Navigacija

IUVR-URKD - Integralno upravljanje vodnim resursima

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Integralno upravljanje vodnim resursima
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
IUVR-URKD izborni 2 2P + 1V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vježbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  -
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Sticanje znanja o kompleksnosti i multidisciplinarnosti problematike integralnog upravljanja vodama. Razvoj metodološkog pristupa pri planiranju rješenja integralnog upravljanja. Osposobljavanje studenata za rješavanje zadataka iz oblasti planiranja i upravljanja vodnim resursima. Upoznavanje studenata sa načinima definisanja vodoprivrednih sistema, definisanjem njihovih ciljeva, kriterijuma i ograničenja. Sistematizacija modela za optimizaciju i upravljanje ovim sistemima. Upoznavanje sa osnovnim planskim i zakonskim dokumentima kojima se reguliše razmatrana problematika. Analiza uticaja vodoprivrednih sistema na ekološko i socijalno okruženje.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Stečena znanja: integralno upravljanje vodnim resursima, identifikacija, formulacija, analiza i rješavanje problema u integralnom upravljanju vodnim resursima, kritička upotreba modela i principa integralnog upravljanja, praktična primjena alata modeliranja integralnog upravljanja vodnim resursima. Osposobljenost studenata za primjenu stečenih znanja o dimenzionisanju akumulacija, određivanju pouzdanosti i optimalnog upravljanja jednostavnijim vodoprivrednim sistemima u projektantskoj praksi.
  Sadržaj predmeta
  Faze razvoja vodoprivrednih sistema (VS). Osobenosti VS. Formalizacija vodoprivrednih sistema i zadataka planiranja. Funkcionalni opis VS. Ciljne strukture. Kriterijumi u zadacima planiranja. Ograničenja. Konflikt ciljeva. Matematička formalizacija zadatka upravljanja. Upravljanje složenim VS. Entropija kao mjera neodređenosti. Matematičko modeliranje u zadacima upravljanja. Simulacioni modeli. Optimizacija VS. Proces donošenja odluke. Pouzdanost složenih VS. Planski i zakonski dokumenti kojima se reguliše oblast vodoprivrede (Zakon o vodama, Vodoprivredna osnova i dr.). VS i ekološko okruženje. Vodoprivredni sistemi i sociološko okruženje. Izrada primjera dimenzionisanja korisne i ukupne zapremine akumulacije. Matematičko modeliranje kompleksnih vodoprivrednih sistema. Dekompozicija sistema akumulacija. Određivanje optimalnih parametara VS primjenom linearnog i dinamičkog programiranja. Izrada zadataka iz entropije i pouzdanosti složenih sistema.
  Metode izvođenja nastave
  Auditorna predavanja uz pomoć prezentacione tehnologije. Vježbe počinju sa uvodom u način rješavanja praktičnih zadataka koji prate predavanja zatim studenti samostalno izrađuju zadatke uz konsultacije sa nastavnikom.
  Literatura
  1. B. Đorđević: Vodoprivredni sistemi, Građevinski fakultet, Beograd, 1990
  2. S. Opricović: Optimizacija sistema – Zadaci iz vodoprivrede i hidrotehnike, Građevinski fakultet, Beograd, 1995.
  Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
  Prisustvo nastavi (obavezno) - 5 bodova Izrada računskog zadatka - 25 bodova Pismeni dio ispita - 30 bodova Usmeni dio ispita - 40 bodova