Навигација

ОА07АП9 - Архитектонско пројектовање 9

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивАрхитектонско пројектовање 9
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОА07АП9обавезан61П + 2В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
немаУслов за завршни испит: уредно извршене све обавезе предвиђене радом на предавањима и вјежбама: 1. потпис у индексу; 2. позитивно оцијењен графички рад.
Циљеви изучавања предмета
Циљ предмета је стицање теоријских и практичних знања о пројектовању индустријских објеката, као и разумијевање приступа и процеса пројектовања код објеката сложенијих и виших техничко-технолошких, функционалних и конструктивних захтјева.
Исходи учења (стечена знања)
Након успjешног завршетка овог предмета, студент ће бити у могућности да: 1) урбанистички пројектује индустријске комплексе, 2) да архитектонски пројектује индустријске објекте различитих техничко-технолошких захтјева, 3) да архитектонски пројектује пратеће садржаје индустрије (ресторан, гардероба, администрација, радионица, техничке просторије и сл.) и 4) да пројектује конструктивне склопове од малих до великих распона специфично прилагођене потребама индустрије. У погледу савладавања метода пројектовања, студенти ће по завршетку предмета бити у могућности да управљају процесом, приступом и методама пројектовања комплексних архитектонских структура, а превасходно индустријских објеката.
Садржај предмета
Упознавање са типологијом индустријских објеката кроз: 1) историјски преглед развоја индустрије, пројектовања и изградње индустријских објеката, 2) урбанистичке аспекте лоцирања индустрије, планирања, уређења и опремања индустријских комплекса, 3) преглед подјела и врста индустријских и пратећих објеката, 4) анализу просторно-организационих шема специфичних функционалних цјелина, 5) упознавање са специфичним техничко-технолошким захтјевима индустријских објеката у погледу организације процеса рада, организације унутрашњег транспорта, опремања простора, нивоа комфора, безбједности на раду, 6) преглед карактеристичних типова конструктивних склопова индустријских зграда, 7) преглед критеријума за избор и примјену материјала у обликовању и опремању индустријских објеката и 8) архитектонику и обликовање индустријских објеката. Као важан аспект савременог приступа пројектовању индустријских објеката истиче се преиспитивање улоге, значаја и утицаја квалитета радног мјеста на квалитет радног живота, здравља радника и продуктивност рада - изналажење оптималних модела за максимизацију профита уз поштовање хуманих принципа пројектовања.
Методе извођења наставе
предавања вјежбе - интерактивна настава која укључује предавања, округле столове, презентације и индивидуалне консултације са студентима теренски обиласци локације и индустријских погона
Литература
  1. Фејзић, Емир., Кевац, Лазо., Вујичић, Тијана., Тркуља, Тања. (2010). Индустријски објекти - скрипта, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци Архитектонско-грађевински факултет.
  2. Аликалфић, Вера (2004) Индустријски објекти и индустријски комплекси. Сарајево: Архитектонски факултет у Сарајеву.
  3. Дамјановић, Војислав (различите године издања) Индустријски комплекси и зграде. Београд: Грађевинска књига
  4. Поповић, Жорж (2000) Зградарство. Београд: Издавач аутор.
  5. Несторовић, Миодраг (2000) Конструктивни системи – принципи конструисања и обликовања. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду.
Облици провјере знања и оцјењивање
Активност на часу - 5 бодова Графички рад (прелиминарна+ коначна предаја > 10+50 бодова) - 60 бодова I колоквијум или испитни тест - 17,5 бодова II колоквијум или испитни тест - 17,5 бодова
Посебна назнака
Присуство на предавањима и вјежбама је обавезно. Да би студент стекао право на потпис дужан је присуствовати на 80% наставе (маx. 3 изостанка). Студенти, који нису редовно пратили вјежбе или чији рад је негативно оцијењен на коначној предаји, наредне школске године поново прате вјежбе по новом пројектном задатку. Уколико предметни асистент, при оцјењивању графичких радова, процијени да графички рад предат на коначној предаји својим квалитетом задовољава критеријуме пролаза али због ситних грешака губи на квалитету и оцјени, асистент има право дозволити студенту дораду графичког рада за вишу оцјену. Уколико се, при оцјењивању графичких радова, процијени да се појединачни графички рад студента, одговарајућим вишим квалитетом, издваја од остатка графичких радова, предметни асистент може студенту одобрити израду изложбеног плаката за додатних маx 5 бодова. Студент може да положи теоријски дио испита тако да положи два колоквијума 35% (I колоквијум 17,5%+ II колоквијум 17,5%) или испит 35% (I тест 17,5% + II тест 17,5%).