Navigacija

Vizuelizacija i modelovanje 2

Status predmeta: obavezan Semestar: III Broj ECTS bodova: 4.0 Fond časova: predavanja 1, vježbe 3

Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj izučavanja predmeta je upoznavanje sa osnovama pevrspektivnog crteža kao osnovne arhitektonske grafičke komunikacije. Iscrtavanje arhitektonskih poruka vizuelnom prezentacijom uključuje savremene medije vizuelnog komuniciranja za iscrtavanje arhitektonskih poruka u programima za grafičku interpretaciju zamisli: AutoCAD, ARHICAD, SketchUp, Rhinoceros... koji obuhvata elemente vizualizacije i materijalizacije 3-D modela.
 
Sadržaj predavanja
Materija predmeta se izučava kroz sljedeće tematske cjeline: Elementi perspektive – očna tačka, predmet, likoravan, horizont; Perspektiva tačke; Perspektiva prave; Perspektiva ravni; Sijenčenje: centralno i paralelno osvjetljenje; Digitalni alati za arhitektonsku prezentaciju; Perspektiva u digitalnim prikazima; Sijenka u digitalnim prikazima.
 
Literatura:
  1. Predrag Šiđanin i Bojan Tapavčević, Maketarstvo za studente arhitekture, FTN Novi Sad, 2010.
  2. Petar Anagnosti, Perspektiva, Naučna knjiga, Beograd, 1985.
  3. Radovan Štulić. Perspektiva. Vizuelizacija 3D prostora iz perspektivnih slika, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2006.
  4. Milena Stavrić, Predrag Šiđanin, Bojan Tepavčević, Architectural Scale Models in the Digital Age, Springer Vienna, 2013
Oblici provjere znanja
  • Aktivnost na vježbama        20 bodova
  • Kolokvijum 1                         20 bodova
  • Kolokvijum 2                         20 bodova
  • Ispit/Radionica                 40 bodova
Studenti su obavezni da na predavanja i vježbe donesu pribor za crtanje. Redovno prisustvo na predavanjima i vježbama je uslov za sticanje potpisa za ovjeru semestra iz ovog predmeta. Maksimalan broj izostanaka je 3.
Dio gradiva koji se tiče digitalnih teknika realizovaće se u formi radionice u toku ispitnih rokova.
Student donosi na vježbe potreban pribor za rad i odštampane podloge (papir A3) koje se nalaze na internet stranici fakulteta na premetu Vituelizacija i modelovanje 2. Na kraju svakog vježbanja studenti od asistenata dobijaju paraf i bodove za tu vježbu. 
U toku semestra studenti rade 2 kolokvijuma. Svaki od kolokvijuma nosi 20 bodova. U konačnu ocjenu će ući bodovi sa kolokvijuma ako je student osvojio minimum od 51% iz svakog kolokvijuma.
Završnom ispitu mogu pristupiti svi studenti koji su redovno pohađali nastavu i koji su uspješno uradili sve grafičke vježbe. Završni ispit nosi 40 bodova i koncipiran u je u formi radionice na kojoj studenti uče softverske programe i rade manji projekat vezan za tematiku gradiva izučavanu u toku semestra.
Student je uspješno položio predmet kada kumulativnim zbrajanjem bodova iz svih oblika provjere znanja ostvari minimum od 51% ili 51 bod.
 
 
Predmetni nastavnik

doc.dr Maja Ilić, dipl.inž.arh.                                   maja.ilic@aggf.unibl.org

Saradnici

doc.dr Maja Ilić, dipl.inž.arh.                                  maja.ilic@aggf.unibl.org
Dajana Papaz, asistent                                                  dajana.papaz@aggf.unibl.org