Navigacija

OGH07RR - Regulacija rijeka

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Regulacija rijeka
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGH07RR obavezan 7 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Hidraulika i Hidrologija položen ispit
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje sa osnovama riječne morfologije i hidraulike, principima uređenja vodotoka, ovladavanje metodama projektovanja regulacionih radova i regulacionih građevina, upoznavanje sa metodama zaštite od poplava.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Osposobljenost studenata za samostalnu izradu studija uređenja vodotoka i projektovanje regulacionih građevina.
Sadržaj predmeta
Geomorfološke karakteristike prirodnih vodotoka. Način prikazivanja (situacioni plan, podužni profil, poprečni profili). Riječna morfologija. Oblici riječnih korita u planu, promjenljivost uzdužnog i poprečnog profila. Konfiguracija riječnog dna, nanosne forme i aluvijalni otpori. Hidrološke karakteristike prirodnih tokova. Karakteristike tečenja u prirodnim tokovima. Hidraulička analiza prirodnih tokova. Osnovne jednačine i uprošćenja u praksi. Primjeri 1D i 2D hidrauličkog proračuna. Sekundarna strujanja. Fizički modeli. Riječni nanos-osnovni pojmovi, fizičke osobine i činioci koji utiču na režim nanosa. Metode proračuna transporta vučenog, suspendovanog i ukupnog nanosa. Opšta i lokalna deformacija korita. Principi određivanja regulacionih elemenata. Klasična i prirodna regulacija. Podjela regulacionih građevina. Podužne regulacione građevine: tipovi, položaj, konstruktivni elementi, način izvođenja. Poprečne regulacione građevine: tipovi, položaj, konstruktivni elementi, način izvođenja. Zaštita mostova i propusta. Zasipanje akumulacija. Objekti za regulaciju vodnog režima. Antieroziono uređenje sliva i objekti za uređenje bujica. Bagerovanje. Uzroci poplava. Karakteristike velikih voda na aluvijalnim i bujičnim vodotocima. Štete od poplava. Rizik od poplava. Aktivna i pasivna odbrana od poplava. Strategija integralnog upravljanja rizikom od poplava. Investicione i neinvesticione mjere zaštite od poplava.
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja uz pomoć prezentacione tehnologije. Metodske jedinice praćene su odgovarajućim opisnim ili računskim primjerima ili realnim primjerima iz prakse. Časovi vježbanja počinju kratkim objašnjenjima, a potom studenti samostalno rade individualne zadatke uz konsultaciju sa predmetnim nastavnikom. Za izradu pojedinih vježbi koristi se licencirani softver.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Prisustvo nastavi (obavezno) - 5 poena Seminarski rad - 10 poena Godišnji zadaci - 30 poena Test - 20 poena Pismeni ispit - 35 poena
Posebna naznaka
Uslov za završni ispit se stiče odbranjenim seminarskim radom, završenim i odbranjenim elaboratom i prisustvom na nastavi.