Navigacija

OGS07PP - Projektovanje puteva

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Projektovanje puteva
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGS07PP obavezan 7 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vježbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Putevi Položen predmet
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Sticanje neophodnog teorijskog i praktičnog znanja u oblasti projektovanja vangradskih puteva. Projektovanje puteva se izučava sa gledišta saobraćajnih, prostornih, vozno-dinamičkih, geometrijskih, estetskih, ekonomskih i ekoloških aspekata, uz detaljno upoznavanje sa metodologijom projektovanja, sa ciljem utvrđivanja optimalnog rješenja trase puta.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Savladavanje programskih sadržaja nastavnog predmeta omogućava studentima učešće u kompleksnom procesu u kome se prepliću mnogobrojna teorijska i iskustvena znanja. U tom složenom poslu po završenom programu student je sposoban da kroz konstruisanje objekta obezbjedi funkcionalnost i pravovremeno sagleda ekonomske, prostorne, ekološke i druge posljedice.
  Sadržaj predmeta
  Put i saobraćaj. Pokazatelji razvoja. Klasifikacija puteva. Eksploatacioni pokazatelji. Saobraćajno opterećenje. Propusna moć i nivo usluge. Mjerodavne brzine i vozila. Sistem vozač-vozilo-okolina. Psihofizički činioci vozača. Osnovni parametri kretanja. Prijanjanje i klizanje. Otpori kretanju. Vučne karakteristike vozila. Put kočenja i zaustavni put. Stabilnost vozila u krivinama. Poprečni profil puta. Saobraćajni i slobodan profil. Kolovozni elementi. Elementi trupa puta. Dimenzionisanje kolovoznog profila. Situacioni plan. Pravci. Kružne krivine. Prelazne krivine. Posebni oblici putnih krivina. Proširenje kolovoza u krivini. Preglednost. Nivelacioni plan. Nagib nivelete. Vertikalne krivine. Vitoperenje kolovoza. Trasiranje i oblikovanje.Oblikovanje puta. Jedinstvo puta i okoline. Vozno-dinamičke analize. Analiza projektne brzine. Proračun vremena vožnje. Proračun potrošnje goriva. Dodatne saobraćajne trake. Saobraćajne analize. Analiza propusne moći i nivoa usluge. Geometrijske analize. Krivinska karakteristika. Analize optičkih efekata. Analiza uslova odvodnjavanja. Metodologija i tehnologija projektovanja puteva. Proces i struktura projektovanja. Faze prostornog planiranja. Faze projektovanja puteva. Sastav i oprema projekta. Ciljevi, kriterijumi i pokazatelji vrednovanja. Ekonomske metode vrednovanja. Metode višekriterijumske optimizacije.
  Metode izvođenja nastave
  predavanja, vježbe, konsultacije.
  Literatura
  1. Žnideršić, B., Priručnik za obeležavanje prelaznica oblika klotoide pravouglim koordinatama, Građevinska knjiga, Beograd, 1966.
  2. Lorenz, H., Projektovanje i trasiranje puteva i autoputeva, Građevinska knjiga, Beograd, 1980.
  3. Katanić, J., Anđus, V., Maletin, M., Projektovanje puteva, Građevinska knjiga, Beograd, 1983.
  4. Cvetanović, A., Osnovi puteva, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
  5. Anđus, V., Maletin, M., Metodologija projektovanja puteva, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1993.
  Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
  pohađanje nastave, projekat, računski kolokvijum, završni ispit
  Posebna naznaka
  -