Navigacija

OGD09GRM - Geodetske referentne mreže

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Geodetske referentne mreže
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGD09GRM obavezan 8 2P + 1V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Teorijska geodezija, Fizička geodezija, Satelitska geodezija i Praktična nastava iz geodezije. Za pohađanje nastave odslušani predmeti, za polaganje završnog ispita položeni ispiti.
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata sa teorijom, principima i metodama razvijanja geodetskih referentnih mreža. Cilj je i da studenti ovladaju materijom vezanom za suštinski problem geodezije - redukcija merenih vrednosti sa fizičke površi Zemlje na neku od računskih površi.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti su savladali osnovni problem u geodeziji - redukcija merenja sa fizičke na računsku površ. Osposobljeni su da mogu samostalno vršiti sve potrebne proračune potrebne za izradu projekta bilo koje vrste geodetkih mreža, kao i za računanje redukcionih parametara i pravilnu obradu rezultata merenja.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: Predmet, ciljevi i zadaci geodetskih referentnih mreža.Referentni sistemi i geodetski datum.Principi razvijanja geodetskih referentnih mreža.Sistemi visina.Vertikalni datum i pozicioniranje datuma. Visinske mreže. Oblik, testiranje tačnosti i pouzdanosti, analiza i detaljna razrada metode merenja. Merenje i obrada rezultata merenja u visinskim mrežama. Horizontalni datum i pozicioniranje datuma. Horizontalne mreže. Oblik, testiranje tačnosti i pouzdanosti, analiza i detaljna razrada metode merenja. Merenje i obrada rezultata merenja u horizontalnim mrežama. Trodimenzionalne mreže. Oblik, testiranje tačnosti i pouzdanosti, analiza i detaljna razrada metode merenja. Merenje i obrada rezultata merenja u trodimenzionalnim mrežama. Geodetske mreže za potrebe praćenja globalnih geodinamičkih procesa - osnovni principi. Praktična nastava: Vežbe: Projekat nivelmanske mreže - testiranje pouzdanosti i tačnosti, predhodna ocena tačnosti i detaljna razrada metode merenja. Sistemi visina - računanje visinskih razlika u pojedinim sistemima visina, proračun tačnosti. Ocena tačnosti iz izvršenih merenja. Datumska transformacija. Projekat horizontalne mreže - testiranje pouzdanosti i tačnosti, predhodna ocena tačnosti i detaljna razrada metode merenja. Ocena tačnosti iz izvršenih merenja.
Metode izvođenja nastave
Teorijska predavanja i praktične vježbe.
Literatura
  1. P. Vaniček, E. Krakivsky: Geodezija, koncepti, Savez geodeta Srbije, 2005.
  2. Heiskanen Weiko, H. Moritz: Fizička geodezija, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  3. Skripta predmetnog nastavnika.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Pohađanje nastave Elaborat vježbi Kolokvijum Završni ispit
Posebna naznaka
Nema