Navigacija

OG07DS - Drenažni sistemi

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Drenažni sistemi
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OG07DS izborni 8 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Hidrologija i Hidraulika položen ispit
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata sa osnovnim tipovima, karakteristikama i elementima drenažnih sistema. Upoznavanje sa metodama proračuna elemenata podzemne i površinske drenaže.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Osposobljenost studenata za primjenu stečenih znanja u projektovanju i izvođenju drenažnih sistema.
Sadržaj predmeta
Tipovi drenažnih sistema (površinski i podzemni) i analiza problema koji se rješavaju njihovom izgradnjom. Fizičko mehanička svojstva zemljišta potrebna za proračun drenaže. Metode za proračun vertikalne infiltracije. Uslovi primjene podzemne drenaže. Elementi podzemnih drenažnih sistema zasnovanih na horizontalnoj cjevnoj drenaži i klasifikacija prema dispoziciji. Kriterijumi za projektovanje horizontalne cjevne drenaže i proračun elemenata drenažnog sistema: rastojanje između drenova, dubina polaganja drenova, prečnik i pad drena. Kriterijumi za projektovanje zaštitnih filtera. Elementi i dispozicija vertikalnih drenažnih sistema (bunara) i kriterijumi za dimenzionisanje. Proračun elemenata vertikalne drenaže u stacionarnim i nestacionarnim uslovima. Test probnog crpljenja za proračun nepoznatih parametara porozne sredine. Drenaža objekata u fazi gradnje. Slijeganje tla kao posljedica izgradnje drenaže. Elementi sistema površinske drenaže. Drenaža puteva i aerodroma: proračun elemenata sistema.
Metode izvođenja nastave
Teorijska nastava se izvodi auditorno kroz predavanja na tabli i uz pomoć prezentacione tehnologije. Praktična nastava se izvodi auditorno kroz objašnjenje pojedinih metodskih jedinica (dijelova elaborata) i kroz samostalan rad studenata na izradi dobijenog zadatka (idejno rješenje sistema za navodnjavanje) uz konsultacije sa predmetnim nastavnikom i saradnikom.
Literatura
  1. Dimitrije Avakumović: Hidrotehničke melioracije - elementi, Građevinski fakultet, Beograd, 2003.
  2. Dimitrije Avakumović: Hidrotehničke melioracije - odvodnjavanje, Građevinski fakultet, Beograd, 2003.
  3. Dimitrije Avakumović, Miloš Stanić: Hidrotehničkih melioracija - zbirka zadataka, Građevinski fakultet, Beograd, 1995.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Prisustvo nastavi (obavezno) - 5 bodova Kolokvijumi h 2 – 2h15=30 bodova Izrada elaborata – 30 bodova Pismeni ispit – 35 bodova
Posebna naznaka
Uslov za izlazak na pismeni ispit su ispunjene predispitne obaveze: prisustvo nastavi i urađen elaborat. Kolokvijumi u toku semestra se ne ponavljaju. Studenti koji ne polože kolokvijume mogu izaći na usmeni ispit kod predmetnog nastavnika radi ostvarenja većeg broja bodova (usmeni ispit maksimalno 30 bodova).