Navigacija

OGS07SP - Saobraćajnice i prostor

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Saobraćajnice i prostor
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGS07SP obavezan 7 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Uslov za polaganje ispita: Putevi, Željeznice položeni ispiti
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje osnovnih znanja o opštim karakteristikama razvoja saobraćaja i saobraćajnoj osnovi. Proučavaju se osnovne postavke razvoja saobraćajnih mreža i naselja, te međuzavisnost saobraćaja i prostora. Kroz pokazatelje namjene površina i vrste saobraćajnih mreža se pristupa izučavanju metoda i postupaka analiza i prognoza saobraćajnih tokova, saobraćajne potražnje i saobraćajne ponude. Na kraju, dolazi se do procesa planiranja saobraćaja čime se stvara osnova za kompleksno izučavanje problema planiranja i projektovanja saobraćajnica.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Savladavanje programskih sadržaja nastavnog predmeta omogućava studentima učešće u kompleksnom procesu počev od planerskog aspekta pa do konkretnih tehničkih rješenja, uspostavljajući međuzavisnost između saobraćaja i prostora. Po završenom programu student je sposoban da kroz metode i postupke analize i prognoze saobraćajnih tokova definiše osnov za planiranje i projektovanje saobraćajnica.
Sadržaj predmeta
Osnovni pojmovi o saobraćaju i prostoru. Makro-pokazatelji promjena u oblasti saobraćaja. Prostorni razvoj i saobraćajna osnova. Alternative prostornog razvoja. Međuzavisnost saobraćaj-prostor. Osnove analiza i prognoza. Modeli podataka. Pokazatelji namjene površina. Pokazatelji intenziteta sadržaja. Saobraćajne mreže. Modeli i postupci analiza i prognoza saobraćaja. Osnove regresije. Vremenske serije. Ostale metode prognoza, modeli izbora. Saobraćajna potražnja. Uzroci pojave i osnovni uticaji na potražnju. Mobilnost. Stepen motorizacije. Snimanje potražnje. Brojanje saobraćaja. Ankete. Vremenska i prostorna koncentracija potražnje. Saobraćajna ponuda, vozila. Definisanje kapaciteta saobraćajnice. Saobraćajne mreže i ponuda. Opšte karakteristike. Veze gradskih i vangradskih mreža. Proces planiranja saobraćaja. Osnove procesa planiranja. Model prognoze saobraćajne potražnje. Prostorna raspodjela putovanja. Gravitacioni model. Opterećenje mreža.
Metode izvođenja nastave
predavanja, vježbe, konsultacije
Literatura
  1. Maletin, M., Planiranje saobraćaja i prostora, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2004.
  2. Bublin, M., Planiranje saobraćaja i saobraćajnica, Građevinski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2007.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
pohađanje nastave, kolokvijum 1, kolokvijum 1, seminarski rad, završni ispit
Posebna naznaka
nema