljaju procesom, pristupom i metodama projektovanja kompleksnih arhitektonskih struktura, a prevashodno industrijskih objekata.
Sadržaj predmeta
Upoznavanje sa tipologijom industrijskih objekata kroz: 1) istorijski pregled razvoja industrije, projektovanja i izgradnje industrijskih objekata, 2) urbanističke aspekte lociranja industrije, planiranja, uređenja i opremanja industrijskih kompleksa, 3) pregled podjela i vrsta industrijskih i pratećih objekata, 4) analizu prostorno-organizacionih šema specifičnih funkcionalnih cjelina, 5) upoznavanje sa specifičnim tehničko-tehnološkim zahtjevima industrijskih objekata u pogledu organizacije procesa rada, organizacije unutrašnjeg transporta, opremanja prostora, nivoa komfora, bezbjednosti na radu, 6) pregled karakterističnih tipova konstruktivnih sklopova industrijskih zgrada, 7) pregled kriterijuma za izbor i primjenu materijala u oblikovanju i opremanju industrijskih objekata i 8) arhitektoniku i oblikovanje industrijskih objekata. Kao važan aspekt savremenog pristupa projektovanju industrijskih objekata ističe se preispitivanje uloge, značaja i uticaja kvaliteta radnog mjesta na kvalitet radnog života, zdravlja radnika i produktivnost rada - iznalaženje optimalnih modela za maksimizaciju profita uz poštovanje humanih principa projektovanja.
Metode izvođenja nastave
predavanja vježbe - interaktivna nastava koja uključuje predavanja, okrugle stolove, prezentacije i individualne konsultacije sa studentima terenski obilasci lokacije i industrijskih pogona
Literatura
  1. Fejzić, Emir., Kevac, Lazo., Vujičić, Tijana., Trkulja, Tanja. (2010). Industrijski objekti - skripta, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci Arhitektonsko-građevinski fakultet.
  2. Alikalfić, Vera (2004) Industrijski objekti i industrijski kompleksi. Sarajevo: Arhitektonski fakultet u Sarajevu.
  3. Damjanović, Vojislav (različite godine izdanja) Industrijski kompleksi i zgrade. Beograd: Građevinska knjiga
  4. Popović, Žorž (2000) Zgradarstvo. Beograd: Izdavač autor.
  5. Nestorović, Miodrag (2000) Konstruktivni sistemi – principi konstruisanja i oblikovanja. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Aktivnost na času - 5 bodova Grafički rad (preliminarna+ konačna predaja > 10+50 bodova) - 60 bodova I kolokvijum ili ispitni test - 17,5 bodova II kolokvijum ili ispitni test - 17,5 bodova
Posebna naznaka
Prisustvo na predavanjima i vježbama je obavezno. Da bi student stekao pravo na potpis dužan je prisustvovati na 80% nastave (max. 3 izostanka). Studenti, koji nisu redovno pratili vježbe ili čiji rad je negativno ocijenjen na konačnoj predaji, naredne školske godine ponovo prate vježbe po novom projektnom zadatku. Ukoliko predmetni asistent, pri ocjenjivanju grafičkih radova, procijeni da grafički rad predat na konačnoj predaji svojim kvalitetom zadovoljava kriterijume prolaza ali zbog sitnih grešaka gubi na kvalitetu i ocjeni, asistent ima pravo dozvoliti studentu doradu grafičkog rada za višu ocjenu. Ukoliko se, pri ocjenjivanju grafičkih radova, procijeni da se pojedinačni grafički rad studenta, odgovarajućim višim kvalitetom, izdvaja od ostatka grafičkih radova, predmetni asistent može studentu odobriti izradu izložbenog plakata za dodatnih max 5 bodova. Student može da položi teorijski dio ispita tako da položi dva kolokvijuma 35% (I kolokvijum 17,5%+ II kolokvijum 17,5%) ili ispit 35% (I test 17,5% + II test 17,5%).