Навигација

ОГ07ДС - Дренажни системи

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивДренажни системи
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГ07ДСизборни82П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Хидрологија и Хидрауликаположен испит
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са основним типовима, карактеристикама и елементима дренажних система. Упознавање са методама прорачуна елемената подземне и површинске дренаже.
Исходи учења (стечена знања)
Оспособљеност студената за примјену стечених знања у пројектовању и извођењу дренажних система.
Садржај предмета
Типови дренажних система (површински и подземни) и анализа проблема који се рjешавају њиховом изградњом. Физичко механичка својства земљишта потребна за прорачун дренаже. Методе за прорачун вертикалне инфилтрације. Услови примjене подземне дренаже. Елементи подземних дренажних система заснованих на хоризонталној цjевној дренажи и класификација према диспозицији. Критеријуми за пројектовање хоризонталне цjевне дренаже и прорачун елемената дренажног система: растојање између дренова, дубина полагања дренова, пречник и пад дрена. Критеријуми за пројектовање заштитних филтера. Елементи и диспозиција вертикалних дренажних система (бунара) и критеријуми за димензионисање. Прорачун елемената вертикалне дренаже у стационарним и нестационарним условима. Тест пробног црпљења за прорачун непознатих параметара порозне средине. Дренажа објеката у фази градње. Слијегање тла као посљедица изградње дренаже. Елементи система површинске дренаже. Дренажа путева и аеродрома: прорачун елемената система.
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања на табли и уз помоћ презентационе технологије. Практична настава се изводи аудиторно кроз објашњење појединих методских јединица (дијелова елабората) и кроз самосталан рад студената на изради добијеног задатка (идејно рјешење система за наводњавање) уз консултације са предметним наставником и сарадником.
Литература
  1. Димитрије Авакумовић: Хидротехничке мелиорације - елементи, Грађевински факултет, Београд, 2003.
  2. Димитрије Авакумовић: Хидротехничке мелиорације - одводњавање, Грађевински факултет, Београд, 2003.
  3. Димитрије Авакумовић, Милош Станић: Хидротехничких мелиорација - збирка задатака, Грађевински факултет, Београд, 1995.
Облици провјере знања и оцјењивање
Присуство настави (обавезно) - 5 бодова Колоквијуми х 2 – 2х15=30 бодова Израда елабората – 30 бодова Писмени испит – 35 бодова
Посебна назнака
Услов за излазак на писмени испит су испуњене предиспитне обавезе: присуство настави и урађен елаборат. Колоквијуми у току семестра се не понављају. Студенти који не положе колоквијуме могу изаћи на усмени испит код предметног наставника ради остварења већег броја бодова (усмени испит максимално 30 бодова).