Navigacija

KVS - Korišćenje vodnih snaga

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Korišćenje vodnih snaga
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
KVS obavezan 1 3P + 1V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vježbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  - -
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Upoznavanje studenata sa osnovnim tipovima i karakteristikama HE i njihovom ulogom u EES. Upoznavanje sa tipovima turbina, sklopovima agregata i njihovim karakteristikama. Razmatranje osnovnih elemenata zahvatnih građevina, derivacija i mašinskih zgrada. Razmatranje uloge u EES, tipova i objekata reverzibilnih hidroelektrana.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Osposobljavanje studenata za primjenu stečenih znanja o projektovanju hidroenergetskih sistema (derivacionih i pribranskih) u projektantskoj praksi.
  Sadržaj predmeta
  Vodne snage u okviru kompleksne energetike. Fizičke osnove iskorišćenja vodnih snaga.. Tipovi HE i klasifikacija dispozicionih rešenja. Hidroenergetski potencijali. Elektroenergetske karakteristike HE. Karakteristike EES. Ekonomske karakteristike HE. Vrednovanje i optimalno dimenzionisanje HE. Akumulacioni bazeni i regulisanje protoka u njima. Podjela turbina. Tipovi turbina (Peltonove, Francisove, Kaplanove, propelerne, dijagonalne, cjevne turbine). Radni procesi u turbinama. Dovodni i odvodni elementi turbinskog bloka (spirala, difuzor). Problem kavitacije. Pobjeg turbine. Hidrogeneratori. Izbor tipa i parametara agregata. Sistem zatvarača: površinski i dubinski zatvarači, zatvarači ulaznih građevina, vodostanske zatvaračnice, predturbinske zatvaračnice, difuzorski zatvarači. Zahvatne građevine u akumulaciji. Rečni zahvati. Kanalske derivacije. Derivacioni tuneli. Cjevovodi. Nestacionarni fenomeni u derivacijama pod pritiskom. Vodostani. Nestacionarni fenomeni u kanalskim derivacijama. Specijalni objekti u hidroenergetskim postrojenjima (taložnice, objekti za ribe). Mašinske zgrade (MZ) - dispoziciona i konstrukcijska rešenja. Osnovni sadržaji MZ. Visinski položaj MZ. Mašinske hale. Prateći uređaji i sistemi u MZ. Stabilnost MZ. Spoj MZ sa donjom vodom.
  Metode izvođenja nastave
  Teorijska nastava se izvodi auditorno kroz predavanja uz pomoć prezentacione tehnologije. Praktična nastava se izvodi auditorno kroz objašnjenje pojedinih metodskih jedinica (dijelova elaborata) i kroz samostalan rad studenata na izradi dobijenog zadatka (elaborata) uz konsultaciju sa nastavnikom.
  Literatura
  1. B. Đorđević, Hidoenergetsko korišćenje voda, Građevinski fakultet, Beograd, 2001
  2. B. Đorđević, Korišćenje vodnih snaga - Objekti hidroelektrana, Naučna knjiga i GRF, 1989
  3. T. Dašić i B. Đorđević, Hidroenergetika - kroz rešavanje konkretnih problema, GRF, 2009
  Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
  Prisustvo nastavi (obavezno) - 5 bodova Izrada računskog zadatka - 25 bodova Pismeni dio ispita - 30 bodova Usmeni dio ispita - 40 bodova