Navigacija

IUVR - Integralno upravljanje vodnim resursima

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Integralno upravljanje vodnim resursima
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
IUVR izborni 2 3P + 2V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vježbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  - -
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Sticanje znanja o kompleksnosti i multidisciplinarnosti problematike integralnog upravljanja vodama. Razvoj metodološkog pristupa pri planiranju rješenja integralnog upravljanja. Osposobljavanje studenata za rješavanje zadataka iz oblasti planiranja i upravljanja vodnim resursima. Upoznavanje studenata sa načinima definisanja vodoprivrednih sistema, definisanjem njihovih ciljeva, kriterijuma i ograničenja. Sistematizacija modela za optimizaciju i upravljanje ovim sistemima. Upoznavanje sa osnovnim planskim i zakonskim dokumentima kojima se reguliše razmatrana problematika. Analiza uticaja vodoprivrednih sistema na ekološko i socijalno okruženje.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Stečena znanja: integralno upravljanje vodnim resursima, identifikacija, formulacija, analiza i rješavanje problema u integralnom upravljanju vodnim resursima, kritička upotreba modela i principa integralnog upravljanja, praktična primjena alata modeliranja integralnog upravljanja vodnim resursima. Osposobljenost studenata za primjenu stečenih znanja o dimenzionisanju akumulacija, određivanju pouzdanosti i optimalnog upravljanja jednostavnijim vodoprivrednim sistemima u projektantskoj praksi.
  Sadržaj predmeta
  Faze razvoja vodoprivrednih sistema (VS). Osobenosti VS. Formalizacija vodoprivrednih sistema i zadataka planiranja. Funkcionalni opis VS. Ciljne strukture. Kriterijumi u zadacima planiranja. Ograničenja. Konflikt ciljeva. Matematička formalizacija zadatka upravljanja. Upravljanje složenim VS. Entropija kao mjera neodređenosti. Matematičko modeliranje u zadacima upravljanja. Simulacioni modeli. Optimizacija VS. Proces donošenja odluke. Pouzdanost složenih VS. Planski i zakonski dokumenti kojima se reguliše oblast vodoprivrede (Zakon o vodama, Vodoprivredna osnova i dr.). VS i ekološko okruženje. Vodoprivredni sistemi i sociološko okruženje. Izrada primjera dimenzionisanja korisne i ukupne zapremine akumulacije. Matematičko modeliranje kompleksnih vodoprivrednih sistema. Dekompozicija sistema akumulacija. Određivanje optimalnih parametara VS primjenom linearnog i dinamičkog programiranja. Izrada zadataka iz entropije i pouzdanosti složenih sistema.
  Metode izvođenja nastave
  Auditorna predavanja uz pomoć prezentacione tehnologije. Vježbe počinju sa uvodom u način rješavanja praktičnih zadataka koji prate predavanja zatim studenti samostalno izrađuju zadatke uz konsultacije sa nastavnikom.
  Literatura
  1. B. Đorđević: Vodoprivredni sistemi, Građevinski fakultet, Beograd, 1990
  2. S. Opricović: Optimizacija sistema – Zadaci iz vodoprivrede i hidrotehnike, Građevinski fakultet, Beograd, 1995.
  Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
  Prisustvo nastavi (obavezno) - 5 bodova Izrada računskog zadatka - 25 bodova Pismeni dio ispita - 30 bodova Usmeni dio ispita - 40 bodova