Навигација

ИУВР - Интегрално управљање водним ресурсима

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмХидротехничко усмјерење
НазивИнтегрално управљање водним ресурсима
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ИУВРизборни23П + 2В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вјежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  --
  Циљеви изучавања предмета
  Стицање знања о комплексности и мултидисциплинарности проблематике интегралног управљања водама. Развој методолошког приступа при планирању рјешења интегралног управљања. Оспособљавање студената за рјешавање задатака из области планирања и управљања водним ресурсима. Упознавање студената са начинима дефинисања водопривредних система, дефинисањем њихових циљева, критеријума и ограничења. Систематизација модела за оптимизацију и управљање овим системима. Упознавање са основним планским и законским документима којима се регулише разматрана проблематика. Анализа утицаја водопривредних система на еколошко и социјално окружење.
  Исходи учења (стечена знања)
  Стечена знања: интегрално управљање водним ресурсима, идентификација, формулација, анализа и рјешавање проблема у интегралном управљању водним ресурсима, критичка употреба модела и принципа интегралног управљања, практична примјена алата моделирања интегралног управљања водним ресурсима. Оспособљеност студената за примјену стечених знања о димензионисању акумулација, одређивању поузданости и оптималног управљања једноставнијим водопривредним системима у пројектантској пракси.
  Садржај предмета
  Фазе развоја водопривредних система (ВС). Особености ВС. Формализација водопривредних система и задатака планирања. Функционални опис ВС. Циљне структуре. Критеријуми у задацима планирања. Ограничења. Конфликт циљева. Математичка формализација задатка управљања. Управљање сложеним ВС. Ентропија као мјера неодређености. Математичко моделирање у задацима управљања. Симулациони модели. Оптимизација ВС. Процес доношења одлуке. Поузданост сложених ВС. Плански и законски документи којима се регулише област водопривреде (Закон о водама, Водопривредна основа и др.). ВС и еколошко окружење. Водопривредни системи и социолошко окружење. Израда примјера димензионисања корисне и укупне запремине акумулације. Математичко моделирање комплексних водопривредних система. Декомпозиција система акумулација. Одређивање оптималних параметара ВС примјеном линеарног и динамичког програмирања. Израда задатака из ентропије и поузданости сложених система.
  Методе извођења наставе
  Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Вјежбе почињу са уводом у начин рјешавања практичних задатака који прате предавања затим студенти самостално израђују задатке уз консултације са наставником.
  Литература
  1. Б. Ђорђевић: Водопривредни системи, Грађевински факултет, Београд, 1990
  2. С. Оприцовић: Оптимизација система – Задаци из водопривреде и хидротехнике, Грађевински факултет, Београд, 1995.
  Облици провјере знања и оцјењивање
  Присуство настави (обавезно) - 5 бодова Израда рачунског задатка - 25 бодова Писмени дио испита - 30 бодова Усмени дио испита - 40 бодова