Навигација

ОГС07ПП - Пројектовање путева

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивПројектовање путева
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГС07ППобавезан72П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
ПутевиПоложен предмет
Циљеви изучавања предмета
Стицање неопходног теоријског и практичног знања у области пројектовања ванградских путева. Пројектовање путева се изучава са гледишта саобраћајних, просторних, возно-динамичких, геометријских, естетских, економских и еколошких аспеката, уз детаљно упознавање са методологијом пројектовања, са циљем утврђивања оптималног рјешења трасе пута.
Исходи учења (стечена знања)
Савладавање програмских садржаја наставног предмета омогућава студентима учешће у комплексном процесу у коме се преплићу многобројна теоријска и искуствена знања. У том сложеном послу по завршеном програму студент је способан да кроз конструисање објекта обезбједи функционалност и правовремено сагледа економске, просторне, еколошке и друге посљедице.
Садржај предмета
Пут и саобраћај. Показатељи развоја. Класификација путева. Експлоатациони показатељи. Саобраћајно оптерећење. Пропусна моћ и ниво услуге. Мјеродавне брзине и возила. Систем возач-возило-околина. Психофизички чиниоци возача. Основни параметри кретања. Пријањање и клизање. Отпори кретанју. Вучне карактеристике возила. Пут кочења и зауставни пут. Стабилност возила у кривинама. Попречни профил пута. Саобраћајни и слободан профил. Елементи попречног профила. Коловозни елементи. Елементи трупа пута. Димензионисање коловозног профила. Ситуациони план. Правци. Кружне кривине. Прелазне кривине. Посебни облици путних кривина. Проширење коловоза у кривини. Прегледност. Нивелациони план. Нагиб нивелете. Вертикалне кривине. Витоперење коловоза. Трасирање и обликовање.Обликовање пута. Јединство пута и околине. Возно-динамичке анализе. Анализа пројектне брзине. Прорачун времена вожње. Прорачун потрошње горива. Додатне саобраћајне траке. Саобраћајне анализе. Анализа пропусне моћи и нивоа услуге. Геометријске анализе. Кривинска карактеристика. Анализе оптичких ефеката. Анализа услова одводњавања. Методологија и технологија пројектовања путева. Процес и структура пројектовања. Фазе просторног планирања. Фазе пројектовања путева. Састав и опрема пројекта. Циљеви, критеријуми и показатељи вредновања. Економске методе вредновања. Методе вишекритеријумске оптимизације.
Методе извођења наставе
предавања, вјежбе, консултације.
Литература
  1. Жнидершић, Б., Приручник за обележавање прелазница облика клотоиде правоуглим координатама, Грађевинска књига, Београд, 1966.
  2. Lorenz, H., Пројектовање и трасирање путева и аутопутева, Грађевинска књига, Београд, 1980.
  3. Катанић, Ј., Анђус, В., Малетин, М., Пројектовање путева, Грађевинска књига, Београд, 1983.
  4. Цветановић, А., Основи путева, Научна књига, Београд, 1989.
  5. Анђус, В., Малетин, М., Методологија пројектовања путева, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, 1993.
Облици провјере знања и оцјењивање
похађање наставе, пројекат, рачунски колоквијум, завршни испит
Посебна назнака
-